Ombud för lika villkor vid NVS

Vid NVS finns två ombud för lika villkor. Ombuden utses av prefekt för att tillsammans med institutionens ledning driva och samordna arbetet inom lika villkor.

Karolinska Institutets verksamhet ska präglas av bland annat delaktighet, öppenhet, jämställdhet och mångfald samt omsorg om miljön, såväl den inre som den yttre. För att uppnå det arbetar vi aktivt med likavillkorsfrågor i alla delar av verksamheten. Vi främjar lika rättigheter och möjligheter för alla studenter och medarbetare samt motverkar diskriminering kopplat till kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder.

Ett förhållningssätt och ett klimat som lyfter fram lika villkor som bärande värde har betydelse i Karolinska Institutets strävan om att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet, att ha en dynamisk samverkan med det omgivande samhället liksom att säkra kompetensförsörjningen genom att attrahera och behålla de bästa medarbetarna.

Organisation och ansvar

Konsistoriet och rektor har det yttersta ansvaret för att det bedrivs ett målinriktat arbete inom området lika villkor vid KI. Prorektor har det övergripande ansvaret för handlingsplanen för lika villkor. Dekanerna för styrelsen för forskning, styrelsen för forskarutbildning och styrelsen för utbildning har ansvar för arbetet med lika villkor inom respektive styrelses verksamhetsområde. Prefekter, universitetsdirektör och bibliotekschef har ansvaret för att det bedrivs ett målinriktat arbete inom lika villkor vid sina respektive institutioner, universitetsförvaltningen samt biblioteket. Ombuden för lika villkor utses av prefekt/motsvarande för att tillsammans med prefekt/motsvarande driva och samordna arbetet inom lika villkor.

Ombud för lika villkor vid NVS - fokus forskning

Ombud för lika villkor vid NVS - fokus utbildning

AC
Innehållsgranskare:
Annika Clemes
2023-08-08