Regler för mottagande av donationer

This page in English

Karolinska Institutets regler för mottagande av donationer

Dnr:1516/2008-010

Karolinska Institutet har genom sin forskning på ett avgörande sätt bidragit till den medicinska utvecklingen. Nya upptäckter och nya tekniker innebär att det idag finns stora möjligheter för den medicinska forskningen att lösa många av de utmaningar som mänskligheten har kämpat med i århundraden. Karolinska Institutet är en av de ledande internationella aktörerna i denna utveckling, men för att vi med fortsatt kraft och intensitet skall kunna bidra till avgörande medicinska genombrott krävs ytterligare resurser.

Karolinska Institutet har erfarit att det bland privatpersoner, näringsliv och organisationer finns många som har ett djupt intresse och engagemang för våra forskningsområden, och som genom finansiella gåvor vill öka möjligheterna till nya forskningsgenombrott. Tack vare det generösa stödet från våra donatorer stärks Karolinska Institutets förmåga att realisera sitt mål; att genom forskning och utbildning förbättra människors hälsa.

Föreliggande regler definierar legal och etisk grund för Karolinska Institutets samarbete med donatorer och syftar till att säkerställa att de ingående parternas – Karolinska Institutets och donators – intressen och integritet tryggas.
 

1. Begreppet donation

I enlighet med vad som fastställs i Donationsförordningen (1998:140) utgör en donation varje slag av överlåtelse av egendom till en myndighet genom gåva eller testamentariskt förordnande som sker utan krav på motprestation eller särskild förmånsställning och där egendomen inte bildar en stiftelse.

I föreliggande regler används ”donation”, ”gåva” och ”bidrag” som synonyma begrepp.
 

2. Grundläggande principer

Karolinska Institutets mottagande och förvaltning av donationer regleras i Donationsförordningen (1998:140) samt i därpå baserade föreskrifter och allmänna råd.

Vid övervägande att ingå avtal med donatorer skall Karolinska Institutet följa ovan
angivna förordningar och riktlinjer.
Därutöver skall Karolinska Institutets målbeskrivning – att genom forskning,
utbildning förbättra människors hälsa – utgöra grund för ställningstagande om en
donation kan accepteras.
Av målbeskrivningen följer att en donation skall vara förenlig med, och bidra till att
främja, målens förverkligande. Således får en donation ej ha ett ändamål, eller
komma från en källa, som på något sätt kan stå i motsättning till Karolinska
Institutets mål. Av detta följer att mottagna donationer skall komma från namngivna
källor.
Vidare utgör Karolinska Institutets akademiska autonomi en grundläggande
förutsättning för målens förverkligande. Således får till en donation ej knytas villkor
som kan påverka Karolinska Institutets akademiska frihet, integritet, oberoende eller
dess förmåga att utföra sitt uppdrag på ett korrekt och opartiskt sätt.
För att säkerställa att målbeskrivningens intentioner tillgodoses har Karolinska
Institutet i Delegationsordningen fastställt interna processer relaterade till prövning,
acceptans och hantering av donationer.

Karolinska Institutets interna etiska och andra policies och riktlinjer för samverkan
med extern part, framgår nedan, och skall i tillämpliga fall beaktas inför beslut om
mottagande av donation:

  •    Etiska riktlinjer vid mottagande av uppdrag och anslag som kan rubba allmänhetens förtroende, Konsistoriebeslut 2002-02-22,
  •    Rekommendationer för Karolinska Institutets samverkan med näringslivet (dnr 3195/03-600).
  •     Policy avseende donerade professurer eller andra tjänster (dnr 1703/01-100).

Fördelning av inkomna medel (se pkt 3. Donationsformer) regleras enligt följande:

  •  Handläggnings- och beslutsordning för Styrelsen för forskning i dess roll som fakultetsnämnd i stiftelseärenden
  •    Delegation av beslut om sakkunniga/granskningsnämnd för utarbetande av förslag till beslut om fördelning av medel, Styrelsen för utbildning: Protokoll 2003:4 §12.

3. Donationsformer

Donationer kan ges till:

  1.  Ett specifikt syfte såsom infrastruktur eller utrustning eller som en donation till ett specifikt projekt, institution eller avdelning
  2.  Ett specifikt forskningsområde, t ex cancer eller mikrobiologi, eller till utbildningsinsatser
  3.  En ospecificerad donation till Karolinska Institutet


I fallen 2 och 3 skall fördelningen av medel beslutas av berörd styrelse i enlighet med etablerade rutiner och förfaranden.

Länkar

DonationGåvaGåvaSamverkan