Forskarutbildning vid institutionen för odontologi

Utbildning på forskarnivå vid institution för odontologi erbjuder tvärvetenskaplig utbildning och forskning som leder till en doktorsexamen eller licentiatexamen.

Disputant i samtal med opponent

Forskarutbildning vid institutionen för odontologi kan bedrivas på hel- eller deltid. Varje student lägger upp en individuell studieplan i samråd med en eller flera handledare. Den är utformad för att tillgodose doktorandens behov och intressen i den blivande handledarens forskningsprogram.

I linje med målen för Karolinska Institutet strävar vi inom institutionen för odontologi efter att utbilda doktorander som kommer att bedriva högkvalitativ forskning. Våra utexaminerade doktorander kommer att fortsätta som forskare i akademiska, kliniska och industriella sektorer.

Efter att ha försvarat sin avhandling ska doktoranden:

 • Kunna formulera och testa vetenskapliga hypoteser och självständigt behärska metoden som är relevant för ämnesområdet.
 • Ha fått detaljerad kunskap om sitt ämnesområde, vilket kräver en mer omfattande kunskap än vad som normalt vunnits genom ensamt projektarbete. De specifika teoretiska områdena ska vara definierade i studieplanen för varje ämne.
 • Vara skicklig på att kommunicera vetenskapliga resultat och teorier. Detta förutsätter muntlig och skriftlig presentationsteknik och omfattar förtrogenhet med relevanta informationsteknologiska medier.
 • Kunna absorbera och utvärdera nya idéer och rön från en disciplin.

Doktorandens utveckling under studietiden följs upp varje år. Vid heltidsstudier beräknas studietiden vara 4 år heltid för doktorsexamen (2 år för licentiatexamen). Den följs upp med halvtidsseminarier och årliga uppföljningar i form av presentation av pågående forskningsprojekt samt aktuell vetenskaplig litteratur inom forskningsområdet. Doktoranden förväntas börja med praktisk forskning redan under det första året av studietiden. Basämnen och grundläggande forskarutbildningskurser måste dock vara avklarade före halvtidskontrollen.

Studierektor för forskarutbildningen vid institutionen för odontologi är Margaret Sällberg Chen. Studierektors uppgift är bland annat att behandla frågor och ärenden med direkt anknytning till studierna.

Våra forskningsområden

Det finns för närvarande tre huvudsakliga forskningsområden vid institutionen i vilka alla våra kliniska ämnen (parodontologi, kariologi, endodonti, protetik, orofacial smärta, ortodonti, pedodonti, käkkirurgi och oral radiologi) finns representerade:

 • klinisk odontologi och diagnostik
 • infektion, immunologi och inflammation
 • orofacial neurovetenskap.

Är du intresserad av forskarutbildning?

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt en examen på avancerad nivå (magister eller master)
 • 240 högskolepoäng varav minst 60 från avancerad nivå, eller
 • motsvarande kunskaper

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

Se Högskoleförordningen 7 kap 39 §.

Ämnesrepresentant

Kontakta ämnesrepresentant inom respektive forskningsområde för att undersöka om möjlighet till doktorandplats finns. Ämnesrepresentanterna hittar du här (sidan är på engelska).

Det är viktigt är att du har finansiering för hela din studietid, dvs. fyra år. En del av våra doktorandprojekt är finansierade av en extern arbetsgivare, t.ex. landsting eller ett utländskt universitet eller CSTP (Clinical scientist training program) program.

Se KI:s lediga platser till utbildning på forskarnivå

Instruktioner för forskningshandledare

Första steget – inrättande av doktorandplats

Blankett: Grönt ljus

Handledaren börjar med att fylla i en Grönt ljus-blankett. Den ska signeras av studierektor, prefekt och handledare.

Blanketten Inrättande av doktorandplats

Efter att handledaren fått grönt ljus fyller hen i blanketten för inrättande av doktorandplats. Den ska lämnas till studieadministratören på institutionen.

Följande bilagor ska finnas med:

 • Kopia på godkänt Grönt ljus-ansökan
 • Forskningsplan (ca. 5 sidor inkl. referenser)
 • Handledarnas CV (max 2 sidor)
 • Finansieringsplan samt finansieringsintyg från avdelningschef
 • Ev. önskan om undantag från utlysningskrav (vid extern finansiering)
 • Beskrivning av handledarkonstellationens kompetenser i relation till forskningsplanen (jfr Individuell studieplan, punkt 4 om handledning)
 • Etiktillstånd
 • Beskrivning av forskarutbildningsmiljön (se punkt 2.6.3 här nedan)

Beslutet gäller i ett år på aktuell institution.

