NORDTEST

NORDTEST är en epidemiologisk fall-kontrollstudie där huvudsyftet är att undersöka sambandet mellan föräldrarnas yrkesmässiga exponering innan konception och under graviditeten och barnets risk att utveckla testikelcancer i vuxen ålder. Sekundärt är syfte att också studera om andra faktorer i samband med graviditet och förlossning har betydelse för risken att utveckla testikelcancer i vuxen ålder.

Bakgrund

Testikelcancer är den vanligaste elakartade tumörformen bland unga män, med den högsta förekomsten i åldersgruppen 20-40 år. Insjuknandet i testikelcancer har ökat betydligt under de senaste 30 åren, i Norge med 116%, i Sverige med 70 %, Danmark 31 % och Finland 131 %. Norge har högst förekomst av testikelcancer i världen; under perioden 1998-2002 insjuknade 9.6 per 100 000 män. I Danmark var insjuknandet 9.2 per 100 000, Sverige 5.3 per 100 000 och Finland 3.7 per 100 000.

Migrationsstudier har funnit att bland första generationens invandrare är testikelcancersjukligheten jämförbar med den som observeras i ursprungslandet, medan andra generationens invandrare insjuknar i testikelcancer i samma utsträckning som andra personer födda i det mottagande landet. Dessa resultat ger indikationer på att omgivningsfaktorer har betydelse för risken för testikelcancer, och man har framförallt diskuterat betydelsen av intrauterina faktorer för uppkomsten av testikelcancer. Man har bland annat diskuterat om mammans exponering för hormonstörande ämnen under graviditeten kan påverka barnets risk att senare utveckla testikelcancer, och om pappans exponering innan konception kan ha betydelse.

Metod

NORDTEST är ett internationellt samarbete där data från Sverige, Norge, Danmark och Finland kombineras. De nordiska länderna har en unik infrastruktur för registerbaserade studier av hög kvalitet. Tack vare detta finns möjlighet att i en registerstudie länka information om föräldrarnas yrke före och under graviditeten med information om förekomsten av testikelcancer hos barnen när de kommit upp i den ålder då testikelcancer är vanligt förekommande. Föreliggande projekt har initierats som ett nordiskt samarbete för att kunna genomföra en studie med tillräckligt statistiskt underlag.

Projektet leds från International Agency for Research on Cancer (IARC) i Lyon, Frankrike, som också genomför de statistiska analyserna.

Totalt kommer ca 20 000 fall av testikelcancer och 80 000 kontroller att inkluderas i studien, varav knappt 5000 fall och 20 000 kontroller i Sverige. Föräldrar och syskon till fallen respektive kontrollerna identifieras via flergenerationsregistret. Information om eget och föräldrarnas yrken inhämtas från Folk- och bostadsräkningarna (med start 1960), samt andra tillgängliga yrkesregister (kan variera något mellan länderna). Information om faktorer under gravidetet och i samband med förlossningen inhämtas från de medicinska födelseregistren och missbildningsregistren. Från SCB hämtas också information om födelseland, olika indikatorer på socioekonomiskt status, samt bostadsort på kommunnivå och tätortsgrad (för confoundingkontroll). Från Cancerregistret inhämtas också information om tidigare cancerdiagnoser, samt cancerförekomst hos föräldrar och syskon. Förekomst av cancer hos nära anhörig är förknippat med en ökad risk för testikelcancer, och behöver kontrolleras i analysen. Registermatchningar görs av registerhållarna (Socialstyrelsen och SCB), och därefter avidentifieras materialet helt innan det skickas till Institutet för miljömedicin (IMM). IMM kommer inte att ha tillgång till några identitetsuppgifter om individerna som ingår i studien.

Betydelse

Testikelcancer har ökat betydligt under de senaste årtiondena, och drabbar en relativt ung befolkning. Eftersom det finns stark evidens som talar för att omgivningsfaktorer har betydelse för uppkomsten av testikelcancer betyder det också att man skulle kunna ha möjlighet att förebygga sjukdomen om riskfaktorerna kan identifieras. Nordiska populationsbaserade register utgör en unik resurs för att kunna göra högkvalitativa epidemiologiska studier, och genom ett samarbete mellan de norska länderna kan man få tillräckligt bra statistiskt underlag för en studie av orsaker till testikelcancer.

Projektet leds av Dr. Joachim Schüz, chef för sektionen för miljö och strålning på IARC. Professor Maria Feychting är projektledare för den svenska delen.

Kontakt

AP
Innehållsgranskare:
Anna Persson
2023-10-12