Forskarutbildning vid institutionen för odontologi

Utbildning på forskarnivå vid institution för odontologi erbjuder tvärvetenskaplig utbildning och forskning som leder till en doktorsexamen eller licentiatexamen.

Forskarutbildning vid institutionen för odontologi kan bedrivas på hel- eller deltid. Vid heltidsstudier beräknas studietiden vara 4 år för doktorsexamen (2 år för licentiatexamen).

I linje med målen för Karolinska Institutet strävar vi inom institutionen för odontologi efter att utbilda doktorander som kommer att bedriva högkvalitativ forskning.

Doktorandens utveckling under studietiden följs upp med halvtidsseminarier och årliga uppföljningar i form av presentation av pågående forskningsprojekt. Doktoranden förväntas börja med praktisk forskning redan under det första året av studietiden.

Studierektor för forskarutbildningen vid institutionen för odontologi är Kåre Buhlin. Studierektors uppgift är bland annat att behandla frågor och ärenden med direkt anknytning till studierna.

Våra forskningsområden

Det finns för närvarande tre huvudsakliga forskningsområden vid institutionen i vilka alla våra kliniska ämnen (parodontologi, kariologi, endodonti, protetik, orofacial smärta, ortodonti, pedodonti, käkkirurgi och oral radiologi) finns representerade:

 • klinisk odontologi och diagnostik
 • infektion, immunologi och inflammation
 • orofacial neurovetenskap.

Är du intresserad av forskarutbildning?

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt en examen på avancerad nivå (magister eller master)
 • 240 högskolepoäng varav minst 60 från avancerad nivå, eller
 • motsvarande kunskaper

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

Ytterligare information finns på Behörighet till utbildning på forskarnivå.

Kontakta ämnesrepresentant inom respektive forskningsområde för att undersöka om möjlighet till doktorandplats finns. Ämnesrepresentanterna hittar du på Researchers at the department of dental medicine (sidan är på engelska).

Det är viktigt är att du har finansiering för hela din studietid, det vill säga fyra år. En del av våra doktorandprojekt är finansierade av en extern arbetsgivare, till exempel landsting.

Se KI:s lediga platser till utbildning på forskarnivå

Antagning av doktorander

Processen för antagning av doktorander finns beskriven på KI:s centrala webbplats:

Antagning till forskarutbildning

Instruktioner för forskare som vill bli huvudhandledare

Grönt ljus

Handledaren börjar med att fylla i en Grönt ljus-blankett. Den ska signeras av studierektor, prefekt och handledare (Grönt ljus blanketten lämnas in separat eller tillsammans med ansökan om inrättande av doktorandplats).

Länk till Grönt ljus – godkännande av handledare till doktorand

Steg 1

Inrättande av doktorandplats

Efter att handledaren fått grönt ljus fyller hen i blanketten för inrättande av doktorandplats. Den ska lämnas till studieadministratören på institutionen. (blanketten grönt ljus kan också lämna in i samband med ansökan om inrättande av doktorandplats)

Följande bilagor ska finnas med:

 1. Grönt ljus-ansökan
 2. Forskningsplan (ca. 5 sidor inkl. referenser)
 3. Handledarnas CV (max 2 sidor)
 4. Finansieringsplan samt finansieringsintyg från avdelningschef
 5. Beskrivning av forskarutbildningsmiljö 
 6. Beskrivning av handledarkonstellationens kompetenser i relation till forskningsplanen (jämför Individuell studieplan, punkt 4 om handledning)
 7. Etiktillstånd
 8. Om önskan om undantag från utlysningskrav - dokument som styrker detta (vid extern finansiering)

Blanketter inom forskarutbildning Blanketter inom forskarutbildning

Beslutet gäller i ett år på aktuell institution.

OBS! Signeras med fördel elektroniskt alternativt skrivs ut enkelsidigt

Ansökan behandlas vid antagningsnämndens sammanträde. För tider se nedan.

