Antagning till forskarutbildning vid NVS

Antagningsprocessen beskrivs på KI:s centrala hemsida.

  1. Inrättande av doktorandplats och grönt ljus
  2. Rekrytering
  3. Ansökan/Beslut om antagning
  4. Upprättande av individuell studieplan (inklusive ISP seminarium)

1. Inrättande av doktorandplats vid NVS

Från höstterminen 2020 bedöms ansökan om inrättande av doktorandplats vid särskilda granskningsmöten. Sökande huvudhandledare förväntas delta vid dessa möten. Som inledning på mötet har huvudhandledaren, under 2 minuter, möjlighet att belysa något som hen särskilt vill uppmärksamma i projektet, varefter innehållet diskuteras med delar av Forskarutbildningskommittén (FoUK). Beräknad tid för mötet är 30 min.

Granskningsmöte: Sista dag för inlämning:
Tisdag 26 oktober 2021 Fredag 8 oktober 2021
Tisdag 30 november 2021 Fredag 12 november 2021
Onsdag 9 februari 2022 Måndag 24 januari 2022
Onsdag 23 mars 2022 Måndag 7 mars 2022
Onsdag 20 april 2022 Måndag 4 april 2022
Onsdag 18 maj 2022 Måndag 2 maj 2022

Observera att denna typ av granskningsmöte ej kommer att hållas om det gäller en ansökan som är finansierad via KID, NIH eller Forskarskolan i hälsovetenskap, där sakkunniggranskning redan ägt rum (se nedan).

Notera också att grönt ljus-blanketten och finansieringsplanen som är två av de obligatoriska bilagorna till din ansökan om inrättande ska vara underskrivna av ansökande huvudhandledare och sektionschef. Om någon ytterligare person ansvarar för finansieringen ska även denne skriva under finansieringsplanen. Sektionschefen behöver också godkänna inrättandeansökan genom sitt "endorsement" på inrättandeblanketten (sid.1).

Samtliga ansökningar lämnas eller postas i original till Samordnaren för forskarutbildning.

Ansökan om grönt ljus inför ansökningar om KID-medel, KI-NIH-anslag eller anslag inom Forskarskolan i hälsovetenskap

Du ansöker genom att lämna in grönt ljus-blanketten med signaturer av ansökande huvudhandledare och sektionschef i original till samordnaren för forskarutbildning

Om du sedan erhåller finansiering via KID, KI-NIH eller Forskarskolan i hälsovetenskap för doktorandplatsen måste du ansökan om inrättande av doktorandplats.

Forskarutbildningsprojekt för ansökningar om stipendium från CSC

Om du vill erbjuda kinesiska studenter möjlighet att söka stipendium från Chinese Scholarship Council (CSC) med ditt projekt som grund, krävs på NVS att du ansöker om inrättande av doktorandplats inklusive ansökan om grönt ljus. Ansökan lämnas i original till samordnaren för forskarutbildning så att den kan behandlas vid ett granskningsmöte i god tid före ansökan till KI-CSC (se aktuella datum ovan). I ansökningsblanketten markerar du undantag från kravet på utlysning genom att kryssa i rutan "Doktoranden har valts ut genom annan konkurrensutsatt process".

I finansieringsplanen anges vilka anslag som finns tillgängliga för att "toppa upp" stipendiet till KIs miniminivå

Om en kinesisk student erhåller stipendium från CSC lämnar du och studenten in Ansökan om antagning till forskarutbildning på samma sätt som efter en vanlig doktorandrekrytering (se punkt 3 nedan).

2. Rekrytering

För information om rekryteringsprocessen vid NVS, kontakta Samordnaren för forskarutbildning. Du hittar också information om rekryteringsprocessen på KI:s centrala hemsida.

3. Beslut om antagning

Efter beslut om inrättande av doktorandplats, samt avslutad rekrytering, lämnas blankett "Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå" med obligatoriska bilagor i original till Catarina Cleveson

OBS. För att verifiera sökande doktorands identitet måste en passkopia eller kopia av svensk ID-handling bifogas ansökan. Denna kopia ska vara verifierad av huvudhandledaren.

Vanligtvis är startdatum för doktorandens studier samma som datum för prefektens beslut. Om senare startdatum önskas måste information om överenskommet startdatum bifogas ansökan.

4. ISP och ISP-seminarium

Senast en månad från studiernas startdatum ska ett förslag till individuell studieplan (ISP) vara skapad i det digitala systemet (eISP). Den ska dock inte sändas vidare till studierektor förrän efter genomfört ISP seminarium. Information om eISP-systemet och användarmanual finns på KI's centrala hemsida. Observera att det är huvudhandledaren som måste starta upp studieplanen i eISP-systemet, då den handledare som startar upp studieplanen automatiskt blir tilldelad rollen som huvudhandledare (går ej att justera i efterhand). Det är viktigt att doktorand och handledare meddelar om någon betydande ändring gjorts i forskningsplanen sedan beslut om inrättande av doktorandplats. Detta görs via meddelandeloggen i eISP-systemet.

Huvudhandledaren är ansvarig för att arrangera ISP-seminariet på sektionen. Sektionens FoUK-representant ska delta (inbjudan, med cc till Catarina Cleveson, sänds minst två veckor innan planerat seminarium), och om möjligt också den FoUK-representant från annan sektion som deltog i antagningsprocessen (information ges av Catarina Cleveson). Seminariet ska hållas på engelska och vara öppet för åtminstone alla sektionens medarbetare. För information om hur din sektion bokar ISP-seminarium kontakta din FoUK-representant.

Ett ISP-seminarium:

- FoUK-representanten hälsar välkommen och ger en kort presentation av KI, NVS och sektionen (med en Powerpointpresentation från Catarina Cleveson).

- Handledare och doktorand presenterar sig (med fokus på doktorandens presentation).

- Presentation av forskningsprojektet och övergripande planering av forskarstudierna enligt individuella studieplanen (ISP). 

- FoUK-representanterna och övriga seminariedeltagare bidrar genom diskussion och kanske goda råd, för huvudhandledaren och doktoranden att ta ställning till efter seminariet.

Enligt KI's instruktioner sker vid ISP-seminariet inte någon egentlig kritisk granskning av forskningsplanen, eftersom det redan gjorts vid inrättande av doktorandplats.

Efter genomfört seminarium:

- Huvudhandledare och doktorand ser till att den individuella studieplanen är korrekt och fullständigt ifylld och att samtliga obligatoriska dokument finns uppladdade i systemet. Om betydande förändringar har gjorts i forskningsplanen ska detta meddelas studierektor i meddelandeloggen. Glöm inte att fylla i datum för genomfört ISP seminarium.

- ISP:n sänds vidare i systemet (godkänns) av doktorand och handledare i god tid innan deadline. Senast tre månader efter studiestart ska alla doktorander ha en fastställd ISP

- Doktoranden bokar tid för ett introduktionsmöte med samordnaren för forskarutbildning.

Har du frågor om antagningsprocessen är du välkommen att kontakta

Catarina Cleveson
Samordnare för forskarutbildningen vid NVS
E-post: doctoraleducation@nvs.ki.se
Telefon: 08-524 868 32

Länkar