Youth Aware of Mental health - YAM

I Stockholms län genomförs YAM — en hälsofrämjande och preventiv insats med syfte att förbättra den psykiska hälsan och minska självmordshandlingar bland unga.

Youth Aware of Mental health (YAM) är ett program som riktar sig till unga och som är utformat för att ge utrymme till diskussion och reflektion, ge möjlighet att utveckla färdigheter för att hantera svåra situationer och att öka kunskapen om psykisk hälsa. Programmet har i studier visat sig effektivt för att bland annat minska förekomsten av självmordstankar, öka hjälpsökande beteenden, öka kunskapen om psykisk hälsa samt bidra till förbättrat klassrumsklimat [1,2].

YAM främjar utvecklingen av problemlösande förmåga och hur man kan handskas med egna och andras känslor. Mycket fokus i programmet ligger också på relationer med andra och på empati och solidaritet. I YAM får eleverna diskutera hur man kan hjälpa sig själv och sina kompisar och de får praktisk information om var man kan vända sig vid behov av stöd och hjälp.

I YAM är det de ungas röster som är i centrum. Det är de ungas erfarenheter och föreställningar som ligger till grund för hur övningarna tar form under programmets gång. Närvarande vuxna (YAM-instruktörer) talar aldrig om för dem hur de bör tänka, känna eller agera i en given situation. Istället samarbetar de unga, med stöd från instruktörerna, för att förstå olika perspektiv och komma fram till tänkbara sätt att hantera problem. YAM-instruktörerna arbetar aktivt med att skapa ett tryggt och inkluderande rum, där de unga bemöts som experter på sin egen psykiska hälsa.

Målgruppen för YAM är skolelever i åldrarna 13-17 år. Utbildningen leds av instruktörer som är utbildade vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP). Skolans egen personal deltar inte i själva programmet men spelar en viktig roll i att informera eleverna och uppmuntra till delaktighet. Programmet genomförs klassvis. 

Mer information

Mer information om implementeringen av YAM i Stockholms län går att hitta på nasp.regionstockholm.se/utbildning

Kontakt 

Profile image

Anna Johansson

Anknuten till Forskning
Profile image

Niklas Andersson

Anknuten till Forskning

Referenser

  1. Wasserman D, Hoven CW, Wasserman C, Wall M, Eisenberg R, Hadlaczky G, et al. School-based suicide prevention programmes: the SEYLE cluster-randomised, controlled trial. Lancet. 2015 Apr 18;385(9977):1536-44. doi: 10.1016/S0140-6736(14)61213-7. PubMed PMID: 25579833.
  2. Rekommendationer för suicidpreventiva insatser [Internet]. Stockholm: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention; 2018 [uppdaterad 20231013; citerad 20231213]. Hämtad från: https://respi.se/insatser/evidensbaserade-insatser/insatser-i-skolan
NA
Innehållsgranskare:
Beatrice Johansson
2023-12-14