Frågeställningar vid bedömning av forskarutbildningsmiljön

(ur Regler för utbildning på forskarnivå, §2.6.3)

 • Finns det möjlighet till kontakter med andra doktorander och forskare, t ex genom nätverksaktiviteter, seminarier etc.?
 • Finns stöd för doktorandens studier, t.ex. i form av postdocs, statistiker, biomedicinska analytiker och andra forskare?
 • Finns möjligheter till internationellt utbyte/kontakter?
 • Finns alternativa vägar att nå de målen om den valda strategin inte leder till framgång?
 • Vilken tidigare erfarenhet av handledning har handledargruppen, dvs. huvud- och bihandledare?
 • Vilken är handledarnas närvaro i gruppen (hel- eller deltid, fysisk arbetsplats etc.)? Hur många doktorander handleds för närvarande?
 • Hur väl beskrivs synen på handledning?
 • Hur avser man att organisera handledningen i det föreslagna doktorandprojektet (på vilket sätt kommer handledarnas olika kompetenser projektet till godo)?

Steg 2

Rekrytering

1. Platsen ska utlysas:

 • Huvudhandledaren kontaktar HR som annonserar doktorandplatsen.
 • Huvudhandledaren väljer ut kandidater för intervju med rekryteringsgrupp och forskargrupp.
 • Huvudhandledaren mejlar till doctoraleligibility@ki.se när beslutet i ärendet har tagits.

2. Platsen ska inte utlysas:

 • Studieadministratören kontaktar UF (doctoraleligibility@ki.se) och informerar att en ny doktorand är på gång. Den blivande doktoranden får en länk till Varbi och kan ladda upp de dokument som efterfrågas för att bedöma dennes behörighet*.
 • Intervju med rekryteringsgrupp och forskargrupp rekommenderas.

*För doktorander som inte finns i Sverige ska behörigheten bedömas innan ankomst.

Steg 3

Beslut om antagning

Fyll i blanketten Beslut: Antagning till utbildning på forskarnivå

Följande bilagor ska finnas med:

 • Intyg om handledarutbildning.
 • Behörighetsutlåtande.
 • Beskrivning av selektionsprocess.
 • Sökandes CV

Originalet skickas till studieadministratören, doktoranden får en kopia.

Steg 4

Upprättande av ISP

Varje student lägger upp en individuell studieplan i samråd med en eller flera handledare. Den är utformad för att tillgodose doktorandens behov och intressen i den blivande handledarens forskningsprogram.

 • Huvudhandledaren skapar en digital individuell studieplan och fyller i punkterna 1-5 tillsammans med doktoranden. Därefter kan doktoranden själv fylla i resten av ISP:n.
 • Första utkast ska till studierektor senast en månad efter studiestart.
 • Doktoranden presenterar sitt forskningsprojekt (inkl. kurser, seminarier och lärandemål) i ett ISP-seminarium. Seminariet hålls på engelska.
 • ISP fastställs efter att ett ISP-seminarium har hållits och inom tre månader efter studiestart.

Observera att alla handlingar som skrivs ut eller kopieras ska vara enkelsidiga enligt Riksarkivets myndighetsregler för arkivering.

Ansökan skickas till:

doctoraleducation-dentmed@ki.se

alternativt

Karolinska Institutet, Institutionen för odontologi

Kansliet för grund- och forskarutbildning

Att: Forskningsadministratör

Box 4064

141 04 Huddinge

Nämnden för forskarutbildningsfrågor

Kåre Buhlin, docent

Ordförande

Rachael Sugars, docent

Ledamot

Anders Gustafsson, professor

Ledamot

Elisabeth Boström

Ledamot

Agneta L-A Karsten, docent

Ledamot

Gunilla Sandborgh Englund, professor

Ledamot

Georgios Tsilingaridis, docent

Ledamot

Robert Schibbye

Doktorandrepresentant

Linda Munirji

Doktorandrepresentant

Sammanträdestider VT2024

 • 13 februari
 • 13 mars
 • 9 april
 • 11 maj
 • 4 juni

OBS! Blanketten Green Light kan skickas till doctoraleducation-dentmed@ki.se när som helst under året men senast 4 veckor före sammanträdet.

KB
Innehållsgranskare:
Katy Earle Salmela
2024-04-02