Enheten för medicinens historia och kulturarv

This page in English

Enheten för medicinens historia och kulturarv - MHK - har till uppgift att samla in, bevara, tillgängliggöra samt sprida och skapa kunskap om Karolinska Institutets unika kulturarv. MHK utgör en stödfunktion för Karolinska Institutets ledning och administration i bred bemärkelse. 

Vid MHK arbetar arkivarier, konstvetare, historiker, vetenskapssociologer, osteologer och bibliotekarier tillsammans med detta uppdrag. MHK tar emot kontinuerligt emot forskare och studenter som arbetar med Karolinska Institutets samlingar, och vid institutionen för LIME finns ett forskarteam för medicin- och vetenskapshistoria kopplat till enheten.

Insamling

Karolinska Institutet genererar ständigt nytt, historiskt källmaterial. Utrustning och maskiner som använts är viktiga vägar till fördjupad kunskap om den medicinska forskningens materiella villkor och förutsättningar. Dokumentation, anteckningar och protokoll berättar om samarbeten, nätverk och Insamling av artefakter som använts i undervisning.genomförande. Samlingar av föremål; kranier, våtpreparat och andra ting kastar ljus över den medicinska forskningens förankring i tid och rum. Vi kan aldrig veta vilka dokument, artefakter eller maskiner som kommer att utgöra nycklar till medicin- och vetenskapshistorien. Därför är ett brett insamlingsarbete av största vikt. Enheten för medicinens historia och kulturarv har ambitionen att ge såväl dagens som morgondagens historiker de materiella möjligheterna att utforska Karolinska Institutets historia. Har du material som kan vara viktigt? Kontakta oss!

 

Bevarande

Förteckning och ompackning av preparat ur den Brülska samlingen vid enheten för medicinens historia och kulturarv.

Ting och dokument tar plats och kräver bevarande insatser för att inte gå förlorade. MHK arbetar med att säkra Karolinska Institutets samlingar genom att verka för att olika typer av artefakter och material förvaras på rätt sätt. Papper måste skyddas mot fukt och skadedjur, känsliga instrument bör förvaras så att de inte går sönder. Våtpreparat kan behöva restaurering, benmaterial och kranier kräver rätt hantering för att inte förstöras. Denna del av MHK:s uppdrag är av särskild vikt mot bakgrund av Karolinska Institutets ambition att återbörda – repatriera - mänskliga kvarlevor till deras ursprungssammanhang.

 

Tillgängliggörande

MHK arbetar med tillgängliggörande av Karolinska Institutets samlingar på flera olika sätt

  • Digitalisering. För närvarande pågår, vid MHK som vid flera andra institutioner i landet, ett intensivt arbete med att digitalisera samlingarna. Skriftligt Elever från Adolf Fredriks skola besöker Hagströmerbiblioteket.material katalogiseras via bibliotekstjänsten LIBRIS, bildmaterial och föremål i databasen ALVIN. Genom att göra samlingarna sökbara skapas vägar in i dem, för forskare, medarbetare vid Karolinska Institutet och en intresserad allmänhet.
  • Utställningar. I Haga Tingshus finns flera mindre utställningar där delar av samlingarna ställs ut. MHK lånar också ut föremål till museer och andra institutioner.
  • Föreläsningar, seminarier och workshops. MHK ordnar regelbundet evenemang där delar av samlingarna, samt medicin- och vetenskapshistoria i bred bemärkelse, utgör fokus. I vårt kalendarium ser du vad som är på gång just nu!

 

Skapa kunskap

Vid institutionen för LIME finns forskarteamet för medicin- och vetenskapshistoria som bedriver forskning med utgångspunkt i samlingarna, och om medicin- och vetenskapshistoriska frågeställningar. Dessutom Bokskola vid Hagströmerbiblioteket under ledning av Ove Hagelin.arbetar arkivarier, historiker, konstvetare, sociologer och osteologer vid MHK med kartläggning och dokumentation av samlingarna och Karolinska Institutet. MHK ordnar också vittnesseminarier; dokumenterande seminarier där nyckelaktörer för vissa skeenden och händelser tillsammans ger sin bild av vad som hänt, under ledning av en historiker. Här utgör oral history-metodologi en väg för att belysa och dokumentera särskilt viktiga delar av Karolinska Institutets historia. Medarbetare från MHK finns också representerade i WIKI-KI och WIKI-KS. Är du forskare och vill arbeta med Karolinska Institutets samlingar? Kontakta oss! 

 

Samarbeten och nätverk

Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet

Nätverket för medicinsk humaniora

Medicinhistoriska muséet, Uppsala

Svenska läkaresällskapet

Centrum för vetenskapshistoria

Apotekarsocieteten

Museum Gustavianum

Personal

Hjalmar ForsBibliotekarie

hjalmar.fors@ki.se

08-524 852 88

Carrie GreenwoodBiblioteksassistent

carrie.greenwood@ki.se

08-524 866 49

Ann GustavssonArkivarie

ann.gustavsson@ki.se

08-524 866 56

Lars HelinAdministratör

Lars.Helin@ki.se

08-524 865 85

Dan JibreusAnknuten

dan.jibreus@ki.se

Gertie JohanssonBiblioteksadministratör

Gertie.Johansson@ki.se

08-524 865 48

Maria JosephsonHandläggare

maria.josephson@ki.se

08-524 866 16

Anna LantzHandläggare

Anna.Lantz@ki.se

08-524 860 12

Olof LjungströmHandläggare

Olof.Ljungstrom@ki.se

08-524 866 17

Daniel NormarkHandläggare

daniel.normark@ki.se

08-524 867 27

Eva NyströmBibliotekarie

eva.nystrom@ki.se

08-524 852 89

Marie OscarssonAssistent

Marie.Oscarsson@ki.se

08-524 866 32

Beatrice UusmaAnknuten

bea.uusma@ki.se

Eva ÅhrénEnhetschef

eva.ahren@ki.se

08-524 862 45

Kalendarium

AdministrationHistoria