Future Work

Projektet Future Work följer omställningen för personal inom verksamhetsstödet på Karolinska institutet (KI) till ett mer flexibelt arbetssätt under och efter coronpandemin. Under vintern 2020 och våren 2021 genomfördes en översyn vid KI för att tillvarata erfarenheter och planera för en tid efter pandemin. Resultaten av denna översyn presenterades i mars 2021. Future Work följer nu det fortsatta arbetet och samtliga arbetsplatser inom administration/verksamhetsstöd inbjuds att delta.

Om projektet

Det övergripande syftet med projektet är att följa utvecklingen gällande arbetsmiljö inklusive ledarskap, hälsa, och prestation mot bakgrund av de insatser i arbetssituationen som föreslagits i projektet Framtidens arbetsplats och rapporten Hybridarbetsplatsen – ett flexibelt arbetssätt

Projektet förväntas bidra med ökad kunskap:

 • om vad framtidens arbetsplats innebär angående arbetsmiljön, prestationen och hälsan

 • om insatsen är genomförbar samt om vad som behövs för att genomföra förändringen – förutsättningar

 • om vilka hinder som behöver övervinnas för att kunna genomföra och vidmakthålla förändringen

 • om hur morgondagens ledarskap inom KI bör utformas och stödjas

 • om hur morgondagens medarbetarskap inom KI bör utformas och stödjas

Just nu

Den 2 december publicerade vi projektets första delrapport med resultaten från vår intervjustudie med chefer inom verksamhetsstödet där deras erfarenheter och upplevelser av omställningen till ett mer flexibelt arbetssätt står i fokus. Du hittar rapporten lite längre ner på sidan under rubriken "Publicerat."

Under hösten 2022 fortsätter vi våra mätningar. En större enkät skickades ut till medarbetarna i verksamhetsstödet i början av september 2022 och en mindre i november. Vi har hittills haft en hög svarsfrekvens på både de större och mindre mätningarna och hoppas på fortsatt högt engagemang hos verksamhetsstödets medarbetare kring övergången till ett mer flexibelt arbetssätt!

Utifrån de tidigare mätningarna kan vi redan nu konstatera att det skett en stor förändring inom verksamhetsstödet gällande var arbetet utförs – innan pandemin arbetade flesta medarbetare i huvudsak på sin arbetsplats på KI och arbete hemifrån skedde endast undantagsvis. I dagsläget arbetar majoriteten upp till hälften av sin tid på distans. Våra preliminära resultat visar också att de som besvarat enkäterna överlag är nöjda med sitt arbete som helhet och tillfredsställda med balansen mellan arbete och privatliv. Dock visar de upprepade korta mätningarna att stressen ökade något efter återgångarna till arbete på plats efter att påbjudna restriktioner om hemarbete lyfts. Dessa resultat visar hur viktigt det är att vi genomför upprepade korta mätningarna över tid för att just kunna fånga variationerna under utvecklingen av det nya arbetssättet. 

Vi kan nu presentera några första preliminära resultat från de mätningar vi gjort under hösten 2021 och våren 2022. Du kan ta del av dessa i bildspelet nedan och om du klickar på den första bilden så öppnas presentationen och bilderna får bättre upplösning. 

Preliminary results - Future Work
Preliminära resultat till Framtidens arbetsplats - Future Work
Preliminary results - Future Work
Preliminära resultat till Framtidens arbetsplats - Future Work
Preliminary results - Future Work
Preliminära resultat till Framtidens arbetsplats - Future Work
Preliminary results - Future Work
Preliminära resultat till Framtidens arbetsplats - Future Work
Preliminary results - Future Work
Preliminära resultat till Framtidens arbetsplats - Future Work
Preliminary results - Future Work
Preliminära resultat till Framtidens arbetsplats - Future Work
Preliminary results - Future Work
Preliminära resultat till Framtidens arbetsplats - Future Work
Preliminary results - Future Work
Preliminära resultat till Framtidens arbetsplats - Future Work
Preliminary results - Future Work
Preliminära resultat till Framtidens arbetsplats - Future Work
Preliminary results - Future Work
Preliminära resultat till Framtidens arbetsplats - Future Work

För dig som vill veta mer om det flexibla arbetssättet och vad man kan tänka på vid arbete på en hybridarbetsplats rekommenderar vi följande:

Solen som lyser in över en trappnedgång i studiemiljö
Byggnaden Aula Medica, Campus Solna Foto: Beatrice Johansson

Projekttid, finansiering och metod 

Projektet påbörjas i mars 2021 och pågår till 2023. Projektet finansieras av KI:s omställningsmedel.

Utvärderingen kommer att innebära en processuppföljning. Uppföljningen kommer att ske med frågeformulär och intervjuer. Som nulägesbeskrivning av situationen innan och under pandemin (baslinje) används dels tidigare medarbetarundersökningar för att få en beskrivning bakåt, dels en ny första mätning via frågeformulär. Processen kommer sedan följas upp genom kortare mätningar vid flera tillfällen och en avslutande större enkätundersökning. Intervjuer kommer genomföras för att få en djupare förståelse för processen. 

Forskargrupp

 • Professor Irene Jensen ansvarig forskare, KI
 • Biträdande lektor Helena Tinnerholm Ljungberg, projektledare, KI
 • Forskningsassistent Martina Wallberg, KI
 • Docent Lydia Kwak, KI
 • Docent Christina Björklund, KI
 • Biträdande lektor Emmanuel Aboagye, KI
 • Professor Gunnar Bergström, Högskolan i Gävle samt KI
 • Professor Susanna Toivonen, Mälardalens Högskola samt KI

Publicerat

 

 

Kwak
C6 Institutet för miljömedicin
HT
Innehållsgranskare:
2022-12-02