MHFA - Första hjälpen till psykisk hälsa

Mental Health First Aid, som utvecklats i Australien, på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk hälsa, är ett utbildningsprogram avsett för allmänheten. Tanken bakom utbildningsprogrammet är snarlik den vid fysisk Första hjälpen-utbildning: Att ge kursdeltagaren sådana kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp.

MHFA Sweden logo

Instruktörsutbildning

Utbildningen ger dig behörighet till att organisera och ge egna Första hjälpen till psykisk hälsa-kurser. Som en Första hjälpen-instruktör får du lära ut hur du känner igen och ingriper vid kriser, tar emot information och hur du bekräftar och uppmuntrar till att söka lämplig psykiatrisk hjälp. Instruktörsutbildning i MHFA ges av huvudinstruktörer vid NASP.

NASP har även fått i uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att hålla instruktörsutbildningar i Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) riktade mot äldre. Utbildningen har fokus på att ge kunskap för att kunna utbilda "Första hjälpare". Tyngdpunkten är därför pedagogik i kombination med orientering om psykisk ohälsa hos äldre.

Bakgrund

Kunskaper om Första hjälpen vid akut kroppsskada och hjärt- och lungräddning har bidragit till att folk i allmänhet vet en hel del om kroppsliga sjukdomar och åkommor, och använder dessa kunskaper för att rädda liv. Kunskapsnivån är emellertid låg när det gäller psykiska sjukdomar och bidrar till den fördömande och nedvärderande attityd gentemot psykisk sjukdom som ofta förekommer. Vanliga fördomar är att personer med psykisk sjukdom är farliga, galna och oberäkneliga och att det inte finns riktig och lämplig behandling för psykiska besvär. Därför händer det att omgivningen undviker att uppmärksamma när någon har psykiska problem eller så undviker personen att söka hjälp för sina egna psykiska problem. Oförståelse hindrar ofta den drabbade både från att söka hjälp i tid och från att söka rätt sorts hjälp.

Utbildningens mål

Avsikten är att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom för att på så sätt minska fördomar och stigmatisering. Med tanke på hur vanligt det är med psykisk sjukdom är det större sannolikhet att träffa på en person med psykiska besvär än att hamna i en situation där man får användning av sina kunskaper i fysisk livräddning.

Upplägg

Instruktörsutbildningen vänder sig till personer som vill arbeta som instruktörer i Första hjälpen till psykisk hälsa. Instruktörsutbildningen omfattar en veckas heltidsutbildning och därefter finns möjlighet till handledning. Utbildningen ger behörighet till att organisera och utföra egna Första hjälpen till psykisk hälsa-kurser. Vid utbildningstillfället får du en instruktiv och detaljerad handbok i Första hjälpen till psykisk hälsa. I utbildningsmaterialet ingår även filmavsnitt och gruppövningar.

Som standard ges MHFA instruktörsutbildning med inriktning mot Vuxna. Denna inriktning ger behörighet att ge ”Första hjälpen”-kursen inom samtliga tre inriktningar; Vuxna, Ungdom och Äldre. Det innebär att fokus under utbildningen läggs på genomförande och material för inriktningen Vuxna. Dock berörs både Ungdom respektive Äldre med en kortare genomgång om de moment som skiljer sig från Vuxen-inriktningen. Om fokus istället läggs mot Ungdom eller Äldre gäller samma upplägg.

Valet av fokus bör utgå ifrån de deltagare som önskar gå utbildningen. Fokus på Ungdoms-programmet tar upp moment som är anknutna till åldrarna 12–18 år och passar därför bäst för dem som arbetar inom skolan eller annan ungdomsverksamhet. Fokus på Äldre-programmet belyser aspekter på åldrarna efter 65 år och passar därför bäst för dem som arbetar inom äldrevården. Vuxenprogrammet omfattar i stort sett samtliga åldrar men belyser endast kortfattat ungdomsåren och de äldre åren.

Utdrag ur utbildningsinnehållet

  • Utbildningen ger en god överblick om förekomsten av olika former av psykisk sjukdom i Sverige. Som kursdeltagare får du ingående kunskap om de tecken och symtom som finns vid olika psykiska sjukdomstillstånd, särskilt depression, självmordsnärhet, psykossjukdomar och ångesttillstånd och om vilken behandling som finns för dessa tillstånd.
  • Kursen ger kunskap om hur du känner igen och kan gripa in vid kriser som exempelvis självskadebeteende, självmordsnärhet, panikattacker, traumata och akuta psykostillstånd.
  • Kursen lär ut hur du tar emot information, bekräftar och uppmuntrar till att söka lämplig psykiatrisk hjälp och att uppmuntra användandet av olika självhjälpsstrategier.
  • Programmet är baserat på vetenskaplig evidens och experters och sakkunnigas gemensamma rekommendationer.

Behörighet för att bli instruktör

Utbildningen riktar sig till personer med människonära yrken exempelvis personal inom socialtjänsten, skolan, polisen, kriminalvården, brandkåren, individ-, familje- och äldreomsorgen, stöd för personer med funktionsnedsättning, ambulanspersonal och distriktssjuksköterskor men även till den ideella sektorn och allmänheten. Kraven för att bli en instruktör är att ha en egen god social funktion, förmåga att kommunicera och fungera som lärare och att ha en positiv attityd till personer med psykiska problem.

