Håll kontakten – Att förebygga och minska ensamhet bland seniorer som har stöd av hemtjänst

I detta projekt är vi intresserade av att undersöka hur hemtjänst kan jobba mera systematiskt med insatser som rör ”gemenskap med andra”, alltså social delaktighet för att minska ensamhet.

I de fall där den äldre inte på egen hand kan klara att leva och bo självständigt kan denne söka stöd från hemtjänst. Hemtjänst har i uppgift att verkställa biståndsbeslut som avser att den äldre bland annat skall ha ett värdigt liv och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 

Syftet med projektet är att utveckla kunskap om hur stöd från hemtjänst kan utvecklas för att förebygga och minska ensamhet. Dessutom är syftet att se om och i så fall med vilka resultat sådant stöd kan implementeras i hemtjänstverksamhet.

För att besvara syftet med projektet har äldre som har stöd från hemtjänst liksom hemtjänstnära personal intervjuats och deltagit i workshoppar. Arbetssättet har fokus på deltagaraktiva metoder för att fånga den expertis och tysta kunskap som potentiella slutanvändare av arbetsmodellen har. I studien har vi därför nära samarbete med både kommunala och privata hemtjänstverksamheter. Genom dessa metoder av intervjuer och workshops har en arbetsmodell -”Håll kontakten” - växt fram.”Håll kontakten” utgår från att hemtjänst utför arbetsuppgifter som beslutats av biståndsbedömare men att personal samtidigt är de som först kan få indikationer på ensamhet och därmed behöver verktyg att bemöta problematiken.

Ensamhetsproblematiken behöver bemötas och ”Håll kontakten” har för avsikt att stödja personal att kunna göra detta på ett systematiskt, evidensbaserat och hållbart sätt inom ramen för deras uppdrag. Det är i samarbete med dessa verksamheter som arbetsmodellen utvecklats, förfinats och nu testas. Testningen sker genom att hemtjänstverksamheter utbildas om arbetsmodellen och sedan använder den över längre tid. Modellens användbarhet och nytta utvärderas med flera metoder, bland annat intervjuer och genom användning av registerdata från Socialstyrelsen. ”Håll kontakten” är utvecklad att ge stöd genom utbildnings- och stödmaterial som finns tillgänglig via webbplats och teknisk applikation för smarta telefoner.

Forskningsledare

Professor Ingeborg Nilsson, Arbetsterapi, Umeå universitet

Doktorand

Therese Nordin, Arbetsterapi, Umeå universitet

Medarbetare

Docent Per Gustavsson, Epidemiologi, Umeå universitet

Professor Anna Sofia Lundgren, Etnologi, Umeå universitet

Finansiering

FORTE programanslag

Strategiska forskningsområdet Vårdvetenskap.

Publikationer /referenser

Nordin, T., Rosenberg,L., & Nilsson, I. (2020). Personhood through ‘me’ and ‘we’: satisfactory social participation among home care recipients. Submitted.

Annika Clemes
2023-08-07