Viktor Kaldos forskargrupp

Psykologiska interventioner – innovation, förbättring & spridning

Bilden visar forskargruppens fokusområden för forskning kring psykologisk behandling via internet.
Översikt forskningsteman för forskargrupp Viktor Kaldo. Foto: NA

Vi vill utvärdera nya psykologiska interventioner, öka förståelsen för hur dessa fungerar och hitta både generella och diagnosspecifika sätt att förbättra och sprida dem. Vi har särskild kompetens inom insomni och sömnproblem men arbetar med en rad olika tillstånd och med interventioner både inom psykiatri och primärvård. Historiskt har vi främst studerat vägledd psykologisk behandling via internet, utifrån fyra perspektiv (se figur), men på senare år breddat vårt fokus.

Gruppen har genomfört randomiserade kliniska prövningar och hälsoekonomiska analyser av internet-baserad kognitiv beteendeterapi (IKBT) vid insomni, depression, gravida med depression, vuxna med ADHD, kroniska mardrömmar, Parkinsons sjukdom och psykiatrisk samsjuklighet och bidragit med sin expertis inom IKBT och kliniska prövningar i en rad samarbeten med andra forskare och kliniska experter. IKBT är i sig en innovativ metod, och den omfattande data som kan samlas in innan, under och efter sådana behandlingar ger goda förutsättningar till både grundforskning om terapeutiska processer och att tillämpa maskininlärning för att hitta mönster som kan vägleda enskilda patienters behandlingar.

Forskningen har alltid varit patient- och kliniknära, och vi har ett nära samarbete med Internetpsykiatrin som erbjudit reguljär IKBT sedan 2008. På senare tid har vi utökad samverkan med flera vårdenheter på Psykiatri Sydväst, andra kliniker, vårdcentraler och även skolor.

Samverkan

Gruppen har omfattande samverkan med nationella och internationella forskare.

Vi samarbetar kontinuerligt med professor Christian Rücks forskargrupp vid KI och forskargruppsledare Viktor Kaldos andra forskargrupp vid Linnéuniversitetet, där han är professor i klinisk psykologi. Vi samarbetar med forskare som studerar, utvärderar och/eller implementerar olika former av psykologiska interventioner vid följande tillstånd:

 • Insomni och andra sömnstörningar (Torbjörn Åkerstedt, Paolo D’Onofrio, Markus Fröjmark-Jansson och Brjann Ljótsson vid KI, Heather Hadjistavropoulos, Regina University och Gerhard Andersson, Linköpings Universitet, Jaap Lancee, Vrije University, Sandra Weineland, Göteborgs universitet och Kristoffer Bothelius, Uppsala universitet)
 • Psykos (Helena Fatouros-Bergman, Tobias Lundgren, Thomas Parling och Cornelia Larsson vid KI)
 • Alkoholmissbruk (Anne Berman och Christopher Sundström vid KI och Niels Eek vid Göteborgs universitet)
 • Tandvårdsrelaterad specifik fobi hos barn och ungdomar (Göran Dahllöf och Shervin Shavanaz vid KI)
 • Depression (Fredrik Holländare, Örebro Universitet)
 • Rehabilitering efter lättare hjärnskador (Aniko Bartfai, KI)
 • Psykisk ohälsa efter bröstcancer (Bobby Zachariae och Eva Rames Nissen vid Århus Universitet) och sexuell dysfunktion efter prostatacancer (Amanda Hellström, Mirjam Ekstedt mfl vid Linnéuniversitetet och Katarina Görts Öberg och Marta Piwowar vid KI)
 • Hypersexualitet (Katarina Görts Öberg, Stefan Arver och Jonas Hallberg vid KI)
 • Konsumtion av barnövergreppsmaterial på internet (Christoffer Rahm, Katarina Görts Öberg, Stefan Arver och Charlotte Sparre vid KI)
 • Borderline/Instabil personlighetsstörning (David Clinton, KI)
 • IBS (Brjann Ljotsson och Hugo Wallen vid KI)
 • Tinnitus (Gerhard Andersson, Linköpings universitet och Vinaya Manchaiah och Eldres Beukes vid Lamar University)
 • Ensamhet hos äldre (Anna Bratt och Maude Johansson vid Linnéuniversitetet och Gerhard Andersson, Linköpings universitet)

Gruppen samverkar också i en rad andra projekt rörande implementering av IKBT och andra former av psykologiska interventioner, även preventiva sådana, innovativa sätt att förutsäga behandlingsutfall, studier av terapeutiska processer och biologiska markörer relaterade till psykiatriska tillstånd och behandlingsutfall.

