Äldres uppfattning om hemtjänstens kvalitet i förhållande till personalens arbetssituation

Syftet med projektet är att undersöka om hemtjänstpersonals skattningar av arbetstillfredsställelse, hälsa och påfrestningar i arbetet har samband med äldre personers rapportering av kvalitén av hemtjänstens insatser.

Målet är att förbättra kvalitén på omsorgen för de äldre som har hemtjänst och att förbättra arbetstillfredsställelse och minska påfrestningarna i arbetet för hemtjänstpersonal och enhetschefer i hemtjänst.

För att besvara syftet med projektet genomförs datainsamling genom enkäter till personer som arbetar inom hemtjänst i fem olika kommuner. Frågorna i enkäterna handlar om arbetstillfredsställelse och arbetsorganisationen, egen hälsa och påfrestningar i arbete. Datainsamlingen har skett under samma tidsperiod som Socialstyrelsen har genomfört den så kallade Brukarundersökningen. I den undersökningen skickas frågor angående erfarenheter av hemtjänsten till de äldre personer som har hemtjänst eller bor i särskilt boende. Vi kommer att undersöka vilka faktorer i arbetsorganisationen och individuella faktorer hos personalen (som utbildning) som har samband mellan de äldres skattningar av kvaliteten utifrån frågorna i Brukarundersökningen. Utifrån dessa analyser kommer interventioner att utvecklas och testas med målet att förbättra kvaliteten av hemtjänsten utifrån de äldres perspektiv samt personalens arbetssituation.

Forskningsledare

Profile image

Anne-Marie Boström

Universitetslektor/Sjuksköterska

Medarbetare

Helen Olt, adjunkt, sektionen för omvårdnad, NVS, Karolinska Institutet.

Zarina Nahar Kabir, docent, sektionen för omvårdnad, NVS, Karolinska Institutet.

Gruppmedlemmar

Dan Lundgren, Jönköpings universitet.

Ingemar Kåreholt, Ageing Research Center (ARC), NVS, Karolinska Institutet och Jönköpings universitet.

Finansiering

FORTE programanslag.

AB
Innehållsgranskare:
2023-08-07