MemClin

Ett projekt som syftar till att öka förståelsen av de kognitiva utredningarnas komplexitet

Skeppsbrokajen
Skeppbrokajen. Foto: Julian Herzog

Stockholm MemClin är ett projekt som startade i mindre skala 2016 och har sedan dess ökat i omfattning och sedan 2019 ingår de flesta av Stockholms kognitiva mottagningar i projektet. Syftet är bland annat att öka förståelsen för hur kognitiva sjukdomar manifesterar sig i olika stadier hos den gruppen människor som söker vård på kognitiva mottagningar. Kognition är den vetenskapliga termen för tankemässiga funktioners såsom minne och uppmärksamhet. De kognitiva sjukdomarna kallades tidigare och delvis fortfarande demenssjukdomar och det är ett begrepp som fortsatt lever kvar. Exempel på kognitiva sjukdomar är Alzheimers sjukdom, Lewy body, kognitiv sjukdom vid Parkinsons sjukdom, frontotemporal demens och vaskulär/blodkärlsrelaterad demens.

Till skillnad från många andra databaser så är MemClin en naturalistisk databas. Det betyder att MemClin efterliknar den kliniska verkligheten och komplexiteten så nära som möjligt och inte har några uteslutningskriterier för de patienter som deltar i studien. En kognitiv sjukdom kommer ofta gradvis och spektrumet går från normal kognition, till en nedsatt kognitiv förmåga i en eller flera kognitiva funktioner. Det första steget på det kognitiva spektrumet är subjektiva besvär (SCI), då individen själv upplever att den har fått svårare med exempelvis minne men fortfarande presterar åldersnormalt på kognitiva tester, sedan kommer lindrig kognitiv svikt (MCI) där prestationerna på kognitiva test är påverkade och till sist kognitiv sjukdom/demenssjukdom där de kognitiva testresultaten är påverkade i högre grad och där patienten upplever större svårigheter i vardagen.

Under det normala åldrandet så är det också vanligt att uppleva att man inte har samma kognitiva kapacitet som när man var yngre. Det normala kognitiva åldrandet vara svårt att skilja från en kognitiv sjukdom i tidigt skede. Ytterligare svårighet vid diagnostik av kognitiva sjukdomar är att kognitionen även kan bli påverkad av andra faktorer i livet, så som stress, depression eller sorg. Dessutom kan andra vanliga sjukdomar eller tillstånd påverka kognitionen tillfälligt eller permanent vilket gör att det i ett tidigt skede kan vara svårt att avgöra vad som är en kognitiv sjukdom och inte.  

Syfte

Målet med MemClin är att generera ny kunskap om hur kognitiv testprofilering, hjärnavbildning, cerebrospinal (CSF)-biomarkörer och andra hälsobedömningar förutsäger utvecklingen över tid från SCI via MCI till kognitiv sjukdom/demens i en storskalig naturalistisk miljö. Genom att öka förståelsen om kognitiva sjukdomars komplexitet kan vi bättre förstå det stora överlappet mellan de olika sjukdomarna samt få en tydligare förståelse för de bakomliggande sjukdomsmekanismerna.

En ytterligare målsättning är att förbättra förmågan att differentiera mellan ovanligare kognitiva sjukdomar såsom Lewy Body, kognitiv sjukdom vid Parkinsons sjukdom, frontotemporal demens såväl som vaskulär demens. Vi strävar efter att MemClin-projektet ska leda till att patienter kan få en tidigare och mer korrekt kognitiv diagnos. MemClin-projektets kliniska perspektiv och befolkningsbaserade karaktär ökar möjligheterna att implementera pålitliga forskningsresultat i den kliniska rutinen.

Styrkommitté

Styrkommittén ger övergripande vägledning och granskar MemClin-studiens forskningsinsatser i linje med de fastställda målen.

Styrkommitténs medlemmar:

Urban Ekman, Biträdande lektor, Leg. Psykolog, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset

Eric Westman, Professor i Neurogeriatrik, Civilingenjör, Karolinska Institutet

Maria Eriksdotter, Professor i Klinisk Geriatrik, Överläkare, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset

Lars-Olof Wahlund, Professor i Klinisk Geriatrik, Överläkare, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset

Vid intresse av samarbete

MemClin är en unik klinisk forskningsdatabas och vi är öppna för att samarbeta. Vid intresse av att bedriva forskning på MemClin-data, skicka e-mail till: urban.ekman@ki.se för att göra en förfrågan.

Data hanteras enligt gällande föreskrifter angående personuppgifter och etik. Vi använder forskningsinfrastruktur beskriven i Muehlboeck, J.S., Westman, E., & Simmons, A. (2014). TheHiveDB image data management and analysis framework. Frontiers in neuroinformatics, 7, 49.

Vetenskapliga publikationer från MemClin

Ekman, U., D. Ferreira, J. S. Muehlboeck, J. Wallert, A. Rennie, M. Eriksdotter, L.-O. Wahlund & E. Westman (2020) The MemClin project: a prospective multi memory clinics study targeting early stages of cognitive impairment. BMC geriatrics., 20, 93.

Wallert, J., A. Rennie, D. Ferreira, J. S. Muehlboeck, L.-O. Wahlund, E. Westman & U. Ekman (2021) Cognitive dedifferentiation as a function of cognitive impairment in the ADNI and MemClin cohorts. Aging (Albany, NY..), 13, 13430-13442.

Gyllenhammar, M., A. Rennie, D. F. Padilla, J. Wallert, A. Rydström, L.-O. Wahlund, M. Eriksdotter, E. Westman & U. Ekman (2023) The Association Between Temporal Atrophy and Episodic Memory Is Moderated by Education in a Multi-Center Memory Clinic SampleJournal of Alzheimer's disease.

Rennie, A., U. Ekman, J. Wallert, J. S. Muehlboeck, M. Eriksdotter, L.-O. Wahlund, D. Ferreira & E. Westman (2023) Comparing three neuropsychological subgrouping approaches in subjective and mild cognitive impairment from a naturalistic multicenter study. Neurobiology of aging, 129, 41-49

Pågående forskningsprojekt med data från MemClin

I nuläget så har vi flera pågående forskningsprojekt med MemClin-data. MemClin-data har även bidragit till examensarbeten för läkar- och psykologstudenter (inklusive höstterminen 2024 så har MemClin genererat fem stycken, där flera arbetats om till vetenskapliga publikationer). Vi kombinerar även data från MemClin med andra forskningskohorter för att bättre kunna generalisera resultat till den kliniska praxisen. Forskningsfrågorna innefattar en bred ansats till att förstå de kognitiva sjukdomarnas progress. Vi undersöker allt från kognitiv testning till olika biologiska måtts roll på symptom samt hur dessa interagerar med varandra. Publicerade artiklar publiceras på den här sidan.

Finansiering

Vi har med tacksamhet mottagit forskningsmedel från följande anslagsgivare:

  • ALF – Region Stockholm
  • Vetenskapsrådet
  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)
  • CIMED
  • Demensfonden
  • Loo och Hans Ostermans stiftelse för medicinsk forskning
  • Stiftelsen för ålderssjukdomar vid Karolinska Institutet
Annika Clemes
2024-02-07