Om lika villkor på KI

Karolinska Institutets verksamhet ska präglas av delaktighet, öppenhet, jämställdhet och mångfald samt omsorg om miljön, såväl den inre som den yttre. För att främja lika rättigheter och möjligheter för alla studenter och medarbetare samt för att motverka all form av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och exkludering arbetar vi aktivt med lika villkor.

Lika villkor är ett bärande värde i Karolinska Institutets strävan om att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet, att ha en dynamisk samverkan med det omgivande samhället liksom att säkra kompetensförsörjningen genom att attrahera och behålla de bästa medarbetarna.

Lika villkor är en viktig byggsten i arbetet för att nå det jämställdhetspolitiska målet om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det omfattar även KI:s arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnicitet, hudfärg, tro, funktionsnedsättning och/eller ålder. Olika lagar, regler, uppdrag och riktlinjer styr detta arbete.

Organisation och ansvar

Konsistoriet och rektor har det yttersta ansvaret för att det bedrivs ett målinriktat lika villkors-arbete vid KI.
Prorektor har det övergripande, operativa ansvaret för lika villkor i KI:s verksamhet.
Vicerektorerna för kommittén för forskning, kommittén för forskarutbildning och kommittén för utbildning har ansvar för arbetet med lika villkor inom respektive kommittés verksamhetsområde.
Prefekter, universitetsdirektör och bibliotekschef har ansvaret för att det bedrivs ett målinriktat arbete inom lika villkor vid sina respektive institutioner, universitetsförvaltningen samt biblioteket.

Kontakt

Profile image

Klara Regnö

Samordnare
+46852483778

Viktoria Hansson

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning
08-524 860 04
KR
Innehållsgranskare:
Kristina Ullgren
2024-03-12