Lisa Holmlund (f.d Bergmark)

Lisa Holmlund (f.d Bergmark)

Biträdande Lektor
E-postadress: lisa.holmlund@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Arbetsterapi Patomella, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är biträdande lektor på Avdelningen för Arbetsterapi, Institutionen för Neurobiologi vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, där jag bedriver undervisning och forskning. Jag disputerade 2019 vid Karolinska Institutet med avhandlingen, ’Return to work: exploring paths toward work after spinal cord injury and designing a rehabilitation intervention’. 

 • Förutom min anställning vid Avdelningen för arbetsterapi är jag associerad forskare vid Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Folkhälsa, arbetsliv och rehabilitering. Jag bedriver även forskningssamarbeten med Avdelningen för Fysioterapi, Institutionen för Neurobiologi vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet och Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa, Institutionen för Miljömedicin, Karolinska Institutet. 
 • Jag har en klinisk bakgrund som leg. arbetsterapeut inom rehabilitering för personer med ryggmärgsskada och har ett stort intresse för frågor som berör vardagsliv och delaktighet för personer med normbrytande funktionalitet på grund av skador eller sjukdom. Därför är jag engagerad i Rehab Station Stockholms forsknings och utvecklingsverksamhet samt är styrelsemedlem i Nordic Spinal Cord Society (NoSCoS).

Forskningsbeskrivning

 • Mitt forskningsområde fokuserar på hälsa och vardagsliv, särskilt inom intervention och implementeringsforskning för arbetshälsa. Forskningen sker i skärningslinjen mellan vetenskap och praktik. Nedan följer översikt av projekt och samarbeten.

  ReWork-SCI
  Mitt avhandlingsarbete, Return to work : exploring paths toward work after spinal cord injury and designing a rehabilitation intervention, https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/46616 finansierades av forskarskolan i vårdvetenskap och doktorandanslag från Norrbacka Eugenia Stiftelsen. Arbetet syftade till att generera kunskap om återgång i arbete för att utveckla och utvärdera design och genomförbarhet en av en komplex intervention som kan fungera som ett komplement till nuvarande system för återgång i arbete. Resultatet visade på den plats återgång i arbete har i en persons vardagsliv och dennes sociala, arbetsmarknadsmässiga och samhälleliga sammanhang. Vidare visade resultatet visade på ett fragmenterat stöd vid återgång i arbete och en risk för en utebliven eller försenad arbetsrehabiliteringsprocess. ReWork-SCI innebär ett personcentrerat, strukturerat och koordinerat stöd vid återgång i arbete. Interventionen var genomförbar i ett kliniskt sammanhang men anpassning av intervention och design är nödvändiga. Fortsatt forskning planeras med syfte att genom samskapande aktiviteter utveckla ett nytt ReWork-SCI-program anpassat för ett hållbart arbetsmarknadsdeltagande efter ryggmärgsskada och en prototyp för utbildning i programmet.

  Under mina postdoktorala studier vid Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa, Karolinska Institutet, 2019-2022 var jag involverad i projekten CORE och PROSA.

  CORE Möjliggörande och hindrande faktorer samt etiska aspekter vid samverkan syftade till öka återgång i arbete bland personer med psykisk ohälsa. Projektet finansierades av AFA försäkring och visade att samverkan vid återgång i arbete för personer med psykisk ohälsa understödjer en dialog mellan primärvård, den anställde och dennes arbetsgivare som är betydelsefull för att utforma en plan för återgång till arbete. Projektet visade också på en problematik med otydliga inklusionskriterier och en vag beskrivning av samverkan, vilket innebär en risk för ojämlik tillgång och stöd.

  PROSA Problemlösningsbaserade samtal inom primärvården för att främja återgång i arbete för personer med psykisk ohälsa – har interventionen effekt på korttidssjukfrånvaro, psykosociala faktorer och balans i vardagslivet? Inom ramen för min postdoc tilldelades jag även 2019 AFA Försäkrings postdoc-stöd, https://www.afaforsakring.se/om-oss/pressrum/postdoc-stod-till-forskning-om-arbetsatergang-vid-psykisk-ohalsa. Projektet utfördes i samarbete med University of Groningen med Professor Ute Bültmann och medarbetare vid Gävle högskola och Göteborgs Universitet. Resultatet visade på sjukskrivning pga. psykisk ohälsa som en process där ackumulerade händelser i arbetsliv och privatliv erfars orsaka sjukskrivning. Resultatet pekade även på faktorer som kan användas för att upptäcka risk för sjukskrivning och förlängd tid till återgång i arbete såsom höga psykologiska och emotionella arbetskrav och dubbelbelastning i vardagslivet. Vidare visade resultatet på att en kontinuerlig och transparent dialog mellan och anställd och arbetsgivare, där arbetsplatsen erbjuder ett kunskapsbaserat samordnat stöd till anställd kan främja återgång i arbete.

  Uppsala Universitet, Folkhälsa, arbetsliv och rehabilitering
  Som associerad forskare till Uppsala universitet arbetar jag i två projekt där jag främst ansvarar för kvalitativ metodologi, 1) Förutsättningar för ökad inkludering och hållbarhet i arbetslivet för unga vuxna med OCD, och 2) Förutsättningar för ökad inkludering och hållbarhet i arbetslivet för unga vuxna med ADHD. Syftet med projekten är att a) undersöka vad som kännetecknar olika mönster av sjukfrånvaro, arbetslöshet och arbetsdeltagande, hos unga vuxna, 19-29 år, med OCD och ADHD samt vilken betydelse samsjuklighet med andra sjukdomar har för detta, samt b) att fördjupa kunskapen om individuella och samhälleliga förutsättningar för inträde i arbete och för ett hållbart arbetsdeltagande för dessa grupper.

  Karolinska Institutet, Avdelningen för Fysioterapi
  Inom projektet Mobile health to promote physical activity in people post stroke or transient ischemic attack, ansvarar jag främst för kvalitativ metodologi och metoder för att utvärdera genomförbarhet av programmet. Programmet bygger på ett existerande program (i-REBOUND– Let’s get moving) utvecklat i Australien. Mer information om programmet finns att läsa i protokoll, Thurston et al 2023, Mobile health to promote physical activity in people post stroke or transient ischemic attack – study protocol for a feasibility randomised controlled trial.

Undervisning

 • Jag är aktiv i undervisning på svenska och engelska på grund och avancerad nivå. Min huvudsakliga undervisning sker vid Arbetsterapeutprogrammet, Karolinska Institutet där jag bland annat är kursansvarig för kurs 1AR035, Delaktighet och miljö och kurs 1AR037 Vetenskaplig design och metod. På avancerad nivå har jag handlett studenter som skriver examensarbete magisternivå. Jag har även varit kursansvarig för kursen 4FH098, Introduction to Planning and Program Development som går inom ramen för Master’s Programme in Public Health Sciences.

Artiklar

Anställningar

 • Biträdande Lektor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-2028

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2019
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2010

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI