SweJEM: Buller

En kvantitativ jobb-exponeringsmatris (JEM) för yrkesrelaterat buller inklusive en stor uppsättning mätningar och en detaljerad exponeringsnivåbedömning som spänner över en lång tidsperiod, 1970-2014.

JEM:en skapades av en grupp erfarna yrkeshygieniker och arbetsmiljöingenjörer med hjälp av mätningar utförda och rapporterade av yrkeshygieniker, arbetsmiljöingenjörer eller liknande, från 1970-2014. Mätningarna inkluderade antingen de ursprungliga A-viktade ekvivalenta kontinuerliga ljudnivåerna under 8 timmars mätningar, LAeq(8h) eller beräknade LAeq(8h)-nivåer från partiella mätningar av arbetsdagen, förutsatt att mätningen fångade en arbetsuppgift som vanligtvis utförs under en hel arbetsdag.  Förutom våra egna mätdata samlade vi in mätrapporter 2008 och 2012 från kliniker inom området arbetarskydd och från arbetsmiljöingenjörer. Bullerexponeringsbedömningar infogades vid lämpliga tidsperioder för de relevanta yrkesgrupperna för att skapa JEM:en.  

Buller-JEM:en innehåller 321 yrkesgrupper med information om yrkesbuller från 1970 till 2014. JEM:en är indelad i 5-årsperioder med start 1970. Den uppskattade genomsnittliga 8 timmars (TWA) bullernivån i decibel [dB(A)] för varje yrkesgrupp och 5-årsperiod kodades som 1: <70 dB(A), 2: 70-74 dB(A), 3: 75-79 dB(A), 4: 80-84 dB(A) eller 5: 85(+) dB(A). JEM:ens validitet testades, med användning av klassificeringskonsensus, nådd med hjälp av en andra grupp av yrkeshygieniker och arbetsmiljöingenjörer. Den har också framgångsrikt testats i flera epidemiologiska studier. 

Publikationer

An updated job-exposure matrix for occupational noise: development and validation.
Sjöström M, Lewné M, Alderling M, Selander J, Gustavsson P
Ann Work Expo Health 2023 Dec;():

Occupational exposure to noise in relation to pregnancy-related hypertensive disorders and diabetes.
Lissåker CT, Gustavsson P, Albin M, Ljungman P, Bodin T, Sjöström M, Selander J
Scand J Work Environ Health 2021 Jan;47(1):33-41

Occupational noise exposure and risk of incident stroke: a pooled study of five Scandinavian cohorts.
Thacher JD, Roswall N, Lissåker C, Aasvang GM, Albin M, Andersson EM, Engström G, Eriksson C, Hvidtfeldt UA, Ketzel M, Khan J, Lanki T, Ljungman PLS, Mattisson K, Molnar P, Raaschou-Nielsen O, Oudin A, Overvad K, Petersen SB, Pershagen G, Poulsen AH, Pyko A, Rizzuto D, Rosengren A, Schioler L, Sjöström M, Stockfelt L, Tiittanen P, Sallsten G, Ögren M, Selander J, Sorensen M
Occup Environ Med 2022 Apr;79(9):594-601

Noise exposure and childhood asthma up to adolescence.
Wallas AE, Eriksson C, Ögren M, Pyko A, Sjöström M, Melén E, Pershagen G, Gruzieva O
Environ Res 2020 Jun;185():109404

Kontaktpersoner

swejem@ki.se

Profile image

Mattias Sjöström

Adjungerad Adjunkt
Profile image

Jenny Selander

Senior Forskare
Anna Persson
2024-02-08