Future Work

Omställningen till ett flexibelt arbetssätt efter Covid-19 pandemin inom verksamhetsstödet på Karolinska institutet (KI) har medfört positiva eller inga förändringar för centrala aspekter kopplade till arbetsmiljö, hälsa och prestation. Det visar resultaten i slutrapporten från den omfattande uppföljningsstudien som publicerades i januari 2024.

Tack!

Projektgruppen vill passa på att rikta ett stort och varmt tack till samtliga deltagare som tagit sig tid att svara på de återkommande enkäterna och som på så sätt möjligjort denna genomlysning av upplevelserna av övergången till hybridarbete!

Om projektet

Det övergripande syftet med projektet är att följa utvecklingen gällande arbetsmiljö inklusive ledarskap, hälsa, och prestation mot bakgrund av de insatser i arbetssituationen som föreslagits i den översyn som genomfördes på KI under hösten 2020 och vintern 2021 och som presenterades i rapporten Hybridarbetsplatsen – ett flexibelt arbetssätt (2021). 

Uppföljningsprojektet Future Work/Framtidens arbetsplats fick därefter i uppgift från KI:s centrala samverkanskommitté att följa omställningen till ett mer flexibelt arbete/hybridarbete. Resultaten från denna uppföljning har presenterats i två rapporter. 

Projektet förväntas bidra med ökad kunskap:

 • om vad framtidens arbetsplats innebär angående arbetsmiljön, prestationen och hälsan
 • om insatsen är genomförbar samt om vad som behövs för att genomföra förändringen – förutsättningar
 • om vilka hinder som behöver övervinnas för att kunna genomföra och vidmakthålla förändringen
 • om hur morgondagens ledarskap inom KI bör utformas och stödjas
 • om hur morgondagens medarbetarskap inom KI bör utformas och stödjas

Resultat

Projektgruppen vill passa på att rikta ett stort och varmt tack till samtliga deltagare som tagit sig tid att svara på de återkommande enkäterna och som på så sätt möjligjort denna genomlysning av upplevelserna av övergången till hybridarbete!

I december 2022 publicerade vi projektets första delrapport med resultaten från vår intervjustudie med chefer inom verksamhetsstödet där deras erfarenheter och upplevelser av omställningen till ett mer flexibelt arbetssätt står i fokus

I januari 2024 publicerades projektets slutrapport som visar på goda resultat under och efter omställningen till ett mer flexibelt arbete/hybridarbete inom verksamhetsstödet på KI. Generellt rapporterades goda förhållanden vad gällde arbetsmiljö, hälsa och prestation under Covid-19 pandemins slutfas och samt en tid efter omställningen. För vissa aspekter kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och för hälsa och välmående var perioden precis vid återgången till att arbeta på plats på kontoret något utmanande under en kortare tidsperiod. Generellt rapporteras resultat som är något bättre eller i paritet med nationella referensvärden för svenska tjänstemän.  Mer detaljerade resultat finns att läsa i slutrapporten. 

För dig som vill veta mer om det flexibla arbetssättet och vad man kan tänka på vid arbete på en hybridarbetsplats rekommenderar vi följande:

Solen som lyser in över en trappnedgång i studiemiljö
Byggnaden Aula Medica, Campus Solna Foto: Beatrice Johansson

Projekttid, finansiering och metod 

Projektet påbörjas i mars 2021 och pågår till 2023. Projektet finansieras av KI:s omställningsmedel.

Utvärderingen kommer att innebära en processuppföljning. Uppföljningen kommer att ske med frågeformulär och intervjuer. Som nulägesbeskrivning av situationen innan och under pandemin (baslinje) används dels tidigare medarbetarundersökningar för att få en beskrivning bakåt, dels en ny första mätning via frågeformulär. Processen kommer sedan följas upp genom kortare mätningar vid flera tillfällen och en avslutande större enkätundersökning. Intervjuer kommer genomföras för att få en djupare förståelse för processen. 

Forskargrupp

 • Professor Irene Jensen ansvarig forskare, KI
 • Biträdande lektor Helena Tinnerholm Ljungberg, projektledare, KI
 • Forskningsassistent Martina Wallberg, KI
 • Docent Lydia Kwak, KI
 • Docent Christina Björklund, KI
 • Biträdande lektor Emmanuel Aboagye, KI
 • Professor Gunnar Bergström, Högskolan i Gävle samt KI
 • Professor Susanna Toivonen, Mälardalens Högskola samt KI
HT
Innehållsgranskare:
2024-04-16