COSMOS

Syftet är att fastställa om mobiltelefonanvändning är förenad med hälsorisker.

Bakgrund

Det finns ingen biologiskt grundad hypotes rörande hälsorisker kopplade till den typ av elektromagnetiska fält som förekommer vid mobiltelefoni. Däremot är det fråga om en ny teknik som snabbt spridit sig till en mycket stor andel av befolkningen. Om någon aspekt av mobiltelefoni eller radiofrekventa elektromagnetiska fält, som skulle kunna innebära att det finns hälsorisker, är ofullständigt förstådd eller förbisedd så är detta av största betydelse. Eftersom det finns en oro hos allmänhet och beslutsfattare är det också angeläget att på ett övertygande sätt utesluta hälsorisker om det inte finns några. Det finns redan studier inom området och vissa farhågor rörande hälsorisker kan med rimlig säkerhet avskrivas baserat på dessa studier. Det gäller framför allt risk för hjärntumör inom omkring 10 år. Viktiga frågetecken kvarstår dock. Andra utfall än hjärntumör har studerats i begränsad omfattning eller inte alls. Befintliga studier har en retrospektiv design och utnyttjar historisk information om mobiltelefonanvändning vilket leder till rapporteringsfel och tolkningssvårigheter. De är vidare upplagda så att de är särskilt känsliga för bortfall.

Material och Metoder

Avsikten med den här aktuella studien är att i ett långsiktigt internationellt samarbete genomföra en prospektiv kohortstudie som undviker de problem som finns i hittills genomförd forskning. I den aktuella studien kombinerar vi trafikinformation från operatörer med enkätinformation från deltagarna och vi har en bred ansats vad gäller hälsoutfall. Vi studerar fler tumörer i hjärnan och skallen, neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimer och Parkinson samt kognitiva besvär och andra symtom inklusive sömnbesvär, koncentrationssvårigheter, huvudvärk och trötthet. Avsikten är att i det internationella samarbetet kunna införliva cirka 250 000 undersökningspersoner och att dessa ska följas under upp till 25år.

Finansiering

  • Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
  • Vetenskapsrådet
  • AFA Försäkring
  • Vinnova (Vinnova administrerar ett stöd från Telenor, TeliaSonera och Sony Ericsson och agerar brandvägg genom att via avtal garantera forskningens oberoende och självständighet)

Kontakt

Profile image

Anders Ahlbom

Professor Emeritus/Emerita
AP
Innehållsgranskare:
Anna Persson
2024-01-17