Kontakta NVS

Välkommen till institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Sektionerna vid NVS är utspridda i campus Flemingsberg på NEO (sektionen för klinisk geriatrik och delar av sektionen för neurogeriatrik) och på Alfred Nobels allé 23 (central ledningsadministration samt sektionerna för arbetsterapi, fysioterapi, omvårdnad samt allmänmedicin och primärvård. På campus Solna finns vi i Widerströmska huset(sektionen för Aging Research Center) och i Bioclinicum (delar av sektionen för neurogeriatrik).

Kontakta institutionsledningen

Prefekten nås via funktionsbrevlådan prefekt@nvs.ki.se. Hit kan ni skicka frågor, akuta prefektärenden, önskemål om underskrift, mötesbokning med mera. Institutionsledningen och prefektsamordnaren bevakar brevlådan dagligen.

Prefekt

Administrativ chef

Carin Ullman

Administrativ chef
08-524 83670

Prefektsamordnare 

Institutionsledningen nås på prefekt@nvs.ki.se.

Petra Helkala

Samordnare

Ekonomiärenden

Kontakta NVS:s ekonomiavdelning: ekonomi@nvs.ki.se

HR-ärenden

Kontakta NVS:s HR-enhet: HR@nvs.ki.se

Registrator 

Institutionsgruppen KI Syd har sammanhållen arkiv och registratur. Från och med 1 mars 2020 diarieför enheten arkiv och registratur vid Universitetsförvaltningen (UF) handlingar för NVS:s räkning.

Funktionsbrevlådan för frågor kring arkiv- och registratur: registrator-syd@ki.se

Fakturor

Information om fakturahantering vid Karolinska Institutet. 
 

Adresser till institutionsledningen

Postadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Institutionsledningen
Fack 23400
141 83 Huddinge

Besöks- och leveransadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Institutionsledningen, D3 (plan 3, flygel D)
Zanderska huset, Alfred Nobels Allé 23
Campus Flemingsberg

Faxnummer: 08-524 868 09