Skattningsinstrument och skalor

Det finns många skattningsinstrument och skalor som används vid utredning av utvecklingsrelaterade tillstånd och för forskning. Medarbetare vid Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND) har medverkat vid översättning till svenska och bearbetning av flera av instrumenten. Vissa formulär kan fås kostnadsfritt och andra kan köpas av respektive förlag, läs mer om vad som gäller för varje instrument nedan.

På KINDs kurser och genom vårt nyhetsbrev som kommer 2 gånger per år kan du hålla dig uppdaterad om skattningsinstrument och skalor och våra andra forskningsprojekt.

Autismdiagnostiskt observations schema, andra utgåvan (ADOS-2)

ADOS-2 är gold standard vid diagnostik av AST i alla åldrar och används vid många verksamheter och i forskning i Sverige och i andra länder. KIND bedriver utvecklingsarbete och utbildar i ADOS-2. Läs mer i en vetenskaplig artikel där ADOS-2 utvärderats i Sverige. Mer om ADOS-2 finns på Hogrefe psykologiförlagets hemsida. KINDs kursutbud innehåller: ADOS-2 Grundkurs, ADOS-2 Knattemodulen, ADOS-2 Update eller ADOS-2 Booster.

Autism Spectrum Quotient (AQ)

AQ, Autism Spectrum Quotient (tidigare Autism Quotient), är ett frågeformulär som består av 50 frågor och finns i tre versioner: barn (4-11 år), ungdomar (12-15) år) och vuxna (från 16 år, självskattning). AQ kartlägger vanliga symptom vid autismspektrumtillstånd och används vid utredningar och forskning i många länder. Det finns också kortversioner: AQ-10 för alla åldrar. Läs mer och hämta formuläret här.

Childhood Autism Spectrum Test (CAST)

Hette tidigare Childhood Asperger Syndrome Test. CAST är ett frågeformulär riktat till föräldrar för att undersöka om ett barn eventuellt uppvisar symptom för autismspektrumtillstånd. Klicka här för mer information och för att hämta formuläret. Läs en vetenskaplig artikel om instrumentet.

Clinical Global Impression-autism (CGI-AUT)

CGI-AUT är ett bedömningsinstrument som är utvecklat för att mäta symtombildens svårighetsgrad vid AST. All information om personen vägs samman och summeras i en poäng mellan 1 och 7. 1 motsvarar inga psykiatriska symptom medan 7 står för maximal psykopatologi. Läs om CGI på Wikipedia. Maila till Eric Zander om du vill ha en kopia av instrumentet. Läs en vetenskaplig artikel om instrumentet.

CSBS-DP Infant-Toddler Checklist

The Communication and Symbolic Behavior Scales-Developmental Profile Infant-Toddler Checklist är ett screeningsintrument för tidig upptäckt av autismspektrumtillstånd. Infant-Toddler Checklist ingår som en del i ett större undersökningspaket men kan också användas fristående. Läs mer om och hämta instrumentet här.

Children’s Global Assessment Scale for Developmental Disabilities (DD-C-GAS)

Med hjälp av DD-C-GAS kan man skatta aktuell funktionsförmåga inom områdena: a) ADL, egenvård, mat, påklädning, sömn, b) kommunikation, c) sociala beteenden samt d) studieresultat och fungerande i hemmet, skolan och i social gemenskap. Skriv till Eric Zander om du vill ha en kopia av instrumentet. Läs en vetenskaplig artikel om instrumentet.

Infant Behavior Questionnaire-Revised (IBQ-R) och Early Childhood Behavior Questionnare (ECBQ)

IBQ-R (0-12 månader) och ECBQ (18-36 månader) används för att undersöka små barns temperament på ett detaljerat sätt. Instrumenten är avsett för forskning och för barn i allmänhet men har använts vid forskning om AST. Både IBQ-R och ECBQ finns i olika versioner (standard, kort och mycket kort) och fylls i av barnets föräldrar. Läs vetenskapliga artiklar om IBQ-R och ECBQ. Mer information om instrumenten finns här. Är du intresserad av att använda instrumentet, maila till Eric Zander.

Quantitative Checklist for Autism in Toddlers (Q-CHAT)

Q-CHAT är ett screeninginstrument för att upptäcka autismspektrumtillstånd hos små barn (18-24 månader). Instrumentet består av 25 påståenden och fylls i av föräldrarna. Det finns också i en kortversion med 10 påståenden. Klicka här för mer information och för att hämta formuläret.

Repetitive Behavior Scale – Revised (RBS-R)

RBS-R är standardskalan för att mäta repetitiva beteenden vid AST och kartlägger dessa i detalj. Klicka här för att läsa mer. Är du intresserad av att använda RBS-R, maila till Eric Zander.

Eyes Test (Child)

Eyes Test ger ett mått på hur väl ett barn kan identifiera olika känslouttryck utifrån fotograferade bilder på ögonregionen. Klicka här för mer information och för att hämta formuläret.

Social Reponsiveness Scale (SRS)/Social Responsiveness Scale-2 (SRS-2)

SRS/SRS-2 är internationellt sett bland de vanligaste och bäst underbyggda skattningsformulären för att mäta AST-symptom vid olika åldrar. Standardversionen, SRS, passar vid åldrarna 4-18 år, och är utgiven på svenska. Preschool (2 ½ till 4 ½ år), Adult och Adult Self-Report finns översatta till svenska och är i dagsläget endast tillgängliga från det amerikanska förlaget. Formulären finns i föräldra- och lärarversioner samt som självskattning och för partners och nära släktingar för vuxna. Standardiseringen och normeringen av SRS-2 på svenska pågår och beräknas vara färdiga för utgivning 2017. Här kan du läsa vetenskapliga artiklar om SRS: förskoleversionen, standardversionen och vuxenversionerna. Klicka här för mer information om SRS. Klicka här för mer information om forskningsversionerna.

Sensory Profile och Infant/Toddler Sensory Profile

Sensory Profile mäter sinnesfunktioner, alltså hur barn i åldrarna 3 till 10 år reagerar på och processar information med sina sinnen. Infant/Toddler Sensory Profile används för barn från födseln till 36 månaders ålder. Båda instrumenten finns i svenska forskningsversioner. Klicka här för mer information om Sensory Profile och om Infant/Toddler Sensory Profile och om sinnesfunktion utifrån instrumentets författares synvinkel.

Har du frågor om skattningsinstrument och skalor?

Leg psykolog, Post Doc

Eric Zander

Telefon: 073-410 14 88
E-post: eric.zander@ki.se

Enheten för Neuropsykiatri

Profilsida