Litteratur

Kursmanual som delas ut i samband med kursen

Pris

24 500 SEK exklusive moms/deltagare. 

  • För intresserade av plats på öppen Instruktörsutbildning MHFA erbjuds kursen via Karolinska Institutet Uppdragsutbildning, se Kursutbud inom uppdragsutbildning
  • För arbetsgivare eller andra intresserade att utbilda hela grupper av instruktörer lokalt, kontakta Kristoffer Mörtsjö, kristoffer.mortsjo@ki.se, 08-524 860 32. , på KI Uppdragsutbildning, för offert.

Beställ omgång av Instruktörsutbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA)

Du som arbetsgivare kan välja att beställa en eller flera kursomgångar av Instruktörsutbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) för personalen på din arbetsplats. Utbildningen kan genomföras lokalt på er arbetsplats eller på annan lämplig plats/ort eller i KI:s lokaler i Stockholm för grupper om 16-20 personer. Den beställda utbildningen följer samma upplägg som den öppna utbildningen. Beskrivning om hur du beställer en omgång av MHFA

Kontakt: Instruktörsutbildning

Projektledare

Oliver Bartsch

Telefon: 070-616 23 99

E-post: oliver.bartsch@ki.se

 

Förs kursanmälan och utbud av kurser kontakta KI Uppdragsutbildning:

Nadja Saltell, Projektkoordinator, nadja.saltell@ki.se

Kristoffer Mörtsjö, Projektledare, kristoffer.mortsjo@ki.se

 

För frågor gällande Canvas (inloggning) eller certifikat kontakta mhfa@ki.se

Första hjälpen till psykisk hälsa 

Kursen Första hjälpen till psykisk hälsa ges i tre olika versioner; vuxen, ungdom och äldre, och utförs av utbildade instruktörer.

Vuxen- och äldre-kursen är båda 12 timmar medan ungdomskursen är 14 timmar.

Första hjälpen till psykisk hälsa - standard (Vuxen)

Första hjälpen-kursen är en 12-timmars kurs. Den kan ges i olika tretimmarsmoduler anpassat efter deltagarnas möjligheter att avsätta den tid som behövs. Kursen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt. Som Första hjälpare får du lära dig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. Kursen lär ut en handlingsplan. Den lär också ut var det lokalt går att söka professionell hjälp. I kursen ingår träningsmoment, gruppövningar och åskådliggörande filmer.

Första hjälpen till psykisk hälsa - ungdom

Första hjälpen-programmet finns också med särskild inriktning mot ungdomar i åldersgruppen 12-18 år. Ungdomskursen, som är en 14-timmarskurs, är avsedd för vuxna som i sin vardag har nära kontakt med ungdomar, exempelvis skolpersonal, socialtjänstpersonal eller föräldrar/vårdnadshavare. Förutom beskrivning av de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna finns ett avsnitt om ungdomsutveckling, ett om ätstörningar och ett om reaktioner vid traumatiska händelser hos ungdomar. Huvudmålet är på samma sätt som i vuxenprogrammet att lära ut en handlingsplan som inriktar sig mot mötet med en ung person i kris eller som visar tecken på psykisk ohälsa. Programmet är översatt till svenska och anpassat till svenska förhållanden.

Första hjälpen till psykisk hälsa - äldre

Numera finns även en version av Första hjälpen till psykisk hälsa för äldre som tagits fram i Sverige och som delvis bygger på det australiensiska programmet. Kursens mål är att vidga kunskapen om psykisk ohälsa bland äldre personer från 65 år och framåt. Kursen är en 12-timmarskurs som behandlar åldrande och olika kristillstånd som är vanliga hos äldre men också olika psykiatriska sjukdomar och hur du kan upptäcka dessa. I kursen behandlas även demenssjukdomar, Parkinsons sjukdom, konfusion/delirium, samt matproblem och undernäring. Fokus i programmet är, som i övriga MHFA-kurser, handlingsplanen och bemötandet av en äldre person med tydliga problem.

Inköp av manualer

Manualer till Första hjälpen-utbildningar beställs hos avtalat tryckeri: Beställning av manualer.

Pris: 390 kr exklusive moms per manual, fraktkostnad tillkommer.
Normalt tar en beställning cirka 5 arbetsdagar att leverera. Detta kan skilja sig i olika delar av Sverige beroende på geografiskt avstånd och speditör/leverantör.

Kontakt: Första hjälpen till psykisk hälsa

Vill du gå kursen Första hjälpen till psykisk hälsa?

Instruktörer finns i hela Sverige och är sorterade efter län i vår instruktörslista.

INSTRUKTÖRSLISTA 2023

Är du instruktör och vill uppdatera/radera/addera uppgifter gå in på canvas för att hitta ytterligare information.
Om du har några frågor gällande Instruktörslistan vänligen kontakta Gabriella Jansson, gabriella.jansson@ki.se

Videomaterial

MHFA Australien

Mental Health First Aid International, lokaliserat i Australien, är en ideell organisation som utvecklar, levererar och utvärderar ackrediterade utbildningsprogram för psykisk hälsa. Mental Health First Aid-programmet startades i Australien 2000 och har sedan dess utvecklats till en global rörelse som utförs av en aktiv gemenskap bestående av licensierade leverantörer i 30 länder. Hittills har över 4 miljoner människor världen över utbildats. Besök Mental Health First Aid för mer information.

DW
Innehållsgranskare:
2023-11-29