Forskning vid avdelningen för klinisk geriatrik

Vi bedriver patientnära och kliniskt orienterad forskning på äldre patienter och det sker i nära samarbete med Tema Åldrande vid Karolinska universitetssjukhuset.

En stor del av forskningen rör personer med kognitiv svikt och demenssjukdomar, men vi bedriver även forskning om Parkinsons sjukdom och stroke. Dessutom har vi fokus på äldre och läkemedel, prevention samt geriatrisk skörhet.

Forskargrupper vid avdelningen

Alla medarbetare och övrig forskning

Alla våra medarbetare vid avdelningen och forskning vi utför som inte ingår i forskargrupperna ovan beskrivs på forskarens egen profilsida.


Stockholm MemClin – ett projekt som syftar till att öka förståelsen av de kognitiva utredningarnas komplexitet

Stockholm MemClin är ett projekt med deltagare som rekryteras från de lokala minnesmottagningarna. MemClin är en naturalistisk databas med olika typer av kliniska data men med en bredare täckning än vad som är vanligt vid andra forskningsdatabaser. Stockholm MemClin kommer att samla stora mängder kliniska data vilket möjliggör en förbättrad diagnostisk precision, en utökad kunskap om differentiell diagnostik och i ett längre perspektiv även harmonisera undersökningsmetoderna. Det gör att MemClin har en viktig funktion för att både generera nya hypoteser och validera forskningsresultat.

Forskarnätverk för Neurorehabilitering

Forskarnätverket för Neurorehabilitering har sitt fokus på kliniknära forskning inom neurologisk rehabilitering och med en bas på rehabcentret Aleris Rehab Station.  

Annika Clemes
2024-01-30