Forskarutbildning

This page in English

Anna Kats har disputerat vid institutionen för odontologi

 

Utbildning på forskarnivå vid institution för odontologi erbjuder tvärvetenskaplig utbildning och forskning som leder till en doktorsexamen eller licentiatexamen. Forskarutbildning kan bedrivas på hel- eller deltid.  Varje student lägger upp en individuell studieplan i samråd med en eller flera handledare. Den är utformad för att tillgodose doktorandens behov och intressen i den blivande handledarens forskningsprogram.

I linje med målen för Karolinska Institutet strävar vi inom institutionen för odontologi efter att utbilda doktorander som kommer att bedriva högkvalitativ forskning. Våra utexaminerade doktorander kommer att fortsätta som forskare i akademiska, kliniska och industriella sektorer.

Efter att ha försvarat sin avhandling ska doktoranden:

 • Kunna formulera och testa vetenskapliga hypoteser och självständigt behärska metoden som är relevant för ämnesområdet.
 • Ha fått detaljerad kunskap om sitt ämnesområde, vilket kräver en mer omfattande kunskap än vad som normalt vunnits genom ensamt projektarbete. De specifika teoretiska områdena ska vara definierade i studieplanen för varje ämne.
 • Vara skicklig på att kommunicera vetenskapliga resultat och teorier. Detta förutsätter muntlig och skriftlig presentationsteknik och omfattar förtrogenhet med relevanta informationsteknologiska medier.
 • Kunna absorbera och utvärdera nya idéer och rön från en disciplin.

Doktorandens utveckling under studietiden följs upp varje år. Vid heltidsstudier beräknas studietiden vara 4 år heltid för doktorsexamen (2 år för licentiatexamen). Den följs upp med halvtidsseminarier och årliga uppföljningar i form av presentation av pågående forskningsprojekt samt aktuell vetenskaplig litteratur inom forskningsområdet. Doktoranden förväntas börja med praktisk forskning redan under det första året av studietiden. Basämnen och grundläggande forskarutbildningskurser måste dock vara avklarade före halvtidskontrollen.

Studierektor för forskarutbildningen vid institutionen för odontologi är Margaret Sällberg Chen. Studierektors uppgift är bland annat att behandla frågor och ärenden med direkt anknytning till studierna.

Studieadministratör på forskarutbildningen är Heli Vänskä.

Våra forskningsområden

Det finns för närvarande fyra huvudsakliga forskningsområden vid institutionen i vilka alla våra kliniska ämnen (parodontologi, cariologi, endodonti, protetik, orofacial smärta, ortodonti, pedodonti, käkkirurgi och oral radiologi) finns representerade:

 • klinisk odontologi och diagnostik
 • infektion, immunologi och inflammation
 • orofacial neurovetenskap.

Är du intresserad av forskarutbildning?

För dig som önskar bli doktorand

Kontakta ämnesrepresentant inom respektive forskningsområde för att undersöka om möjlighet till doktorandplats finns. Ämnesrepresentanterna hittar du här (sidan är på engelska).

Det är viktigt är att du har finansiering för hela din studietid, dvs. fyra år.  En del av våra doktorandprojekt är finansierade av en extern arbetsgivare, t.ex. landsting eller ett utländskt universitet eller CSTP (Clinical scientist training program) program.

Alla befintliga doktorandtjänster vid KI är utlysta här. 

För forskningshandledare

Rekrytering av doktorand går på följande sätt:

Bedömning av behörighet till utbildning på forskarnivå - i rekryteringssystemet Varbi

Gäller från 2018-08-01

Se även Behörighet till utbildning på forskarnivå.

Utlyst doktorandplats

 1. Sökande söker doktorandplats och laddar upp de dokument som efterfrågas i annonsen.
 2. Handledare markerar i Varbi de kandidater som ska behörighetsgranskas (1-4 st) och kommunicerar med HR på institutionen.
 3. Institutionen (HR) mejlar behörighetshandläggare med aktuellt diarienummer.
 4. Behörighetshandläggare bedömer behörigheten.
 5. Behörighetshandläggare ändrar status i Varbi till Obehörig resp. Behörig och meddelar institutionen (HR) att bedömningen är klar.
 6. Handledaren gör sitt urval bland behöriga sökanden och kommunicerar med HR.
 7. Institutionen (HR) meddelar doctoral.eligibility@ki.se att rekryteringen är avslutad.
 8. Behörighetshandläggare laddar upp ett behörighetsunderlag i Varbi.
 9. (Handledare och kandidat fyller i blankett för beslut om antagning; behörighetsunderlaget läggs som bilaga.)

Doktorandplats undantagen utlysningskrav

 1. Doktorandkandidaten/handledaren kontaktar institutionen.
 2. Institutionen (forskarutbildningsadministratören) mejlar doctoral.eligibility@ki.se (med kopia till institutionens HR) och bekräftar att det finns en doktorandplats samt namn och e-postadress till sökanden (måste vara institutionen som kontaktar handläggaren, inte sökanden).
 3. Behörighetshandläggare skickar ett standardmejl till doktorandkandidaten med länk till Varbi samt instruktioner.
 4. Doktorandkandidaten laddar upp dokument i Varbi enligt instruktioner.
 5. Behörighetshandläggare bedömer behörigheten.
 6. Om personen är behörig laddar behörighetshandläggare upp ett behörighetsunderlag i Varbi alternativt informeras kandidaten om att den är obehörig.
 7. (Sökande och handledare och fyller i blankett för beslut om antagning, behörighetsunderlaget läggs som bilaga.)
   

Blanketten Ansökan om grönt ljus skickas till Heli Vänskä tillsammans med en forskningsplan (max 5 sidor).

Läs mer om antagningsprocessen vid KI här.

Viktigt

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt en examen på avancerad nivå (magister eller master)
 • 240 högskolepoäng varav minst 60 från avancerad nivå, eller
 • motsvarande kunskaper

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

Se Högskoleförordningen 7 kap 39 §.

Efter en godkänd förgranskning kan du gå vidare med din ansökan om registrering till doktorandutbildning. Alla blanketter rörande forskarutbildningen finns här

Observera att alla handlingar som skrivs ut eller kopieras ska vara enkelsidiga enligt Riksarkivets myndighetsregler för arkivering.

Ansökan skickas till 

Karolinska Institutet, Institutionen för odontologi, Att: Heli Vänskä, Box 4064, 141 04 Huddinge

Antagningsnämnden sammanträder under HT2018

 • 4 september
 • 2 oktober
 • 20 november

 

OBS! Blanketten Ansökan om förgranskning av forskningsplats kan skickas till heli.vanska@ki.se när som helst under året men senast 4 veckor före sammanträdet.

Länkar för handledare och registrerade doktorander

Antagningsprocessen vid KI

Forskarutbildning vid KI

Forskarutbildning (Internwebben)

"Grönt ljus" - godkännande av handledare inför start av doktorandprojekt

Regler om forskarutbildning 

Ansökan om halvtidskontroll (institutionens egen blankett)

Halvtidskontroll (internwebben)

Disputationsprocessen vid KI 

KI:s blanketter och dokument inom forskarutbildning 

Studenthälsan

 

 

 

 

 

ForskarutbildningOdontologi