Arbetsgrupp tar sig an Karolinska Institutets historiska arv

Hösten 2020 tillsatte Karolinska Institutet en arbetsgrupp med uppgift att titta närmare på vissa aspekter av KI:s historiska arv, inte minst kopplingar till rasbiologi och rasism. Bland annat sker en genomgång av personnamnen på våra byggnader, lärosalar och vägar på campusområdena i Solna och Huddinge.

Arbetsgrupp utsedd av rektor

Rektor Ole Petter Ottersen utsåg under hösten 2020 en arbetsgrupp med uppgift att titta närmare på KI:s historiska arv. Detta bland annat mot bakgrund av Black Lives Matter-rörelsen och hur exempelvis historiska minnesmärken som statyer kommit att uppmärksammas och kritiseras på andra håll i världen för att de ansetts hylla rasistiska personer och personer med koppling till slaveri. 

Vilka personer gömmer sig bakom minnesmärken och namn på byggnader, vägar, laboratorier och salar på Karolinska Institutets båda campusområden – och tål de en granskning i ljuset av Karolinska Institutets nuvarande värdegrund?

Arbetsgruppens arbete är uppdelad i två separata delar. Den första delen handlar just om historiska minnesmärken samt namn på byggnader, vägar, undervisningssalar osv. Under den andra delen av arbetet ska arbetsgruppen sätta sig in i Karolinska Institutets anatomiska samlingar, inklusive deras uppkomst.

Etisk bedömning

Uppgiften är att med stöd av medicinhistorisk sakkunskap göra en etisk bedömning och komma med rekommendationer inför framtiden. Hur bör de anatomiska samlingarna hanteras framöver? Och hur ska KI framgent hantera namn på byggnader, vägar och salar? Och vilka är argumenten som förslagen vilar på?

Media

Rektors arbetsgrupp lägger fram delrapport nr 1, Historiska minnesmärken och namngivning på Karlinska Institutet - förslag till hantering (27 september 2021). I rapporten föreslås beslut och principer för hantering av problematiska personnamn på Karolinska Institutet.

Rapporten inkluderar också en promemoria: Namngivning av fysiska miljöer vid Karolinska Institutet: en historisk översikt och inventering, av Petter Hellström, fil. dr. och vetenskapshistoriker vid Uppsala universitet. 

Rektor fattar beslut (2 november 2021) i frågan om namngivning och minnesmärken vid Karolinska Institutet. Namnet Retzius tas bort tas bort från lärosalen på campus i Solna. KI rekommenderar också Solna stad att gatunamnet Retzius väg ändras.

Läs också: Detta har hänt i fallet Retzius