Tidslinje: Karolinska Institutet i årtal

Nedan finner du viktiga milstolpar i Karolinska Institutets historia, från grundandet 1810 fram till i dag.

1800-talet: Från Karl XIII till Alfred Nobel

 

1810 Karolinska Institutet grundas av Kung Karl XIII den 13 december 1810, som ett "Institut för danande av skickelige fältläkare". Anledningen är att en tredjedel av de sårade från Sveriges krig mot Ryssland dör på fältlasaretten. Fältskärernas medicinska kunskaper är uppenbart inte tillräckliga. Sverige behöver utbilda kirurger och göra landet bättre rustat i händelse av ytterligare krig.

1811 Karolinska Institutet får möjlighet att utbilda inte bara kirurger utan läkare i allmänhet.

1813 Jöns Jacob Berzelius lägger som en av KI:s första professorer grunden för KI:s naturvetenskapliga inriktning.

1816 Det nyinrättade institutet ges namnet "Carolinska Institutet", ett namn som aldrig får någon större genomslagskraft. Det får däremot "Carolinska Medico Chirurgiska institutet" ibland med beteckningen "Kongliga" framför som institueras 1822. Först i samband med studentrevolten 1968 förkortas namnet till Karolinska Institutet, i vardagligt tal KI. Det ursprungliga institutet är beläget i dåvarande kungliga bageriet på Riddarholmen och har inom ett par år fyra professurer knutna till sig inom anatomi, naturalhistoria och farmaci, teoretisk medicin samt praktisk medicin (invärtesmedicin och kirurgi). 1816 blir också Anders Johan Hagströmer Institutets förste inspector, motsvarande nuvarande rektor. Hagströmer är professor i anatomi och kirurgi med en bakgrund från dåvarande Socialstyrelsen, Collegium Medicum. Samma år flyttar institutet till Glasbrukstomten på Norr Mälarstrand, bredvid nuvarande Stadshuset. Flytten sker med pråmar över Riddarfjärden. En pråm sägs ha kapsejsat och delar av Hagströmers preparatsamling går förlorad. Hans boksamling klarar sig däremot oskadd och ingår i dag i KI:s och Svenska Läkaresällskapets bokmuseum, Hagströmer-Biblioteket, på KI.

1861 Institutet får examensrätt och jämställs med universiteten.

1866 En ny stor byggnad uppförs för institutets räkning på Glasbrukstomten och den gamla byggnaden rivs. Den nya byggnaden byggs till i etapper, framför allt under 1880-talet och fram till och med det första årtiondet på 1900-talet. Byggnaden finns fortfarande kvar och ser idag i stort sett ut som den gjorde på 1890-talet.

1874 KI får rätt att utexaminera läkare; tidigare har medicinsk undervisning visserligen bedrivits vid institutet, men själva examinationen skedde framför allt i Uppsala.

1875 Första disputationen görs av Alfred Levertin. Titeln är "Om Torpa Källa".

1877 Studentföreningen Medicinska Föreningen bildas.

1878 Stockholms högskola invigs, men utan någon medicinsk fakultet eftersom Karolinska Institutet redan finns som ett separat medicinskt lärosäte i Stockholm.

1884 Karolina Widerström avlägger i maj 1884, som första kvinna, medicine kandidatexamen vid Karolinska Institutet.

1888 Två år senare, i maj 1888, tar Karolina Widerström sin medicine licentiatexamen vid Karolinska Institutet och väljer senare att specialisera sig inom kvinnomedicin och gynekologi.

1895 Alfred Nobel utser i sitt testamente Karolinska Institutet till utdelare av Nobelpriset i Fysiologi eller Medicin. Uppdraget har sedan dess gett institutet ett brett kontaktnät inom det medicinska forskarsamhället. Genom åren har fem forskare från Karolinska Institutet tilldelats Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

1897 Tandläkarinstitutet införlivas i Karolinska Institutet (blir självständigt igen 1947).

1900-talet: Nobelpristagare och nya utbildningar

1900 Anna Stecksén blir den första kvinnan att disputera vid Karolinska Institutet. Titeln på avhandlingen är "Studie öfver Curtis blastomyocel - från svulst - etiologisk synpunkt".

1906 Den första promotionen vid KI.

1930 Riksdagen beslutar att ett nytt undervisningssjukhus ska byggas på Norrbacka i Solna, med teoretiska och kliniska funktioner sida vid sida. Huvudarkitekt är Carl Westman. På initiativ av Karolinska Institutet får sjukhuset namnet Karolinska Sjukhuset.

1937 Nanna Svartz blir professor vid Karolinska Institutet, och tillika Sveriges första kvinnliga professor i statlig tjänst. KI:s institutioner för radiofysik och radiopatologi flyttar in på Radiumhemmet på Norrbacka, den första byggnaden i det nya Karolinska Sjukhuset.

