Future Work

Projektet Future Work följer omställningen för personal inom verksamhetsstödet på Karolinska institutet (KI) till ett mer flexibelt arbetssätt under och efter coronpandemin. Under vintern 2020 och våren 2021 genomfördes en översyn vid KI för att tillvarata erfarenheter och planera för en tid efter pandemin. Resultaten av denna översyn presenterades i mars 2021. Future Work följer nu det fortsatta arbetet och samtliga arbetsplatser inom administration/verksamhetsstöd inbjuds att delta.

Om projektet

Det övergripande syftet med projektet är att följa utvecklingen gällande arbetsmiljö inklusive ledarskap, hälsa, och prestation mot bakgrund av de insatser i arbetssituationen som föreslagits i projektet Framtidens arbetsplats och rapporten Hybridarbetsplatsen – ett flexibelt arbetssätt

Projektet förväntas bidra med ökad kunskap:

 • om vad framtidens arbetsplats innebär angående arbetsmiljön, prestationen och hälsan

 • om insatsen är genomförbar samt om vad som behövs för att genomföra förändringen – förutsättningar

 • om vilka hinder som behöver övervinnas för att kunna genomföra och vidmakthålla förändringen

 • om hur morgondagens ledarskap inom KI bör utformas och stödjas

 • om hur morgondagens medarbetarskap inom KI bör utformas och stödjas

Just nu

medarbetarsidorna finns mycket matnyttig läsning om det flexibla arbetssättet på KI och där kan du också dela med dig av dina egna goda exempel och ”best practice.”

Lyssna gärna på ett avsnitt av Motionspodden (Dubbelt ansvar när hybridkontoret öppnar) där Irene Jensen berättar om lärdomar gjorda under pandemin och hur chefer och medarbetare bäst ställer om till det nya flexibla arbetet och hybridarbete. 

Solen som lyser in över en trappnedgång i studiemiljö
Byggnaden Aula Medica, Campus Solna Foto: Beatrice Johansson

Projekttid, finansiering och metod 

Projektet påbörjas i mars 2021 och pågår till 2023. Projektet finansieras av KI:s omställningsmedel.

Utvärderingen kommer att innebära en processuppföljning. Uppföljningen kommer att ske med frågeformulär och intervjuer. Som nulägesbeskrivning av situationen innan och under pandemin (baslinje) används dels tidigare medarbetarundersökningar för att få en beskrivning bakåt, dels en ny första mätning via frågeformulär. Processen kommer sedan följas upp genom kortare mätningar vid flera tillfällen och en avslutande större enkätundersökning. Intervjuer kommer genomföras för att få en djupare förståelse för processen. 

Forskargrupp

 • Professor Irene Jensen ansvarig forskare, KI
 • Postdoktor Helena Tinnerholm Ljungberg, projektledare, KI
 • Forskningsassistent Martina Pettersson, KI
 • Docent Lydia Kwak, KI
 • Docent Christina Björklund, KI
 • Postdoktor Emmanuel Aboagye, KI
 • Professor Gunnar Bergström, Högskolan i Gävle samt KI
 • Professor Susanna Toivonen, Mälardalens Högskola samt KI

 

Jensen
C6 Institutet för miljömedicin