 • Implementering av IKBT i reguljär vård i olika länder (Nick Titov och Blake Dear vid Mindspot och Macquarie University, Tine Nordgren, Bergen University, Heather Hadjistavropoulos, Regina University, Kim Mathiesen, Telepsychiatric Center, Odense)
 • Implementeringsmodeller för IKBT inom VGRs primärvård och deras betydelse för utfall (Elisabeth Gerwind, Monica Nyström och Sandra Weineland vid Göteborgs universitet)
 • Implementering av IKBT i primärvården, hälsoekonomisk utvärdering och betydelsen av bedömning och behandlarstöd (Monica Buhrman och Amanda Simonsson vid Uppsala universitet)
 • Patientstyrd IKBT (Sandra Weineland och Linnea Nissling vid Göteborgs universitet)
 • Digital egenvård (Martin Kraepelien, Nils Lindefors, Brjann Ljotsson och Amira Hentati vid KI)
 • Digifysisk psykologisk behandling i reguljär psykiatrisk vård (Sigrid Salomonsson, Maria Hedman-Lagerlöf, Volen Ivanov och Nils Lindefors vid KI)
 • PET-studie av Serotonin efter behandling med kognitiv beteendeterapi för depression (Johan Lundberg och Jonas Svensson vid KI)
 • fMRI som grund för prediktion av utfall vid IKBT (Kristoffer Månsson, KI)
 • Genetiska markörer (GWAS) betydelse för behandlingsutfall efter IKBT (Christian Rück och John Wallert, KI)
 • Internetbaserad Compassion-kurs för att minska vårdpersonals samvetsstress (Anna Bratt, Linnéuniversitetet)
 • Internetbaserad Compassion-terapi och IKBT för äldre som lider av ensamhet
 • Känsloreglering genom att lära sig etikettera känslor (Hanna Sahlin och Andreas Olsson, KI)
 • Jämförelser mellan olika definitioner av behandlingsutfall (Eyal Karin, Nick Titov och Blake Dear vid Macquarie University)
 • Bidragit med data till individuella meta-analyser ledda av Pim Cuijpers och Eniri Karyotaki, Vrije University

Ett urval av forskningsprojekt

Prediktion av behandlingsutfall och Adaptiva behandlingsstrategier för att minska andelen misslyckade behandlingar

Syftar till att med maskininlärning utveckla de algoritmer som i en proof-of-concept-studie kunnat förutsäga behandlingsutfall tillräckligt bra för att framgångsrikt vägleda behandlare i vilka patienter som behövt en anpassad behandling för att minska risken för ett misslyckande. Ett nära samarbete med professor Magnus Boman vid KTH.

Bättre sömn i Psykiatrin (BäSiP): Utvärdering av kognitiv beteendeterapi för insomni, anpassad för patienter med olika psykiatriska tillstånd

Hos patienter som lider av psykiatriska tillstånd förbises ofta sömnproblem och endast medicinsk behandling ges. Vi utformar sömnbehandlingsmanualer specifika för patienter med ADHD, bipolär sjukdom, psykos och andra tillstånd som prövas i både öppen- och heldygnsvård.

Kombinationsbehandling för depression och insomni

En av våra tidigare studier visar att patienter med båda dessa tillstånd gynnas mer av att få KBT mot insomni än KBT mot depression. Vi prövar nu om KBT mot både depression och insomni är bättre än placebobehandling.

KompRest - En randomiserad kontrollerad jämförelse mellan sömnkomprimering och sömnrestriktion

Sömnrestriktion är den enskilt effektivaste metoden mot insomni men är krävande för patienten. Projektet utvärderar om den mindre krävande metoden sömnkomprimering fungerar lika bra och använder Polysomnografi för att detaljstudera förändringarna i sömnen.

Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi mot depression under graviditeten

Vi har tidigare visat att IKBT för gravida med depression fungerar, och studerar nu effekter av hur bedömningen innan behandling genomförs (via fysiskt besök, video eller telefon) samt ett tillägg av stöd med fokus på graviditetsspecifika faktorer.

Implementering och utvärdering av integrerad beteendehälsa

Integrerad Beteendehälsa (IBH) är ett sätt att organisera primärvårdens vård av psykisk ohälsa och att effektivt förmedla primärvårdsanpassade psykologiska interventioner. I tre randomiserade delstudier undersöks om införandet av IBH förbättrar vård och vårdflöde, om IBH kan kombineras med vägledd självhjälp och hur det står sig mot traditionell KBT. (Huvudman Linnéuniversitetet)

PAX i Skolan - Effekter på studiemiljö, lärande, psykisk hälsa och kostnadseffektivitet

Kluster-randomiserad studie av PAX i Skolan, som syftar till att öka studiero och elevers och lärares psykiska hälsa. (Huvudman Linnéuniversitetet)

Gruppmedlemmar

Foto på Viktor Kaldos forskargrupp
Viktor Kaldos forskargrupp Foto: Ahang Bashi

Forskningsstöd

 • Vetenskapsrådet
 • Forte
 • Familjen Erling Persons Stiftelse
 • Familjen Kamprads stiftelse
 • Karolinska Institutet via KID-medel och KI fonder
 • ALF (ALF Medicin, ALF NVS, ALF Högre Klinisk Forskare)
 • Stiftelsen Söderström-Königska
 • Boëthius Stiftelse
 • Bror Gadelius Stiftelse
 • Rut och Arvid Wolffs minnesstiftelse
 • Jacques and Gloria Gossweiler Foundation
 • Psykiatrifonden
 • Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse
 • SLL Innovation

Utvalda publikationer

Individually Tailored Internet-Based Cognitive-Behavioral Therapy for Daily Functioning in Patients with Parkinson's Disease: A Randomized Controlled Trial.
Kraepelien M, Schibbye R, Månsson K, Sundström C, Riggare S, Andersson G, et al
J Parkinsons Dis 2020 ;10(2):653-664

Predicting treatment failure in regular care Internet-Delivered Cognitive Behavior Therapy for depression and anxiety using only weekly symptom measures.
Forsell E, Isacsson N, Blom K, Jernelöv S, Ben Abdesslem F, Lindefors N, et al
J Consult Clin Psychol 2020 Apr;88(4):311-321

An open-ended primary-care group intervention for insomnia based on a self-help book - A randomized controlled trial and 4-year follow-up.
Kaldo V, Bothelius K, Blom K, Lindhe M, Larsson M, Karimi K, et al
J Sleep Res 2020 02;29(1):e12881

Effects and clinical feasibility of a behavioral treatment for sleep problems in adult attention deficit hyperactivity disorder (ADHD): a pragmatic within-group pilot evaluation.
Jernelöv S, Larsson Y, Llenas M, Nasri B, Kaldo V
BMC Psychiatry 2019 07;19(1):226

Proof of Concept for an Adaptive Treatment Strategy to Prevent Failures in Internet-Delivered CBT: A Single-Blind Randomized Clinical Trial With Insomnia Patients.
Forsell E, Jernelöv S, Blom K, Kraepelien M, Svanborg C, Andersson G, et al
Am J Psychiatry 2019 04;176(4):315-323

ICBT in routine care: A descriptive analysis of successful clinics in five countries.
Titov N, Dear B, Nielssen O, Staples L, Hadjistavropoulos H, Nugent M, et al
Internet Interv 2018 Sep;13():108-115

Cost-effectiveness of internet-based cognitive-behavioural therapy and physical exercise for depression.
Kraepelien M, Mattsson S, Hedman-Lagerlöf E, Petersson IF, Forsell Y, Lindefors N, et al
BJPsych Open 2018 Jul;4(4):265-273

Internet delivered cognitive behavior therapy for antenatal depression: A randomised controlled trial.
Forsell E, Bendix M, Holländare F, Szymanska von Schultz B, Nasiell J, Blomdahl-Wetterholm M, et al
J Affect Disord 2017 10;221():56-64

Three-Year Follow-Up Comparing Cognitive Behavioral Therapy for Depression to Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia, for Patients With Both Diagnoses.
Blom K, Jernelöv S, Rück C, Lindefors N, Kaldo V
Sleep 2017 08;40(8):

Involving clients in treatment methods: A neglected interaction in the therapeutic relationship.
Kaldo V, Ramnerö J, Jernelöv S
J Consult Clin Psychol 2015 Dec;83(6):1136-41