Validering av två instrument som mäter förmågan att använda teknik

This page in English

Det här delprojektet syftar till att utvärdera och systematiskt förbättra de psykometriska egenskaperna hos två instrument som vi utvecklat; Everyday Technology Use Questionnaire (ETUQ) och Management of Everyday Technology Assessment (META), för användning bland personer med olika diagnoser, exempelvis MCI eller demens. I Danmark pågår motsvarande projekt med fokus på personer med KOL.

Målet är att förbereda instrumenten för användning i design, genomförande och utvärdering av interventioner. Projektet omfattar 1/test-retest studier av både ETUQ och META, 2/prövning av samtida validitet genom jämförelse av resultat från både ETUQ och META (dvs. självrapportering – observation) och andra variabler av intresse (aktivitetsengagemang, kognitiv screening), 3/ jämförelse av proxy-data och självrapportering (ETUQ), 4/ utveckling av potentiella cut-off värden för att möjliggöra prediktion av specificitet/sensitivitet i relation till diagnos, dvs. demens/DAT, och andra funktionella utfallsmått direkt i praxis (ETUQ), och slutligen 5/ prövning av ”item-respons” validitet genom kognitiv intervjuteknik (ETUQ). Ett delprojekt fokuserar på teknik som används i eHälsa-aktiviteter.

Ledare

Medarbetare

Brittmari Uppgard, Tina Helle (UCN Ålborg, Danmark), Monica Pantzar, Cecilia Bråkenhielm Olsson, Ann-Helen Patomella, samt studenter från exempelvis European master utbildningen.

Doktorander

Elin Pettersson, Rina Kaptain

Finansiärer

Nationella Forskarskolan i Vårdvetenskap vid KI  (NFO), Strategiska Forskningsområdet Vård (SFO-V), Stockholms Läns Landsting (ALF), Vetenskapsrådet (VR), FORTE