CACTUS - Cognitive Accessibility and Technology Use when Ageing in home and Society

Att leva och åldras med kognitiv nedsättning i dagens teknologiska landskap i hem och offentliga miljöer.

Delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättningar är en uppmärksammad fråga. Men delaktighet förutsätter att samhället är tillgängligt. Fysiska aspekter av tillgänglighet har länge varit i fokus, men vi vet fortfarande litet om de kognitiva aspekterna, speciellt då det gäller den offentliga miljön. Teknikanvändning är central i dagens samhälle, och delaktighet i dagligt liv har blivit alltmer sammanlänkad med teknikanvändning. Detta gäller både digital och analog vardagsteknik, VT (t.ex. smarta telefoner, elektriska hushållsapparater, bankomater, Internet) likväl som stödjande teknik och hjälpmedel (t.ex. elektroniska kalendrar och påminnelsehjälpmedel).  

Vi har tidigare presenterat vår forskning i form av två spår. Det första forskningsspåret studerade matchningen mellan teknikanvändare med kognitiv funktionsnedsättning och de specifika krav som tekniska föremål och tjänster ställer på användarna. Det andra forskningsspåret fokuserade på tillgänglighet till och användbarhet hos platser och aktiviteter i offentlig miljö, samt hur engagemang och delaktighet kan understödjas inom detta område för personer med kognitiv funktionsnedsättning.

De båda spåren har med tiden alltmer kommit att överlappa varandra och de kan inte längre separeras. Därför presenteras nu vår forskning enklast genom de olika projekten vi bedriver, förenade av programmets rubrik. Det långsiktiga målet med detta forskningsprogram är att utveckla ny kunskap som möjliggör bättre stödåtgärder och ökad tillgänglighet och användbarhet av såväl vardagsteknik och stödjande teknik som aktiviteter och platser inom och utanför hemmet för personer som lever och åldras med kognitiv funktionsnedsättning. Genom detta vill vi bidra till förbättrad delaktighet i aktiviteter i hem och samhälle, i arbete och fritid, för dessa personer. 

Projekten syftar övergripande till att

  • kritiskt granska villkoren för teknikanvändning i olika miljöer för äldre, speciellt för personer med kognitiv funktionsnedsättning, och identifiera hur tekniken kan anpassas och utvecklas (inklusive e-hälsa teknik) för att bättre möta dessa personers behov och önskemål,
  • utveckla ny kunskap om samspelet mellan teknikens krav och dessa användares resurser inom ramen för deras aktiviteter och i deras livsmiljöer, identifiera brister i samspelet samt bättre förstå vilka konsekvenser detta kan få och hur samspelet kan underlättas och förbättras
  • utveckla ny kunskap om förutsättningarna för delaktighet i den offentliga miljön och livet utanför hemmet för dessa personer, och identifiera och pröva vägar för förbättring av både tillgänglighet i olika miljöer och stöd till delaktighet för dessa personer

Forskningsledare

Louise Nygård

Professor
CACTUS

Projekt

Vissa av projekten överlappar, och de bygger alla kontinuerligt på varandra. Inom projekten genomförs forskningen i samarbete med olika professioner och discipliner både nationellt och internationellt, och i nära samarbete med vårdens praxis för att möjliggöra kontinuerlig utveckling genom utbyte, utveckling och överföring av ny kunskap.

Gruppmedlemmar

Forskargruppen består av ca 15 personer (2021) samt en stort antal medarbetare därutöver (se de olika projekten).

Program- och gruppledare är professor Louise Nygård, med docent Camilla Malinowsky som biträdande gruppledare. 

Ett antal forskare (PhD) medverkar i gruppen. Vid sektionen för arbetsterapi på Karolinska Institutet: Anna Brorsson, Mandana Fallahpour, samt Liv Thalén och Sophie Gaber (båda till och med mars 2021); doktorander: Elin Jacobsson (fd. Pettersson), Isabel Margot-Cattin och Sarah Wallcook, samt forskningsassistenterna Ann-Louise Engvall och Birgit Heuchemer.

Anknutna medarbetare är: Anders Kottorp, (KI/Malmö Universitet), Annika Öhman (LiU), Tina Helle (UCN, Ålborg), Eva Lindqvist (Nestor) och Charlotta Ryd (Stockholms Läns Äldrecentrum).

Ytterligare ett antal seniora forskare medverkar; se de olika projekten.