OBS. Skrivs ut enkelsidigt

Ansökan behandlas vid antagningsnämndens sammanträde. För tider se nedan.

Frågeställningar vid bedömning av forskarutbildningsmiljön (ur Regler för utbildning på forskarnivå, §2.6.3)

 • Finns det möjlighet till kontakter med andra doktorander och forskare, t ex genom nätverksaktiviteter, seminarier etc.?
 • Finns stöd för doktorandens studier, t.ex. i form av postdocs, statistiker, biomedicinska analytiker och andra forskare?
 • Finns möjligheter till internationellt utbyte/kontakter?
 • Finns alternativa vägar att nå de målen om den valda strategin inte leder till framgång?
 • Vilken tidigare erfarenhet av handledning har handledargruppen, dvs. huvud- och bihandledare?
 • Vilken är handledarnas närvaro i gruppen (hel- eller deltid, fysisk arbetsplats etc.)? Hur många doktorander handleds för närvarande?
 • Hur väl beskrivs synen på handledning?
 • Hur avser man att organisera handledningen i det föreslagna doktorandprojektet (på vilket sätt kommer handledarnas olika kompetenser projektet till godo)?

Andra steget: Rekrytering

1. Platsen ska utlysas:

 • Huvudhandledaren kontaktar HR som annonserar doktorandplatsen.
 • Huvudhandledaren väljer ut kandidater för intervju med rekryteringsgrupp och forskargrupp.
 • Huvudhandledaren mejlar till doctoraleligibility@ki.se när beslutet i ärendet har tagits.

2. Platsen ska inte utlysas:

 • Studieadministratören kontaktar UF (doctoraleligibility@ki.se) och informerar att en ny doktorand är på gång. Den blivande doktoranden får en länk till Varbi och kan ladda upp de dokument som efterfrågas för att bedöma dennes behörighet.
 • Intervju med rekryteringsgrupp och forskargrupp rekommenderas.

*För doktorander som inte finns i Sverige ska behörigheten bedömas innan ankomst.

Tredje steget: Beslut om antagning

Fyll i blanketten Beslut: Antagning till utbildning på forskarnivå

Följande bilagor ska finnas med:

 • Intyg om handledarutbildning.
 • Behörighetsutlåtande.
 • Beskrivning av selektionsprocess.
 • Sökandes CV

Originalet skickas till studieadministratören, doktoranden får en kopia.

4. Fjärde steget: Upprättande av ISP

 • Huvudhandledaren skapar en digital individuell studieplan och fyller i punkterna 1-5 tillsammans med doktoranden. Därefter kan doktoranden själv fylla i resten av ISP:n.
 • Första utkast ska till studierektor senast en månad efter studiestart.
 • Doktoranden presenterar sitt forskningsprojekt (inkl. kurser, seminarier och lärandemål) i ett ISP-seminarium. Seminariet hålls på engelska.
 • ISP fastställs efter att ett ISP-seminarium har hållits och inom tre månader efter studiestart.

Läs mer om antagning till forskarutbildning vid KI

Observera att alla handlingar som skrivs ut eller kopieras ska vara enkelsidiga enligt Riksarkivets myndighetsregler för arkivering.

Ansökan skickas till:

Karolinska Institutet, Institutionen för odontologi

Kansliet för grund- och forskarutbildning

Att: Forskningsadministratör

Box 4064

141 04 Huddinge

Nämnden för forskarutbildningsfrågor

Margaret Sällberg Chen, professor

Ordförande

Kåre Buhlin, docent

Ledamot

Malin Ernberg, professor

Ledamot

Agneta L-A Karsten, docent

Ledamot

Gunilla Sandborgh Englund, professor

Ledamot

Georgios Tsilingaridis, docent

Ledamot

Robert Schibbye

Doktorandrepresentant

Alina Wikström

Doktorandrepresentant

Katy Earle Salmela

Sekreterare

Sammanträdestider HT2022

 • 30 augusti
 • 11 oktober
 • 6 december

OBS! Blanketten Green Light kan skickas till katy.earle.salmela@ki.se när som helst under året men senast 4 veckor före sammanträdet.