1940 Huvudbyggnaden vid Karolinska sjukhuset står klar och sjukhuset invigs officiellt. Folkhälsoinstitutet, KI:s första egna byggnad inom sjukhusområdet på Norrbacka, invigs.

1945 Hela KI flyttar från Kungsholmen till Norrbackaområdet i Solna, nuvarande KI Campus Solna.

 

1955 Hugo Theorell får, som förste KI-forskare, Nobelpriset i fysiologi eller medicin för sina upptäckter rörande oxidationsenzymernas natur och verkningssätt.

1959 Sjukgymnastikinstitutet i Stockholm införlivas med KI.

1964 Logopedutbildningen startar. Tandläkarhögskolan blir en odontologisk fakultet vid KI. Det blivande Huddinge Sjukhus får uppdrag och status som nytt undervisnings- och forskningssjukhus i samarbete med KI.

1965 Astrid Fagréus blir den andra kvinnliga professorn vid Karolinska Institutet. Totalt har KI vid den här tiden ett femtiotal professorer.

1967 Ragnar Granit blir den andre KI-forskaren som får Nobelpriset i fysiologi eller medicin, för sin kartläggning av näthinnans funktion och nervcellers respons på ljusstimuli, färg och frekvens. Den medicinska informationscentralen för datorbaserad litteratursökning, MIC, inrättas. Karolinska Institutet blir därmed det första MEDLARS CENTER (Medical Literature Analysis and Retrieval System) utanför USA.

1970 Ulf von Euler får, som tredje KI-forskare, Nobelpriset i fysiologi eller medicin för upptäckten av noradrenalin, en signalsubstans i nervcellernas kontaktorgan och mekanismerna för dess upplagring, frisättning och inaktivering.

1972 Huddinge sjukhus invigs som ett nytt universitetssjukhus. Flera av Karolinska Institutets institutioner flyttar efter hand in i sjukhusets lokaler och området byggs steg för steg ut till det som i dag är KI Campus Huddinge.

1976 Sveriges första toxikologutbildning startar vid KI.

1977 Sjukgymnastinstitutet i Stockholm upphör och sjukgymnastutbildningen förs över till en ny institution för sjukgymnastik vid KI.

1979 Psykoterapiutbildningen startar.

1982 Sune Bergström och Bengt Samuelsson får som fjärde och femte KI-forskare Nobelpriset i fysiologi eller medicin för sina upptäckter och beskrivningar av prostaglandinernas kemi, som bland annat spelar stor roll för kontroll av blodtryck och kärlaktiviteter. Forskningscentret NOVUM byggs i Huddinge, med stiftelserna för bioteknik, oral biologi, nutrition och toxikologi samt strukturbiokemi.

1993 Omorganisationen KI93 genomförs, då bland annat 150 institutioner reduceras till 30. Tandteknikerutbildningen startar.

1994 Optikerutbildningen startar.

1995 Karolinska Institutet Holding AB bildas och samarbetet med näringslivet intensifieras. Biomedicinutbildningen startar.

1996 Karolinska Innovations AB bildas för att hjälpa forskare att kommersialisera egna upptäckter

1997 Karolinska Institutet får officiell status som universitet med uppdraget att "genom forskning, utbildning och information medverka till att förbättra människors hälsa."

1998 Hälsohögskolan i Stockholm införlivas med KI som därigenom tillförs sju nya utbildningar: arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, sjuksköterska, röntgensjuksköterska och tandhygienist. Folkhälsovetenskapsutbildningen startar. Sammanlagt finns det nu 19 utbildningslinjer. Antalet studentföreningar uppgår till tre: Medicinska föreningen, Odontologiska föreningen och Sjukgymnasternas studentkår.

1999 De medicinska och odontologiska fakulteterna slås samman och en ny ledningsorganisation med tre styrelser införs, en för vardera forskning, forskarutbildning och utbildning.

2000-talet: Ett av världens ledande medicinska universitet

 

2000 Karolinska Education AB och Karolinska Research Services AB bildas.

2001 Utbildningen i medicinsk informatik startar.

2004 Karolinska Institutet får sin första kvinnliga rektor, Harriet Wallberg-Henriksson, professor i integrativ fysiologi.

2006 Podiatriutbildningen startar. Master och magisterutbildningarna startar.

2007 Psykologutbildningen startar.

2008 Karolinska Institutets fundraisingkampanj, att mellan åren 2007 - 2010 samla in en extra miljard till forskningen, passerar 600 mnkr i insamlade medel.

2009 Kung Karl XVI Gustaf åtar Sig att vara Högste Beskyddare av Karolinska Institutets 200-årsjubileum.

2010 Karolinska Institutet fyller 200 år!

2013 Professor Anders Hamsten tillträder som rektor.

2017 Professor Ole Petter Ottersen tillträder som rektor.

2023 Professor Annika Östman Wernerson tillträder som rektor.

MJ
Innehållsgranskare:
Åsa Svensson
2023-07-21