CEFALO-studien

Syftet är att undersöka olika riskfaktorer för hjärntumörer bland barn.

Man har idag begränsad kunskap om orsakerna till hjärntumörer bland barn; de enda etablerade riskfaktorerna (höga doser joniserande strålning och vissa genetiska syndrom) förklarar endast en liten del av sjukligheten. Hjärntumörer är den näst vanligaste cancertypen bland barn, och årligen insjuknar ungefär 70 barn. I Sverige har inte incidensen förändrats mycket över tid; i slutet av 1970- och början av 1980-talet ökade incidensen något, sannolikt pga förbättrade diagnostiska metoder. Därefter har incidensen varit tämligen konstant eller möjligen något sjunkande (se figur).

Brain tumor incidence, Sweden 1970-2008 (Pdf-fil, 74 Kb)

Syftet med CEFALO-studien är att undersöka olika riskfaktorer för hjärntumörer bland barn, både föräldrarnas exponering och barnets egen exponering. En av frågeställningarna handlar om mobiltelefoner; CEFALO-studien är den första studien av barn och ungdomar inom detta område. Även andra exponeringar studeras, exempelvis tidig exponering för infektioner, allergiska tillstånd (för vuxna tycks allergiska tillstånd skydda mot hjärntumör), kontakter med djur (tidigare forskning har funnit ökad risk bland barn som haft frekvent kontakt med djur, men resultaten är delvis motstridiga), exponering för medicinsk röntgen och strålbehandling (joniserande strålning är en känd riskfaktor, men det är osäkert om risken påverkas vid så låga exponeringsnivåer). Vidare har DNA samlats in från saliv, som kommer att användas för att undersöka om olika genetiska markörer kan påverka risken att drabbas av hjärntumör, och om genetiska faktorer i samverkan med miljöfaktorer kan göra att miljön kan ha olika betydelse för olika individer. Studien är ett internationellt samarbete, och genomförs på samma sätt i Danmark, Norge, Sverige och Schweiz. Materialen från de olika länderna analyseras tillsammans för att den statistiska styrkan ska bli bättre.

CEFALO-studien är en fall-kontrollstudie av hjärntumörer i åldersgruppen 7-19 år. Under en fyraårsperiod identifierades alla nyinträffade fall av hjärntumörer i den aktuella åldersgruppen genom ett nära samarbete med de kliniker som vårdar dessa patienter och genom de lokala cancerregistren. Tre kontroller per fall valdes slumpmässigt från den allmänna befokningen. Totalt har 352 (83% av identifierade) patienter och 646 (71%) kontroller deltagit i studien. Information om exponeringen har inhämtats genom personliga intervjuer utförda av en sjuksköterska. För ca 1/3 av deltagarna har information om antal mobiltelefonsamtal och samtalstid inhämtats från operatörerna.

Hittills har resultaten om användning av mobiltelefoner och trådlösa telefoner publicerats, medan analyser av andra frågeställningar pågår. Så snart resultat publicerats görs intervjufrågorna som dessa baserats på tillgängliga för alla som önskar få tillgång till dem.

Intervjuformuläret för Cefalo-studien

Frågor om mobiler och trådlösa telefoner (Pdf-fil, 220 Kb)
Bilagor mobiltelefoni (Pdf-fil, 106 Kb)

Finansiering

I Sverige har studien finansierats av Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap, Cancerfonden, Barncancerfonden, Strålskyddsmyndigheten

Kontakt

AP
Innehållsgranskare:
Anna Persson
2023-12-11