Re-thinking shared spaces in nursing homes – Hur gemensamma platser på äldreboenden kan utformas för att bidra till ett gott vardagsliv

I projektet undersöker vi hur livsmiljöer i särskilda boenden (äldreboenden) kan utformas för att personerna som bor där ska få en god vård och omsorg och samtidigt kunna leva ett gott liv. Vi utforskar tillsammans med boende, närstående och personal hur boendemiljön påverkar möjligheterna till ett trivsamt vardagsliv.

Miljöns betydelse för hur vardagen tar form och upplevs av äldre personer som bor på särskilda boenden har uppmärksammats alltmer under de senaste decennierna men trots det saknas det kunskap som utgår från miljön som en integrerad del av vardagslivet. I projektet utgår vi från en bred förståelse av miljö som kan innefatta bland annat vardagliga handlingar, föremål, byggnader, organisation och lagstiftning.

Projektet består av flera studier där vi genom etnografiska och deltagarorienterade metoder utvecklar kunskap om hur miljön på särskilda boenden kan bidra till ett gott liv och en tillfredställande vardag. Metoderna som vi använder tar hänsyn till verklighetens komplexitet och genererar kunskap som kan tillämpas på olika nivåer - från den pågående vardagen på särskilda boenden till planering av nya boenden. I projektet utvecklar vi också kunskap kring deltagande metoder som redskap för förändring i verksamheter som möter människor.

Forskningsledare

Profile image

Lena Rosenberg

Anknuten till Forskning

Forskare

Lena Borell, professor, NVS, Karolinska Institutet

Karin Johansson, adjunkt, NVS, Karolinska Institutet

Margarita Mondaca, adjunkt, NVS, Karolinska Institutet

Doktorand

Marianne Palmgren

Finansiering

FORTE: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Familjen Kamprads stiftelse

Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V)

Forskarskolan i vårdvetenskap vid Karolinska Institutet

Publikationer

Johansson, K., Borell, L., & Rosenberg, L. (2020). Qualities of the environment that support a sense of home and belonging in nursing homes for older people. Ageing and Society, 1-22.

LR
Innehållsgranskare:
2024-05-06