CACTUS forskargrupp

This page in English

Cognitive Accessibility and Technology Use when Ageing in home and Society (CACTUS)

Att leva och åldras med kognitiv nedsättning i dagens teknologiska landskap i hem och offentliga miljöer 

Under de senaste åren har delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättningar blivit en allt mer uppmärksammad fråga. Detta förutsätter ett tillgängligt samhälle. Fysiska aspekter av tillgänglighet har varit i fokus, medan vi vet mycket litet om de kognitiva aspekterna. Teknikanvändning är mycket central i dagens samhälle, och delaktighet i dagligt liv har blivit alltmer sammanlänkad med teknikanvändning. Detta gäller både s.k. vardagsteknik, VT (t.ex. mobiltelefoner, elektronisk hushållsapparatur, bankomater) och stödjande teknik eller hjälpmedel (t.ex. elektroniska kalendrar och påminnelsehjälpmedel). 

I det första forskningsspåret i programmet studerar vi matchningen mellan teknikanvändare med kognitiv funktionsnedsättning och de specifika krav som tekniska föremål och tjänster ställer på användarna. Syftet är att kritiskt granska villkoren för teknikanvändning, samt hur tekniken kan anpassas och utvecklas (inklusive e-hälsa teknik) för att bättre möta dessa personers behov och önskemål, att identifiera bristfällig matchning och vilka konsekvenser detta kan få, samt att identifiera och pröva förbättringar.

Forskningsledare

Professor

Louise Nygård

Telefon: 08-524 837 92
Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: Louise.Nygard@ki.se
 

Projekten som ingår i track 1

AAL-WELL: AAL-teknik för hälsa, engagemang och ett långt liv

Personer med kognitiv nedsättning som teknikanvändare 

Vardagsteknikens krav på användarna: en grund för anpassning/utveckling av teknik och stöd

Validering av två instrument som mäter förmågan att använda teknik

Resurser hos personer med kognitiv svikt eller demens: Kompensationsstrategier i dagligt liv och lärande relaterat till teknik

Projekten som ingår i track 2

Det andra forskningsspåret handlar om tillgänglighet till och användbarhet hos platser och aktiviteter i offentlig miljö (främst utanför hemmet), samt hur engagemang och delaktighet kan understödjas inom detta område för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Syftet är att utveckla ny kunskap om förutsättningarna för deras delaktighet i den offentliga miljön och livet utanför hemmet och att identifiera möjliga vägar för förbättring av både tillgänglighet och stöd.

Tillgänglighet till aktiviteter och platser i i offentlig miljö vid kognitiv nedsättning

Visuella metoder som ett sätt att understödja vardagens möten i demensvård

INDUCT på KI

De båda spåren går alltmer mot en kombination: Delaktighet i den offentliga världen och dess tekniklandskap för personer med demens eller kognitiv svikt.

Inom båda forskningsspåren genomförs forskningen i samarbete med olika professioner och discipliner både nationellt och internationellt, och i nära samarbete med vårdens praxis för att möjliggöra kontinuerlig utveckling genom utbyte, utveckling och överföring av ny kunskap.

Det långsiktiga målet med detta forskningsprogram är att utveckla ny kunskap som möjliggör bättre stödåtgärder och ökad tillgänglighet och användbarhet både vad gäller vardagsteknik och aktiviteter och platser utanför hemmet för personer som lever och åldras med kognitiv funktionsnedsättning. Genom detta vill vi bidra till förbättrad delaktighet i aktiviteter i hem och samhälle, i arbete och fritid. 

Forskargruppen

Forskargruppen består av ca 25 personer i hösten 2016.

Program- och gruppledare: Louise Nygård

Seniora forskare:

Juniora forskare (PhD):

Doktorander: Rina Kaptain, Elin Pettersson, Monica Hällgren, Charlotta Ryd, och Isabel Margot-Cattin.

Pre-doktorander Sophie Gaber och Sarah Wallcook.

Forskningsassistenter: Brittmari Uppgard, Monica Panzar och Cecilia Bråkenhielm Olsson.

Everyday Technology Use Questionnaire (ETUQ)

Läs mer om Everyday Technology Use Questionnarie (ETUQ) här. 

Management of Everyday Technology Assessment (META)

Läs mer om Management of Everyday Technology Assessment (META) här.

Film om att bli doktorand i CACTUS

Lyssna gärna på en av våra medlemmar, Elin Pettersson när hon berättar om sin egen resa från att vara en arbetsterapeut till att bli en doktorand i CACTUS forskningsprogram.

Bli inspirerad av en professor: Louise Nygård berättar om forskargruppen CACTUS

ArbetsterapiRehabiliteringÅldrande