Resurser hos personer med kognitiv svikt eller demens: Kompensationsstrategier i dagligt liv och lärande relaterat till teknik

This page in English

I detta delprojekt är syftet att utveckla ny kunskap om förutsättningar för att bibehålla och understödja aktivitetsengagemang och förmågan att utföra aktiviteter och använda teknik hos äldre med MCI eller demens, baserat på upptäckande studier av deras resurser. Vårt mål är att identifiera de strategier som de själva utvecklat eller använder sig av för att lösa problem som uppstår i dagliga livet aktiviteter och i arbete, samt i deras möte med välkänd och ny teknik, och den potential de har för att lära sig och anpassa sitt sätt att agera i detta sammanhang.

Baserat på tidigare forskning kommer ett redskap att utvecklas för att identifiera individers resurser i form av hur de bemöter svårigheter och löser problem, främst gällande personer med MCI eller demens. Detta redskap kommer sedan att prövas i forskning och klinisk verksamhet. I delprojektet ingår också en pilot där vi kommer att pröva riktlinjer som är under uppbyggnad, med syftet att stödja och underlätta teknikanvändning hos äldre med MCI eller demens.

Ledare

Louise Nygård

Medarbetare

Finansiärer

FORTE, Strategiska Forskningsområdet Vård (SFO-V).