Skip to main content

Grundutbildning vid institutionen för klinisk neurovetenskap

Utbildning

Institutionen för Klinisk Neurovetenskap är en av KIs tyngsta utbildningsinstitutioner.

Huvudet och hjärnan är ett gemensamt fokus för vår forskning och därmed blir även vår utbildning huvudsakligen inriktad mot dessa områden.

Vi svarar för fyra av Karolinska Institutets utbildningsprogram; Optikerprogrammen, Psykologprogrammet och Psykoterapeutprogrammet. Vi är därutöver delaktiga i utbildningen på flera av KIs övriga program inklusive Läkarprogrammet.

Utöver detta håller institutionen i fristående kurser, samt genomför även uppdragsutbildningar.

Läkarprogrammet - kursen i Neuro, sinnen och psyke

Kursen som ges på Läkarprogrammets nionde termin syftar till att studenten utifrån primär- och specialistvårdsperspektiv ska bredda och fördjupa sin medicinska kompetens med ämnesområdena neurologi, oftalmologi, oto-rhino-laryngologi, psykiatri/beroendelära och rehabiliteringsmedicin.

Till kursen

Magisterprogrammet i klinisk Optometri 

Magisterprogrammet i klinisk optometri vänder sig till legitimerade optiker med kontaktlinsbehörighet eller legitimerad sjuksköterska med påbyggnad inom ögonsjukvård. Efter examen kan du arbeta med diagnostik av ögonsjukdomar, avancerade optometriska och oftalmologiska undersökningsmetoder, undersökningar av barn och behandling av samsynsproblem.

Till magisterprogrammet i klinisk optometri

Optikerprogrammet

Optikern är specialist på människans seende. Många människor med ögonbesvär besöker i första hand en optiker. En optiker arbetar vanligen i en optikerbutik, som legitimerad optiker. Optikerns tjänster tas också i anspråk av företag med synkrävande arbetsplatser som t.ex bildbehandling, bil- och flygindustrin eller inom ögonsjukvården och på syncentraler inom landsting.

Till optikerprogrammet

Psykologprogrammet

Psykologi är vetenskapen om människans beteende, upplevelser, tankar och känslor. Många av de frågor som psykologin vill besvara har följt människan under lång tid: Hur skapar vi, genom våra sinnen, en bild av världen? Hur ska vi leva för att må bra? Hur påverkas beteendet av arv och miljö? Hur kan man minska våld och aggression?

Till psykologprogrammet

Psykoterapeutprogrammet

Psykoterapi kan bota eller lindra många psykiska sjukdomar och problem som allvarligt försvårar eller begränsar livsmöjligheterna. Psykoterapeuten utreder och behandlar psykologiska problem. De kan yttra sig som relationsproblem, identitetsproblem, depressioner, ångestproblem, missbruk med mera.

Till psykoterapeutprogrammet

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildningar ges inom institutionens ämnesområden som Ögon och syn, Psykiatri, Försäkringsmedicin, Neuro, Psykoterapi och Psykologi.

Närmare information e-post: uppdragsutbildning@ki.se

Kontakt

Ansvarig för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (GUA): Rune.Brautaset@ki.se

Programdirektorer

Optikerprogrammet: Marika.Wahlberg.Ramsay@ki.se

Magister programmet i klinisk optometri: Marika.Wahlberg.Ramsay@ki.se

Psykologprogrammet: Jenny.Wikstrom.Alex@ki.se

Psykoterapeutprogrammet: jonas.ramnero@ki.se 

Administration

Programhandläggare: asa.borglund@ki.se

Studievägledare: mirkka.maatta.pescador@ki.se

Utbildningskoordinator: annika.pettersson.1@ki.se

Utbildningsnämnd (UN) CNS

UN CNS har det övergripande ansvaret för institutionens hela utbildningsuppdrag. Det ansvaret omfattar såväl program, programkurser på egna och andra program, fristående kurser, uppdragsutbildning samt valbara kurser för flera program. Utbildningsnämnden nås via un@cns.ki.se

Planerade sammanträden i UN CNS VT20

  • onsdag 15 januari 2020

  • onsdag 12 februari 2020

  • onsdag 1 april 2020

  • onsdag 27 maj 2020

Anmälan av ärenden skickas till un@cns.ki.se senast två veckor före aktuellt sammanträde. Studenter ska skicka sina ärenden till någon av studentrepresentanterna, som sedan tar frågan vidare.

Om du vill läsa protokoll från utbildningsnämndens möten, vänligen kontakta maila un@cns.ki.se. För protokoll daterade före 2015-12-31 kan du även kontakta KIs registrator.

Ordförande (med rösträtt) Rune Brautaset, GUA
Programdirektorer (med rösträtt) Jenny Wikström Alex (psykologprogrammet)
Jonas Ramnerö (psykoterapeutprogrammet)
Marika Wahlberg Ramsay (optikerprogrammet och magisterprogrammet i klinisk optometri)
Lärarrepresentanter CNS (med rösträtt) Knut Sturidsson (psykologprogrammet) och vice ordförande
Hanna Sahlin (psykoterapeutprogrammet)
Anna Lindskoog Pettersson (optikerprogrammet och magisterprogrammet i klinisk optometri)
Lärarrepresentanter från annan KI- institution (med rösträtt) Malin Nygren-Bonnier, NVS
Anders Höög, OnkPat
Studentrepresentanter (med rösträtt) Vakant (Psykologprogrammet)
Emma Djurberg (optikerprogrammen)
Avnämare (med rösträtt) Sofia Bermås, SLSO (Utsedd centralt)
Helena Fatouros-Bergman, SLSO (Utsedd av CNS)
Övriga (utan rösträtt) Mirkka Määttä Pescador, studievägledare
Åsa Magnusson (adjungerad representant läkarprogrammet)
Åsa Borglund, Programhandläggare, sekr