Strävan mot en hälsosammare värld

Global hälsa är idag en fråga om alla människors hälsa och vår gemensamma överlevnad. Från att, när området kallades tropikmedicin, ha rört problem som i huvudsak berörde sjukdomar i fattiga länder ligger tyngdpunkten idag alltmer på gränsöverskridande hälsofrågor och god hälsa som en mänsklig rättighet.

Ett högteknologiskt laboratorium på den afrikanska kontinenten, med nära tillgång till patientgrupper och biobanker med olika genuppsättningar och i miljöer där register inte existerar idag, skulle ge forskningen helt unika möjligheter att göra framsteg inom områden som injektionssjukdomar, kvinnohälsa eller cancer.

Karolinska Institutet har en lång tradition av engagemang i globala folkhälsoproblem och har etablerade institutionella samarbeten med flera partneruniversitet i Afrika och Asien. Vår mest framgångsrika forskning spänner över områden som infektioner, inkluderande till exempel malaria, hiv, tuberkulos, lunginflammation, mödrabarnhälsa, sexuell och reproduktiv hälsa, samt utveckling av hälsosystem, som vi bedriver både i Sverige och i andra länder.

Forskare vid Karolinska Institutet har exempelvis visat hur malaria kan bekämpas och utrotas med en kombination av åtgärder, som medicinering, myggnät och lokalt engagemang. Genom att engagera varenda invånare på en liten ö i Stilla havet har man lyckats utrota malaria lokalt. Metoderna utvecklas nu i Kenya och Tanzania.

Inom vårt samarbete i Uganda har vi kunnat visa hur dödsfallen bland nyfödda kan minskas genom ett vårdpaket som kopplar ihop familjer, lokala hälsoarbetare och vårdinrättningar på landsbygden.

Våra forskares kompetens och engagemang i gränsöverskridande hälsofrågor visades mycket handfast när Karolinska Institutet i augusti 2014, på begäran från svenska myndigheter och WHO, tog ansvar för utbildning av personal som skulle bistå vid Ebola-krisen i Västafrika. Karolinska Institutet erbjuder en så kallad MOOC-kurs i global hälsa – en webbaserad utbildning tillgänglig för alla intresserade – vilket sätter oss ytterligare på kartan som ett globalt universitet.

 

FAKTA

Global hälsa berör alla de hälsoutmaningar som världens befolkning står inför. Det samlar flera olika discipliner såsom folkhälsa, medicin, epidemiologi, hälsoekonomi, miljömedicin, beteendevetenskap och antropologi. raditionellt har området omfattats av studier om infektionssjukdomar, mödra-barnhälsa och katastrofberedskap i låginkomstländer.

Idag inkluderas också allt ifrån risk- och friskfaktorer för gränsöverskridande sjukdomar, som diabetes och hjärtkärlsjukdom, till hur vi ska uppnå en mer jämlik hälsa för all världens människor.

Camilla Sjögren
2024-03-26