Forskarutbildning

This page in English

Anna Kats har disputerat vid institutionen för odontologi

Utbildning på forskarnivå vid institution för odontologi erbjuder tvärvetenskaplig utbildning och forskning som leder till en doktorsexamen eller licentiatexamen. Forskarutbildning kan bedrivas på hel- eller deltid.  Varje student lägger upp en individuell studieplan i samråd med en eller flera handledare. Den är utformad för att tillgodose doktorandens behov och intressen i den blivande handledarens forskningsprogram.

I linje med målen för Karolinska Institutet strävar vi inom institutionen för odontologi efter att utbilda doktorander som kommer att bedriva högkvalitativ forskning. Våra utexaminerade doktorander kommer att fortsätta som forskare i akademiska, kliniska och industriella sektorer.

Efter att ha försvarat sin avhandling ska doktoranden:

  • Kunna formulera och testa vetenskapliga hypoteser och självständigt behärska metoden som är relevant för ämnesområdet.
  • Ha fått detaljerad kunskap om sitt ämnesområde, vilket kräver en mer omfattande kunskap än vad som normalt vunnits genom ensamt projektarbete. De specifika teoretiska områdena ska vara definierade i studieplanen för varje ämne.
  • Vara skicklig på att kommunicera vetenskapliga resultat och teorier. Detta förutsätter muntlig och skriftlig presentationsteknik och omfattar förtrogenhet med relevanta informationsteknologiska medier.
  • Kunna absorbera och utvärdera nya idéer och rön från en disciplin.

Doktorandens utveckling under studietiden följs upp varje år. Vid heltidsstudier beräknas studietiden vara 4 år heltid för doktorsexamen (2 år för licentiatexamen). Den följs upp med halvtidsseminarier och årliga uppföljningar i form av presentation av pågående forskningsprojekt samt aktuell vetenskaplig litteratur inom forskningsområdet. Doktoranden förväntas börja med praktisk forskning redan under det första året av studietiden. Basämnen och grundläggande forskarutbildningskurser måste dock vara avklarade före halvtidskontrollen.

Studierektor för forskarutbildningen vid institutionen för odontologi är Margaret Sällberg Chen. Studierektors uppgift är bland annat att behandla frågor och ärenden med direkt anknytning till studierna.

Studieadministratör på forskarutbildningen är Heli Vänskä.

Våra forskningsområden

Det finns för närvarande fyra huvudsakliga forskningsområden vid institutionen i vilka alla våra kliniska ämnen (parodontologi, cariologi, endodonti, protetik, orofacial smärta, ortodonti, pedodonti, käkkirurgi och oral radiologi) finns representerade:

  • klinisk odontologi och diagnostik
  • infektion, immunologi och inflammation
  • orofacial neurovetenskap.

Är du intresserad av forskarutbildning?

För dig som önskar bli doktorand

Kontakta ämnesrepresentant inom respektive forskningsområde för att undersöka om möjlighet till doktorandplats finns. Ämnesrepresentanterna hittar du här (sidan är på engelska).

Det är viktigt är att du har finansiering för hela din studietid, dvs. fyra år.  En del av våra doktorandprojekt är finansierade av en extern arbetsgivare, t.ex. landsting eller ett utländskt universitet eller CSTP (Clinical scientist training program) program.

Alla befintliga doktorandtjänster vid KI är utlysta här. 

För forskningshandledare

Rekrytering av doktorand går på följande sätt:

Blanketten Ansökan om grönt ljus skickas till Heli Vänskä tillsammans med en forskningsplan (max 5 sidor).

Läs mer om antagningsprocessen vid institutionen för odontologi här och vid KI här.

Viktigt

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

  • avlagt en examen på avancerad nivå (magister eller master)
  • 240 högskolepoäng varav minst 60 från avancerad nivå, eller
  • motsvarande kunskaper

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

Se Högskoleförordningen 7 kap 39 §.

Efter en godkänd förgranskning kan du gå vidare med din ansökan om registrering till doktorandutbildning. Alla blanketter rörande forskarutbildningen finns här

Observera att alla handlingar som skrivs ut eller kopieras ska vara enkelsidiga enligt Riksarkivets myndighetsregler för arkivering.

Ansökan skickas till 

Karolinska Institutet, Institutionen för odontologi, Att: Heli Vänskä, Box 4064, 141 04 Huddinge

Antagningsnämnden sammanträder under VT2018

Söndagen den 31 december – sista inlämningsdag

Måndagen den 8 januari kl. 13.00 - sammanträde

Tisdagen den 23 januari kl. 12.15 - seminarium

 

Tisdagen den 20 februari – sista inlämningsdag

Fredagen den 2 mars kl. 13.00 - sammanträde

Tisdagen den 20 mars kl. 12.15 - seminarium

 

Tisdagen den 8 maj – sista inlämningsdag

Tisdagen den 22 maj kl. 13.00 - sammanträde

Tisdagen den 5 juni kl. 12.15 – seminarium

 

OBS! Blanketten Ansökan om förgranskning av forskningsplats kan skickas till heli.vanska@ki.se när som helst under året men senast 4 veckor före sammanträdet.

Länkar till handledare och registrerade doktorander

Forskarutbildning vid KI

Forskarutbildning (Internwebben)

"Grönt ljus" - godkännande av handledare inför start av doktorandprojekt

Regler om forskarutbildning 

Ansökan om halvtidskontroll (institutionens egen blankett)

Halvtidskontroll (internwebben)

Disputationsprocessen vid KI 

KI:s blanketter och dokument inom forskarutbildning 

Studenthälsan

 

 

 

 

 

ForskarutbildningOdontologi