SweJEM: Vad är en jobb-exponeringsmatris (JEM)?

Vår arbetsmiljö innehåller många olika typer av exponeringar. Många av dessa exponeringar korrelerar med varandra såsom buller, vibrationer, kemikalier, luftföroreningar, fysiskt tungt arbete, oregelbundna arbetstider, psykosocial stress och att arbeta i hetta eller köld.

Behovet av att klassa yrkesexponering i epidemiologiska studier, både gällande nuvarande exponering samt yrkeshistorik, har medfört att så kallade jobb-exponeringsmatriser har utvecklats (JEM). En JEM är en sammanställning av en specifik yrkesexponering per yrke och tidsfönster. Den baseras vanligtvis på mätrapporter från enskilda arbetsplatser gällande kemisk och fysikalisk exponering såsom buller, vibrationer, partiklar och kemikalier eller på enkätundersökningar gällande fysiskt tungt arbete samt organisatorisk och social arbetsmiljö. Med en JEM kan man exponeringsbedöma en kohort eller registerdata endast med hjälp av en yrkeskod eller yrkestitel samt kunskap om tidsperiod för exponeringen. 

En JEM består vanligtvis av en Excel-fil som importeras i valfritt statistikprogram för att sammanfogas med det dataset som användaren har. Sammanlänkning sker via individers yrkeskod. Var uppmärksam på vilket yrkeskodsystem som ditt dataset är kodat i, så att du kan sammanfoga datasetet med rätt version av JEM:en.  

Exempel på layout i en JEM:

Exempel på layout.
Yrkeskod SSYK96 Yrke i klartext Exp år 1970-74 Exp år 1975-79
3121 Datatekniker 1 1
3122 Dataoperatörer 2 2
3131 Fotografer 1 1
3132 Ljud- och bildtekniker 2 2

JEM:ar används som en uppskattning av exponering för varje yrke. Detta innebär dock att alla anställda i samma yrke får samma skattning och att variansen inom varje yrke är okänd. 

Mer läsning om JEM:ar

Although a valuable method in occupational epidemiology, job-exposure -matrices are no magic fix.
Peters S
Scand J Work Environ Health 2020 May;46(3):231-234

Use of the Finnish Information System on Occupational Exposure (FINJEM) in epidemiologic, surveillance, and other applications.
Kauppinen T, Uuksulainen S, Saalo A, Mäkinen I, Pukkala E
Ann Occup Hyg 2014 Apr;58(3):380-96

Anna Persson
2024-01-12