SweJEM: Kemikalier, partiklar och metaller

Jobb-exponeringsmatrisen (JEM:en) för kemikalier och partiklar är kvantitativ och innehåller information om sannolikheten att vara exponerad och exponeringsnivån för respektive yrke. JEM:en innehåller exponering i yrken på den svenska arbetsmarknaden från 1940-talet till idag.

JEM:en bygger delvis på data från en finsk jobb-exponeringsmatris, FINJEM, som har anpassats för svenska arbetsförhållanden och delvis direkt på svenska mätningar. Y-axeln omfattar alla yrken på den svenska arbetsmarknaden kodade i två olika svenska kodsystem; FoB80 (Folk- och bostadsräkningen 1980) och SSYK96 (Standard för svensk yrkesklassificering). X-axeln visar exponeringsmått för 47 kemikalier- och partiklar. För varje yrke och ämne anges procentandelen exponerade arbetare och medelvärden för luftkoncentrationen för de exponerade under en 8 timmars arbetsdag. För varje ämne ges en definition. Definitionen av exponering för respirabel kvarts är till exempel följande: Yrkesmässig, luftvägsexponering för respirabel (aerodynamisk diameter <5 mikrometer) kvarts som innehåller damm (till exempel granit). Inkluderar inte amorft kvartsdamm. Nivåenhet: mg/m3 (milligram per kubikmeter arbetsrumsluft). Bedömningströskel: minst 5 % av yrkesgruppen exponeras troligen för en årlig medelnivå på 0,02 mg/m³ av ämnet. 

JEM:en är tidsuppdelad och omfattar två perioder som är relevanta för de olika kodningssystemen. 

FoB80
1945-1959, 1960-1974, 1975-1984, 1985-1994, 1995-1997, 1998-2000, 2001-2003, 2004-2006, 2007-2009, 2010-2012, 2013-2015.

SSYK96
1995-1997, 1998-2000, 2001-2003, 2004-2006, 2007-2009, 2010-2012, 2013-2015, 2016-2018.

Arbetsförhållandena är på många sätt likartade i Sverige och Finland. Därför känner vi oss säkra på att vi kan använda finska data som grund för vår svenska JEM. I vissa fall kan dock skillnader på grund av till exempel annan lagstiftning eller riktade arbetsmiljöinsatser påverka exponeringssituationen. Vid behov har vi justerat måtten för att bättre spegla förhållandena i Sverige. När det finns tillgängligt används mätdata från Sverige i kombination med expertbedömningar utförda av erfarna yrkeshygieniker.

Publikationer

Time trends in occupational exposure to chemicals in Sweden: proportion exposed, distribution across demographic and labor market strata, and exposure levels.
Gustavsson P, Wiebert P, Tinnerberg H, Bodin T, Linnersjö A, Hed Myrberg I, Albin M, Selander J
Scand J Work Environ Health 2022 Sep;48(6):479-489

Occupational exposure to particles and increased risk of developing chronic obstructive pulmonary disease (COPD): A population-based cohort study in Stockholm, Sweden.
Grahn K, Gustavsson P, Andersson T, Lindén A, Hemmingsson T, Selander J, Wiebert P
Environ Res 2021 Sep;200():111739

Kontaktperson

swejem@ki.se

Profile image

Pernilla Wiebert

Anknuten till Forskning
Anna Persson
2024-01-12