Suicidologi för forskarstuderande, 4 hp

Denna kurs ges i samverkan mellan Örebro universitet, NASP vid KI (LIME) och Uppsala universitet.

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne: Medicinsk vetenskap

Kursplan: Kursplan

Kursperiod: Höstterminen 2024, v. 37-43

Kursinnehåll

Kursen har fokus på att doktoranden ska tillägna sig kunskap inom suicidologi som forskningsområde. I kursen ingår även praktisk tillämpning av suicidriskbedömning. Målet är att doktoranden, med utgångspunkt i tidigare forskning, ska tillägna sig kunskap om teorier och metoder inom det aktuella forskningsområdet. Kursen ska också ge möjlighet till att resonera tillsammans kring etiskt förhållningssätt och andra frågor som kan uppstå under forskningsstudier inom området suicid.

Kursinformation

Kursspråk: Engelska.

Kursen planeras att ges höstterminen 2024 under veckorna 37-43.

Under kursen gör doktoranden en kort skriftlig uppgift, ger en muntlig presentation av uppgiften samt opponerar på någon annans arbete. Uppgiften ska skrivas på engelska. Litteratur som används på kursen bör ingå som en större del av referenslitteraturen. Utförligare beskrivning om skriftlig uppgift och opponering ges vid kursstart i studiehandledningen.

Planerade datum för deltagande på plats i Stockholm är: 

  • 12 och 13 september
  • 26 och 27 september
  • 10 oktober
  • 24 oktober (examination)

Övrig tid kan tillbringas på valfri plats och är till för egen inläsning, gruppuppgifter och förberedelse inför examinationsuppgift. Detaljerat schema kommer uppdateras och skickas ut till antagna i god tid innan kursstart.

Tillträdeskrav

För att delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska den sökande vara antagen till utbildning på forskarnivå vid något svenskt lärosäte. Kursen har plats för max 20 doktorander och ges under förutsättning att minst 6 doktorander antas och kan starta. Doktorander antagna vid Uppsala universitet, Karolinska Institutet eller Örebro universitet har förtur till platserna.

Anmälan

Sista dagen för anmälan 11 augusti. 

Kontakt

Kursansvarig: Tabita Sellin Jönsson, tabita.sellin-jonsson@regionorebrolan.se
Examinator: Karin Blomberg, karin.blomberg@oru.se
Kursadministration: fouadm.mv@oru.se

VC
Innehållsgranskare:
Beatrice Johansson
2024-05-29