Elisabeth Björk Brämberg

Elisabeth Björk Brämberg

Senior Forskare | Docent
Telefon: +46852487412
Mobile phone: +46760628194
Besöksadress: ,
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 IIR Kwak, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Arbetsmedicin, mixade metoder, psykisk ohälsa, arbetslivsinriktad
  rehabilitering
  Jag är docent i arbetsmedicin och forskargruppsledare vid Enheten för
  interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa, institutet
  för miljömedicin. Jag disputerade 2008 i vårdvetenskap.
  1998 Leg sjuksköterska
  2001 Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska
  2008 Fil Dr i vårdvetenskap

Forskningsbeskrivning

 • Jag är forskargruppsledare och min forskargrupp arbetar huvudsakligen med
  interventionsstudier för att utvärdera effekter av evidensbaserade
  metoder, inom sekundärprevention och rehabilitering vid psykisk ohälsa
  för att om möjligt minska sjukskrivningslängd och underlätta återgång
  i arbete. Jag har även bred erfarenhet inom kvalitativ metodik och
  utvärdering av etiska aspekter i samband med forskning om att leva och
  arbeta med psykisk ohälsa.
  Jag leder en grupp forskare vid Karolinska Institutet, Högskolan i Gävle
  och University of Groningen, som kommer att utvärdera om
  problemlösningssamtal som ges av chef till kollektivanställda i riskzon
  för sjukskrivning kan minska risk för sjukskrivning pga psykisk ohälsa.
  Studien är har en klusterrandomiserad design med en interventions- och en
  kontrollgrupp. Studien startas under hösten 2020 och beräknas pågå i fyra
  år. Finansiär: AFA Försäkring.
  Jag är projektledare för projektet A problem solving based intervention as
  an intervention in primary health care for facilitating return-to-work among
  people suffering from common mental disorders – a cluster-randomized trial
  (PROSA). Problemlösningsbaserade samtal är en evidensbaserad insats som har
  visat positiva effekter på arbetsåtergång för personer sjukskrivna på
  grund av lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Samverkan med den
  sjukskrivnes arbetsgivare är en kärnkomponent i insatsen. Syftet är att
  utvärdera effekter av problemlösningsbaserade samtal bland personer som är
  sjukskrivna på grund av lätt till medelsvår psykisk ohälsa i
  primärvårdskontext genom en klusterrandomiserad kontrollerad studie. Vi
  kommer dessutom att genomföra en systematisk identifiering av etiska
  aspekter i problemlösningsbaserade samtal utifrån olika aktörers
  perspektiv samt genomföra en ekonomisk utvärdering av interventionen
  problemlösningsbaserade samtal jämfört med sedvanlig vård. Forskargruppen
  består av forskare från Karolinska institutet, Göteborgs universitet och
  Linköpings universitet, samt internationellt samarbete med forskare i
  Nederländerna. Projektet finansieras av FORTE.
  Jag leder även forskningsprojektet Möjliggörande och hindrande faktorer
  samt etiska aspekter vid samverkan med syfte att öka återgång i arbete
  bland personer med psykisk ohälsa. Projektet har en kvalitativ design och
  genomförs tillsammans med forskare från Karolinska institutet, Uppsala
  universitet och Linköpings universitet. Projektet finansieras av AFA
  Försäkring.
  Jag har arbetat med utvärderingar av den nationella rehabiliteringsgarantin.
  I dessa utvärderingar har vi i forskargruppen studerat effekter av garantin
  på sjukskrivningslängd, hur garantin har implementerats i Sverige och i
  vilken utsträckning arbetsplatsnära insatser har tillämpats.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Senior Forskare, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Docent, Arbetsmedicin, Karolinska Institutet, 2020

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI