Bättre Sömn i Psykiatrin

Att ha problem med sömnen är mycket vanligt hos patienter i psykiatrin. Förutom att sömnproblem kan leda till symtom som trötthet, koncentrationsproblem och svårigheter att hantera känslor, kan de också leda till att psykiatriska symtom som depression och ångest förvärras.

Bättre Sömn i Psykiatrin är ett forsknings - och vårdutvecklingsprojekt som i undersöker sömn och psykiatri i flera olika studier.

Enligt flera internationella riktlinjer är behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) förstahandsvalet för behandling av sömnproblem av insomnityp, det vill säga svårigheter att somna eller att sova genom hela natten.

KBT har ett starkt forskningsstöd vid insomni, men det finns få studier som utvärderat behandlingen för patienter inom psykiatrin, och det saknas särskilt studier som undersöker effekten av behandlingen när den ges inom reguljär psykiatrisk vård. I det här projektet utvärderas KBT för insomni för flera patientgrupper inom psykiatrin. Behandlingsmaterialet innehåller alltid de behandlingskomponenter som är viktigast vid behandling av insomni, och har också anpassats på olika sätt för att bättre passa de olika grupperna.

KBT vid insomni för patienter med ADHD

Patienter med ADHD har ofta problem med sömnen. Vanliga problem är svårigheter att somna, ofta kombinerat med försenad dygnsrytm.

Vi har i en pilotstudie och en randomiserad kontrollerad studie utvärderat KBT-gruppbehandling för patienter med ADHD. Studien genomfördes i psykiatrisk öppenvård i Stockholm.  För att bättre passa patienter med ADHD innehöll behandlingen också komponenter som syftade till att påverka dygnsrytmen, och hade extra fokus på strategier för att planera och genomföra hemuppgifter.

Resultat från pilotstudien visade att behandlingen var genomförbar på mottagningen och preliminära resultat från den randomiserad kontrollerad studien (deltagarna slumpas till någon av insatserna), där gruppbehandlingen jämfördes med sedvanlig behandling, tyder på att behandlingen gör att sömnproblemen minskar.

Artiklar från projektet

Effects and clinical feasibility of a behavioral treatment for sleep problems in adult attention deficit hyperactivity disorder (ADHD): a pragmatic within-group pilot evaluation

KBT vid insomni för patienter med bipolär sjukdom

Sömnproblem och störd dygnsrytm är vanligt hos patienter med bipolär sjukdom. Minskat sömnbehov är ett symtom vid hypomani/mani medan insomni och hypersomni (att sova mer än vanligt) är vanliga vid depression. Störd sömn och dygnsrytm finns ofta kvar mellan affektiva episoder.

Pågående randomiserad kontrollerad studie

Just nu pågår en randomiserad kontrollerad studie (patienterna slumpas till någon av insatserna) där vi utvärderar en KBT-baserad gruppbehandling för patienter med bipolär sjukdom, jämfört med en föreläsningsserie om sömn. Studien genomförs på öppenvårdspsykiatriska mottagningar i Stockholm.

Anpassningarna består bland annat av att behandlingen innehåller en mildare variant av s.k. sömnrestriktion samt interventioner för att stabilisera dygnsrytmen, bland annat fokus på ljusexponering och mat på regelbundna tider.

Datainsamlingen förväntas pågå fram till 2025.

Vi har tidigare genomfört en pilotstudie som visade att behandlingen var genomförbar på mottagningarna och att sömnproblemen minskade efter behandlingen.

Artiklar från projektet

Treatment feasibility and preliminary evaluation of group-delivered cognitive behavioral therapy for insomnia adapted for patients with bipolar and related disorders: A pragmatic within-group study

KBT vid insomni för patienter med blandad psykiatrisk problematik

Inom psykiatrin är det vanligt att patienter med flera olika diagnoser går på samma mottagning. Det kan därför vara svårt rent praktiskt att genomföra behandlingar som är riktade mot en specifik patientgrupp.

I den tredje delstudien av KBT-behandling för insomni för patienter inom öppenvården, utvärderar vi därför behandlingen på mottagningar som har en blandad patientgrupp. I studien ingår patienter med depression, bipolär II, ångestsyndrom, PTSD och ADHD/autism.

Pågående randomiserad kontrollerad studie

Just nu pågår en randomiserad kontrollerad studie (patienterna slumpas till någon av insatserna) där vi utvärderar en KBT-baserad gruppbehandling för patienter med blandad psykiatrisk problematik, jämfört med sedvanlig behandling. Studien genomförs på öppenpsykiatriska mottagningar i Stockholm.

Behandlingen har anpassats genom att patienterna får välja mellan två olika komponenter med liknande effekt (sömnrestriktion och schemalagd sömn), det finns med interventioner för att stabilisera dygnsrytmen och extra fokus läggs på att hjälpa patienterna att planera och anpassa hemuppgifterna.

Datainsamlingen beräknas pågå under hela 2024

Vi har tidigare genomfört en pilotstudie som visade att behandlingen var genomförbar på mottagningen och att symtom på insomni minskade efter behandlingen.

Artiklar från projektet

Clinical feasibility of cognitive behavioural therapy for insomnia in a real-world mixed sample at a specialized psychiatric outpatient clinic

Bättre Sömn i Psykiatrin – Heldygnsvård

För personer med allvarlig depression och behov av inneliggande vård på sjukhus är störd sömn snarare regel än undantag. Trots detta finns få tillgängliga behandlingar av dessa sömnproblem. Sömnmediciner kan användas i vissa fall, men har ingen bevisad effekt för långvarigt bruk och medför risk för beroende. KBT för insomni är inte utformad och utprovad för att genomföras i heldygnsvård.

I detta projekt utvecklar vi en psykologisk sömnbehandling för patienter på sjukhus. Även här är grunden KBT för insomni, som har starkt vetenskapligt stöd när den ges till patienter utanför sjukhus.

I projektet kommer behandlingen att anpassas så att den kan ges av vårdpersonal som arbetar inom den psykiatriska akutsjukvården och under en kortare tid jämfört med det vanliga upplägget. Eftersom anpassningen innebär att vi behöver utelämna många delar som vanligtvis ingår i KBT för insomni, kallar vi behandlingen för akut psykologisk sömnstabilisering.

Vi kommer i projektet att jämföra akut psykologisk sömnstabilisering med råd kring sömnhygien i en randomiserad kontrollerad studie (patienterna slumpas till någon av insatserna). Båda insatserna ges i tillägg till sedvanlig vård.

Studien kommer inkludera ungefär 100 personer med svår depression och sömnproblem och utföras inom den psykiatriska heldygnsvården på Psykiatri Sydväst.

Inför start av den randomiserade kontrollerade prövningen kommer vi att genomföra en pilotstudie med upp till ytterligare 20 patienter.

Datainsamlingen förväntas pågå till 2026

Internetlevererad KBT-i för patienter med psykossjukdom

I samarbete med Region Stockholm och Västragötalandsregionen har vi utvecklat en internetlevererad behandling, baserad på materialet för gruppbehandlingarna i projektet, som riktar sig till patienter med psykotisk eller bipolär sjukdom.

Just nu planeras en pilotstudie med 25 deltagare för att vi ska förstå mer om hur den här typen av behandling fungerar i patientgruppen med psykotisk sjukdom.

Studien planeras för närvarande och datainsamlingen förväntas pågå under 2024.

Kvalitativ studie av faktorer som hindrar respektive underlättar implementeringen av KBT-för insomni i psykiatrin

Trots att det finns mycket forskning som visar att KBT för insomni är effektivt för att behandla sömnproblem, är det relativt ovanligt att patienter i psykiatrin erbjuds den behandlingen.

Och det är inte unikt för KBT. Studier visar att det ofta tar 15-20 år innan resultat från forskning är implementerat i den kliniska vardagen.

I den här kvalitativa studien intervjuas kliniker och chefer i psykiatrin i Stockholm om sin syn på sömn, sömnproblem och behandling av sömnproblem. Syftet med studien är att få en bild av vad det finns för faktorer som hindrar respektive underlättar en implementering av KBT för insomni inom psykiatrin, samt att förstå mer av vad som behövs för att genomföra framgångsrika implementeringar.

Datainsamlingen förväntas pågå under 2024.

Vårdutvecklingsprojekt

Det är som sagt vanligt med sömnproblem hos psykiatrins patienter, och det är viktigt att sova bra. Därför är det vanligt att patienterna i psykiatrin får sömnmediciner. Sömnmediciner är väldigt användbara i vissa fall, men för den som har långvariga sömnproblem vet vi att det många gånger kan vara ännu mer hjälpsamt med annan typ av behandling.

För att hjälpa personer inom psykiatrin att sova bättre har vi startat ett samarbetsprojekt mellan Centrum för Psykiatriforskning och SLSO psykiatri i Stockholm. Målet är att patienterna i psykiatrin ska få bättre sömn. Ett problem är att olika kliniker och enheter inom psykiatrin inte har gemensamma metoder för att undersöka, bedöma och behandla sömnproblem hos patienter, vilket riskerar att göra att inte alla patienter får bästa möjliga vård för sina sömnproblem.

Det här projektet handlar om att bidra till jämlik vård genom att harmonisera hanteringen av sömnproblem i psykiatrin och att ge patienterna enklare tillgång till evidensbaserade metoder för att lösa sina sömnproblem och därmed få bättre sömn.

Kontakt

Vid frågor om KBT vid insomni för patienter med ADHD, Internetlevererad KBT-i för patienter med psykossjukdom och Vårdutvecklingsprojektet, kontakta Susanna Jernelöv, som är ansvarig forskare för Bättre Sömn i Psykiatrin 

Vid frågor om KBT vid insomni för patienter med bipolär sjukdom 

Vid frågor om KBT vid insomni för patienter med blandad psykiatrisk problematik och Kvalitativ studie av faktorer som hindrar respektive underlättar implementeringen av KBT-för insomni i psykiatrin 

Maria Cassel

Doktorand
+46852482423

Vid frågor om Bättre Sömn i Psykiatrin – Heldygnsvård

Profile image

Sandra Tamm

Postdoktorala Studier