Skip to main content

Validering av två instrument som mäter förmågan att använda teknik

Det här projektet syftar till att utvärdera och systematiskt förbättra de psykometriska egenskaperna hos två instrument som vi utvecklat; Everyday Technology Use Questionnaire (ETUQ) och Management of Everyday Technology Assessment (META), för användning bland personer med olika diagnoser, exempelvis MCI eller demens. I Danmark pågår motsvarande projekt med fokus på personer med KOL.

Målet är att förbereda instrumenten för användning i design, genomförande och utvärdering av interventioner. Projektet omfattar 1/test-retest studier av både ETUQ och META, 2/prövning av samtida validitet genom jämförelse av resultat från både ETUQ och META (dvs. självrapportering – observation) och andra variabler av intresse (aktivitetsengagemang, kognitiv screening), 3/ jämförelse av proxy-data och självrapportering (ETUQ), 4/ utveckling av potentiella cut-off värden för att möjliggöra prediktion av specificitet/sensitivitet i relation till diagnos, dvs. demens/DAT, och andra funktionella utfallsmått direkt i praxis (ETUQ), och slutligen 5/ prövning av ”item-respons” validitet genom kognitiv intervjuteknik (ETUQ).

Ett delprojekt fokuserar på teknik som används i eHälsa-aktiviteter. I ett annat projekt har vi utvecklat ETUQ i form av en applikation för smartphone eller surfplatta i samarbete med Danmark (Tina Helle och SnappApp).

Ledare

Camilla Malinowsky tillsammans med Louise Nygård, Anders Kottorp (Malmö Universitet/KI)

Medarbetare

Tina Helle (UCN Ålborg, Danmark), Jenny Jamnadas Khoda, Sara Bartels, samt studenter från exempelvis European master utbildningen.

Doktorander

Elin Pettersson, Rina Kaptain

Finansiärer

Vetenskapsrådet (VR), FORTE, Interdem, EU Marie Slodowska Curie ETN

Tidigare även Nationella Forskarskolan i Vårdvetenskap vid KI (NFO), Strategiska Forskningsområdet Vård (SFO-V), Stockholms Läns Landsting (ALF),