NVS verksamhet och organisation

NVS:s vision är att genom utbildning och forskning inom våra profilområden skapa kunskap och kompetens som främjar människors hälsa. NVS är en av Karolinska Institutets största institutioner med över 500 anställda, flera hundra anknutna forskare och cirka 1 600 helårsstudenter.

Bildcollage av verksamheter vid NVS.

NVS har en omfattande och komplex verksamhet med en stor och mångfacetterad utbildningsverksamhet och en omfattande preklinisk och klinisk forskningsverksamhet som är translationell till karaktären (från ”cell till samhälle”) och kan implementeras i hälso- och sjukvården, särskilt inom äldreområdet.

Institutionen bidrar med utveckling av kunskap inom områdena allmänmedicin, geriatrik och åldrande samt vårdvetenskap. Respektive område har som mål att utveckla kunskap som är högt värderad såväl nationellt som internationellt. NVS har även ett stort ansvar för akademiseringen av stora verksamhetsområden i Stockholms akademiska sjukvårdssystem, i första hand inom primärvård, geriatrik och äldreomsorg, samt rehabilitering.

Utbildningsuppdraget vid NVS består av utbildning av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, samt vissa moment inom läkar- och psykologprogrammen. Vår utbildning är internationellt gångbar och uppfyller samhällets förväntningar och behov samt håller en mycket hög akademisk nivå som ger akademiska examina på grund-, avancerad och forskarnivå.

Informationsbroschyr

Bläddra i broschyren om NVS

Ladda ner broschyren om NVS

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2021-2023

 

Organisation

Ledningsgruppen vid NVS består av prefekt, ställföreträdande prefekter, administrativ chef, grundutbildningsansvarig, studierektor för forskarutbildningen, ekonomichef, HR-chef och prefektsamordnare. 

Organisationsplan NVS 2022

Enheter

Vid institutionen finns sju avdelningar som leds av respektive avdelningschef. Vissa avdelningar bedriver nästan uteslutande forskning och forskarutbildning, medan andra har övervägande utbildningsverksamhet. Flertalet avdelningar bedriver både forskning och utbildning. De närmare 50 forskargrupperna vid NVS presenteras på respektive avdelnings webbsidor.

NVS är också värdinstitution för ett forskarutbildningsprogram i vårdvetenskap, tre forskarskolor, tre centrumbildningar och de strategiska forskningsområdena inom vårdvetenskap respektive neurovetenskap. Tre core faciliteter är även knutna till institutionen.

AC
Innehållsgranskare:
Annika Clemes
2023-09-11