Rapporter - Petter Gustavssons forskargrupp

Fler rapporter från Petter Gustavssons forskargrupp

2020

Från outsider till insider - Introduktionsinsatsers effekter på nya professionellas utveckling.

Efter tolv månader i yrket: Nya professionellas arbetstillfredsställelse, kompetens och hälsa.

Efter åtta månader i yrket: Nya läkare, officerare, polisers och sjuksköterskors arbetstillfredsställelse, kompetens och hälsa.

Förekomst, utveckling och konsekvenser av emotionella krav för nya professionella inom kontaktyrken.

Återhämtningsprogrammet Bädda för Kvalitet - Innehåll, Upplägg och Utvärdering.

Återhämtningsprogrammet Bädda för Kvalitet - Proaktiva strategier för återhämtning i främjandet av hälsa och arbetsprestation.

Arbetstider, återhämtning, hälsa och säkerhet bland nyutexaminerade sjuksköterskor Beskrivning av rekrytering och enkätresultat från baslinjemätningen i projektet Bädda för Kvalitet

2019

Efter åtta månader i yrket: Nya professionellas arbetstillfredsställelse, kompetens och hälsa (en jämförelse mellan jurister, läkare, lärare, sjuksköterskor och socionomer med examen HT17)

Efter fyra månader i yrket: Nya professionellas arbetstillfredsställelse, kompetens och hälsa (en jämförelse mellan läkare, officerare, poliser och sjuksköterskor med examen VT18)

Efter fyra månader i yrket: Nya professionellas arbetstillfredsställelse, kompetens och hälsa (en jämförelse mellan jurister, läkare, lärare, sjuksköterskor och socionomer med examen HT17)

”Jämförelser mellan läkar-, officer-, polis- och sjuksköterskestudenters motiv till yrkesval och utvärdering av sina utbildningar”

Sjuksköterskor 10 år efter examen. Karriär och hälsa

2018

Nya jurister, läkare, lärare, sjuksköterskor och socionomers arbetstider och arbetsbelastning under de första 13 veckorna i yrket: Teknisk rapport kring upplägg och genomförande av veckomätningarna i studien ’Nya professionella’

Motiv till yrkesval, utvärdering av utbildning och förväntningar på första jobbet efter yrkesexamen

Organisatoriska insatser för att introducera och stödja nya medarbetare

Nya professionella: Bakgrund, design, förankring och rekrytering

Schemaläggning i vården – schemaläggares och nyutexaminerade sjuksköterskors perspektiv

Hälsa ett decennium efter karriärstart: Teknisk rapport för datainsamlingen LUST II (oktober 2017 – januari 2018)

Psykosociala arbetsmiljörisker för sjuksköterskor under de fem första åren i yrket: Longitudinell utveckling och förekomst av upprepad samt långvarig exponering

2017

Förhoppningar och farhårgor

Första året som sjuksköterska (Uppsala)

Första året som sjuksköterska (Skåne)

Will an early episode of career burnout have long term consequences on cognitive functions, emotions and depressive symptoms? A longitudinal study among newly graduated nurses

An intensive prospective study of newly registered nurses experiences of entering the profession during the summer of 2015

An intensive prospective study of newly registered nurses experiences of entering the profession during the spring of 2016

Att främja proaktivitet och förebygga stressrelaterad ohälsa bland nya sjuksköterskor

Säker, motiverad och skicklig: Slutrapport från SMS-projektet

2016

Autonomy-supportive interventions in schools: A Review

En intervention i självmedkänsla för studenter. Manual och kurshandbok.

Mindset Interventions in Academic Settings: A Review

Mäta mindset: Utprövning av den svenska versionen av Theory of Intelligence measure

Social-Belonging Interventions in Academic Settings: A review

2015

A Longitudinal Study Into The Effect Of Induction On The Development Of Burnout In Beginning Teachers

Mind the gap: Preventing stress-related ill health among future nurses - A brief protocol of the intervention

Nya sjuksköterskors exponering för höga arbetskrav, låg kontroll och lågt stöd under sina första tre år i yrkeslivet

Sickness Absence In Sequential Cohorts Of New Graduate Nurses In Sweden Between 2001 And 2006

The Effects of Early Career Burnout on Long-Term Sickness Absenteeism

Yes we can! Measuring newly graduated teachers’ professional self-efficacy

2014

Orsaker till ökande problem med stress under sjuksköterskeutbildningen - En longitudinell analys

2013

A prospective study of changes in burnout and work engagement for beginning teachers

Lärares och sjuksköterskors hälsoutveckling och karriärvägar de första åren efter utbildning

Lärares karriärsvägar och hälsoutveckling de första åren efter utbildning

Sjuksköterskors karriärvägar och hälsoutveckling de första åren efter utbildning (X2006)

Sjuksköterskors karriärvägar och hälsoutveckling de första åren efter utbildning (X2004)

2012

A note on the assessment of performance-based self-esteem

2011

Lärares erfarenheter av mobbing under de tre första åren i arbetet

235 röster om "glappet": Sjuksköterskors reflektioner om övergången mellan utbildning och yrkesliv 2 år efter sjuksköterskeexamen

2010

Manual of the Scale of work engagement and burnout (SWEBO)

Lärarstudenters uppfattning om tillägnad kompetens och yrkesförberedelse

2009

Den nyfärdiga sjuksköterskans arbetsvillkor: En beskrivning av anställning, verksamhet och arbetsförhållanden 1 år efter utbildningen

Det första året i yrket: Nyexaminerade lärares erfarenheter och upplevelser av arbetsvillkor och yrkesroll

Lärarstudenters erfarenheter av stärkande utbildningsmoment och engagerande förebilder

Lärarstudenters erfarenheter av stöd och psykosocialt klimat under lärarutbildningen

Övergången mellan utbildning och yrkesliv: Lärares reflektioner kring yrkesförberedelse, introduktion och arbetssituation 2 år efter lärarexamen

2008

Den nyfärdiga sjuksköterskans arbetsbillkor: En beskrivning av anställning, verksamhet och arbetsförhållanden 1 år efter utbildningen

2007

EXIT 2006 - En landsomfattande populationsbaserad studentspegling av sjuksköterskeutbildningen

Longitudinell undersökning av sjuksköterskors tillvaro

Lärares tillvaro i utbildning och arbete: LÄST-studien

Lärarutbildningen anno 2006 - En nationell studentutvärdering baserad på avgångsstudenterna hösten 2006

PG
Innehållsgranskare:
Elin Uddenstig
2024-04-24