Regler för mottagande av donationer

För fullständigt regeldokument se dnr 2-5357/2018, Regler om donationer och sponsring, och dnr 2-5362/2018, Anvisningar för mottagande av donationer.

För fullständigt regeldokument se dnr 2-5357/2018, Regler om donationer och sponsring, och dnr 2-5362/2018, Anvisningar för mottagande av donationer.

Sammanfattning av Karolinska Institutets regler för mottagande av donationer

Karolinska Institutet har genom sin forskning på ett avgörande sätt bidragit till den medicinska utvecklingen. Nya upptäckter och nya tekniker innebär att det idag finns stora möjligheter för den medicinska forskningen att lösa många av de utmaningar som mänskligheten har kämpat med i århundraden. Karolinska Institutet är en av de ledande internationella aktörerna i denna utveckling, men för att vi med fortsatt kraft och intensitet skall kunna bidra till avgörande medicinska genombrott krävs ytterligare resurser.

Karolinska Institutet erfar att det bland privatpersoner, näringsliv och organisationer finns många som har ett djupt intresse och engagemang för våra forskningsområden, och som genom finansiella gåvor vill öka möjligheterna till nya forskningsgenombrott. Tack vare det generösa stödet från våra donatorer stärks Karolinska Institutets förmåga att realisera sitt mål; att genom forskning och utbildning förbättra människors hälsa.

Föreliggande regler definierar legal och etisk grund för Karolinska Institutets samarbete med donatorer och syftar till att säkerställa att de ingående parternas – Karolinska Institutets och donators – intressen och integritet tryggas.

Begreppet donation

Med en donation avses varje slag av överlåtelse av egendom till en myndighet genom gåva eller testamentariskt förordnande som sker utan krav på motprestation eller särskild förmånsställning och där egendomen inte bildar en stiftelse. Egendom som tas emot från en annan statlig myndighet, löntagarfondsstiftelser, eller en mellanstatlig organisation till vilken Sverige är anslutet, t.ex. EU, räknas inte som en donation.[1]

En donation är en rättshandling där någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av värde för någon annan. Den egendom som doneras kan vara ett ekonomiskt bidrag eller överlåtelse av annan egendom. Donationer skiljer sig från finansiering genom uppdrag[2] eller sponsring där det avtalas om olika former av motprestationer. Finansiering som erhålls efter ansökningsförfarande i konkurrens, från externa finansiärer, såväl statliga myndigheter som icke-vinstdrivande organisationer, är inte donationer och omfattas inte av dessa regler.

Grundläggande principer

Donationsförordningen (1998:140) innehåller bestämmelser för myndigheter om mottagande av donationer och förvaltning av donationer i form av stiftelser. Ekonomistyrningsverket (ESV) har utfärdat föreskrifter och allmänna råd för tillämpningen av förordningen. KI ska alltid tillämpa dessa regler vid mottagandet av en donation.

Vid övervägande att ingå avtal med donatorer skall Karolinska Institutet följa ovan
angivna förordningar och riktlinjer.
Därutöver skall Karolinska Institutets målbeskrivning – att genom forskning,
utbildning förbättra människors hälsa – utgöra grund för ställningstagande om en
donation kan accepteras.
Av målbeskrivningen följer att en donation skall vara förenlig med, och bidra till att
främja, målens förverkligande. Således får en donation ej ha ett ändamål, eller
komma från en källa, som på något sätt kan stå i motsättning till Karolinska
Institutets mål. Av detta följer att mottagna donationer skall komma från namngivna
källor.
Vidare utgör Karolinska Institutets akademiska autonomi en grundläggande
förutsättning för målens förverkligande. Således får till en donation ej knytas villkor
som kan påverka Karolinska Institutets akademiska frihet, integritet, oberoende eller
dess förmåga att utföra sitt uppdrag på ett korrekt och opartiskt sätt.
För att säkerställa att målbeskrivningens intentioner tillgodoses har Karolinska
Institutet i Delegationsordningen fastställt interna processer relaterade till prövning,
acceptans och hantering av donationer.

Donationsformer

Donationer kan ges till:

  1. Ett specifikt syfte såsom infrastruktur eller utrustning eller som en donation till ett specifikt projekt, institution eller avdelning
  2. Ett specifikt forskningsområde, t ex cancer eller mikrobiologi, eller till utbildningsinsatser
  3. En ospecificerad donation till Karolinska Institutet


I fallen 2 och 3 skall fördelningen av medel beslutas av berörd kommittee i enlighet med etablerade rutiner och förfaranden.

Camilla Sjögren
2023-10-06