Alumni Sofia Shakibi provides help with addiction

Based: Stockholm
Degree: Bachelor's degree - Nursing program at Karolinska Institutet in Huddinge, 2019 Master's degree - Work and Health (Occupational Health Nurse) at Karolinska Institutet in Solna.
Graduation role: 2015

alumni Sofia Shakibi
Alumni Sofia Shakibi Foto: unknown

Tell us your story!

I studied science in high school and took a bachelor's degree in English and literature in my home country. The nursing program was my new start in Sweden.

KI is ranked among the best universities in medicine, so to me it was obvious that I wanted to study at KI. Studying at KI means a lot of research and evidence-based work in medicine and health, which is something I appreciate.

My time as a student in the nursing program was tough but fun. It contained a lot of practical work at various care units, which meant that you already during your first semester got to experience “the real life”. This meant that you immediately understood what the nursing job meant and got an idea of ​​whether it was something you really want to work with. In addition to internships, there was also a lot of self-study, group work and many assignments, which could sometimes be stressful. Also worth saying is that you felt very proud that you went through it all on graduation day.

During my time as a master's student, the pace was a bit slower, and I could study and work full time on the side. Which is something I am happy and proud of.

I started working at the medical emergency unit (MAVA) at Karolinska Huddinge. There was a great demand for nurses and I wanted to start my career at MAVA. Although today I do not work at emergency units, but I have never regretted my time there. MAVA was very educational but also tough. After MAVA, I changed my path and have mainly worked with health promotion and prevention work.

I work as an occupational health nurse and certified tobacco cessation counselor at “Sluta-Röka-linjen” (the Stop-Smoking line). Sluta-Röka-linjen is a knowledge center for tobacco cessation and a free support line for anyone who needs help with quit smoking or quit using snuff. Our clients can also be referred to us from, for example, a health center. We provide call support via telephone and chat.

Sluta-Röka-linjen has existed since 1998 when it started with support from the Swedish Public Health Agency, then the National Institute of Public Health. The ones who take the calls are qualified tobacco cessation counselors and have a background in health care, dentistry, behavioral science, public health science and health pedagogy. Soon I hope to be able to help with mass vaccination against covid-19.

My working day on Sluta-röka-linjen consists of receiving calls from clients. I also handle referrals from patients with the same needs. The referrals come from various care units around the country. Sometimes I also give lectures and presentations about the business. Development work is also included in everyday life.

My favorite subject is neuroscience and I have plans to immerse myself in this and of course I would like to do it at KI.

Since I have always wanted to work with health and people, KI was the best option to achieve my goal. It is also fun to have been able to mix research into what you do.

What is your advice to students

Plan your studies and enjoy the wonderful time as a student!

 

Swedish version

Namn: Sofia Shakibi
Baserad:  Stockholm
Utbildning: Kandidatexamen – Sjuksköterskeprogrammet på Karolinska Institutet i Huddinge, 2019 Magisterexamen - Arbete och Hälsa (Företagssköterska) på Karolinska Institutet i Solna.
Examensår: 2015

Vad är din utbildningsbakgrund?

Jag läste naturvetenskap på gymnasiet och tog kandidatexamen i engelska och litteratur i mitt hemland. I Sverige blev sjuksköterskeprogrammet min nya start.

Varför valde du att studera på KI? 

KI är rankat bland de bästa universiteten inom medicin så det var självklart att jag ville studera på KI. Att plugga på KI innebär mycket forskning och evidensbaserat arbete inom medicin och hälsa, något jag uppskattar.

Beskriv din upplevelse som student på KI:  

Min tid som student på sjuksköterskeprogrammet var tuff men rolig. Den innehöll mycket praktik på olika vårdenheter vilket gjorde att man kom ut i verkligheten redan från första terminen. Det gjorde att man direkt förstod vad sjuksköterskearbetet innebar och fick en uppfattning om det var något man verkligen vill jobba med. Förutom praktik så var det även mycket självstudier, grupparbeten och många inlämningsuppgifter vilket ibland kunde vara stressigt. Värt att säga är att man kände sig väldigt stolt över att man har gått genom det hela på examensdagen.

Under min tid som student på magisternivå var det något lugnare tempo och jag kunde plugga på distans och jobba heltid vid sidan om. Också något jag är glad och stolt över.

Efter du tagit examen från KI, vad var ditt nästa steg?  

Jag började jobba på medicinska akuten (MAVA) på Karolinsk Huddinge. Man var väldigt efterfrågad som sjuksköterska men jag kände att det var på just MAVA som jag ville börja min karriär. Idag jobbar jag däremot inte inom akuta verksamheter men jag har aldrig ångrat min tid där. MAVA var väldigt lärorikt men samtidigt tufft.

Efter MAVA bytte jag banan och har främst jobbat med hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Vilken är din nuvarande roll?  

Just nu jobbar jag som företagssköterska och diplomerad tobaksavvänjare på Sluta-Röka-linjen. Sluta-Röka-Linjen är en kunskapscentral för tobaksavvänjning och även en kostnadsfri stödlinje för alla som har funderingar kring att sluta röka eller snusa. Våra klienter kan också bli hänvisade/remitterade till oss från till exempel vårdcentral.

Vi ger samtalsstöd via telefon och chatt.

Sluta-Röka-Linjen har funnits sedan 1998 då den startade med stöd bland annat från Folkhälsomyndigheten, dåvarande Statens folkhälsoinstitut. Vi som tar emot samtalen är kvalificerade tobaksavvänjare och har en bakgrund inom vård-, tandvård, beteendevetenskap, folkhälsovetenskap och hälsopedagogik.

Förhoppningsvis kommer jag även snart hjälpa till med massvaccinering mot covid-19.

Hur ser en dag på jobbet ut?  

Min arbetsdag på Sluta-Röka-Linjen består av att ta emot samtal från klienter som vill ha hjälp med sitt tobaksbruk. Jag hanterar även remisser från patienter med samma behov. Remisserna kommer från olika vårdenheter runt om i landet. Ibland håller jag även föreläsningar och presentationer om verksamheten. Utvecklingsarbete ingår även i vardagen.

Vilka är dina framtida ambitioner?  

Mitt favoritämne är neurovetenskap och jag har planer att fördjupa mig inom detta och helst vill jag såklart göra det på KI.

Hur hjälpte dina studier på KI din framtida karriär?  

Eftersom jag alltid har velat arbeta med hälsa och människor så var KI det bästa alternativet för att nå mitt mål. Det är även roligt att ha kunnat blanda in forskning i det man gör.

Vad är ditt råd till nuvarande studenter?  

Planera dina studier och njut av den underbara tiden som student.  

PB
Content reviewer:
23-08-2023