Skip to main content

Antagning till forskarutbildning vid NVS

Antagningsprocessen beskrivs på KI:s centrala hemsida.

  1. Inrättande av doktorandplats och grönt ljus
  2. Rekrytering
  3. Ansökan/Beslut om antagning
  4. Upprättande av individuell studieplan (inklusive ISP seminarium)

1. Inrättande av doktorandplats vid NVS

Från höstterminen 2020 bedöms ansökan om inrättande av doktorandplats vid särskilda granskningsmöten. Sökande huvudhandledare förväntas delta vid dessa möten. Vid granskningsmötet ger den sökande huvudhandledaren en kort beskrivning (5 min) av forskarutbildningsprojektet, varefter innehållet diskuteras med delar av Forskarutbildningskommittén (FoUK). Beräknad tid för mötet är 30 min.

Granskningsmöte: Sista dag för inlämning:
Tisdag 8 september Torsdag 20 augusti
Onsdag 7 oktober Fredag 18 september
Fredag 6 november Tisdag 20 oktober
Torsdag 3 december Måndag 16 november

Observera att denna typ av granskningsmöte ej kommer att hållas om det gäller en ansökan som är finansierad via KID eller NIH, där sakkunniggranskning vid KI redan ägt rum (se nedan).

Notera också att grönt ljus-blanketten som är en av de obligatoriska bilagorna till din ansökan om inrättande ska vara underskriven av ansökande huvudhandledare och sektionschef. Under "Available financial resources planned to be used to finance a new doctoral student" anges vilka anslag som finns tillgängliga för att täcka den totala lönekostnaden/år. Under "Other relevant information" anges vilken aktivitet som planeras för doktoranden (dvs. heltid eller grad av deltid) och procentuell fördelning mellan olika finansieringskällor.

Obligatoriska bilagor förutom de som framgår av blanketten "Inrättande av doktorandplats" är vid NVS:

1. Kopia på intyg att huvudhandledaren har genomgått KI:s handledarutbildning eller motivering till undantag från denna regel.

2. Intyg på godkänd webbkurs (ej äldre än 5 år).

Observera att hanteringen av ansökningar om inrättande av doktorandplats tar minst 2 veckor eftersom det sker en granskning av forskningsplan och finansiering på sektions- och institutionsnivå. Samtliga ansökningar lämnas eller postas i original till Samordnaren för forskarutbildning.

Ansökan om grönt ljus inför ansökningar om KID-medel eller KI-NIH-anslag

Du ansöker genom att lämna in grönt ljus-blanketten med signaturer av ansökande huvudhandledare och sektionschef i original till samordnaren för forskarutbildning (inga bilagor krävs). Under "Available financial resources planned to be used to finance a new doctoral student" anges vilka anslag som finns tillgängliga för att täcka den totala lönekostnaden/år (exklusive eventuellt erhållna KID- eller KI-NIH-anslag). Under "Other relevant information" anges vilken aktivitet som planeras för doktoranden (dvs. heltid eller grad av deltid) och procentuell fördelning mellan olika finansieringskällor.

Om du sedan erhåller KID- eller KI-NIH-finansiering för doktorandplatsen måste du ansökan om inrättande av doktorandplats med undantag för utlysningskrav genom att kryssa i rutan "Doktoranden har valts ut genom annan konkurrensutsatt process".

Forskarutbildningsprojekt för ansökningar om stipendium från CSC

Om du vill erbjuda kinesiska studenter möjlighet att söka stipendium från Chinese Scholarship Council (CSC) med ditt projekt som grund, krävs på NVS att du ansöker om inrättande av doktorandplats inklusive ansökan om grönt ljus. För 2020 ska ansökan lämnas i original till samordnaren för forskarutbildning senast 2020-08-20 för att det ska kunna behandlas vid granskningsmötet 2020-09-08, i tid för ansökan till KI-CSC. I ansökningsblanketten markerar du undantag från kravet på utlysning genom att kryssa i rutan "Doktoranden har valts ut genom annan konkurrensutsatt process".

Under "Available financial resourses planned to be used to finance a new doctoral student" (på grön ljus blanketten) anges vilka anslag som finns tillgängliga för att "toppa upp" stipendiet till KIs miniminivå. Under "Other relevant information" anges procentuell fördelning mellan olika finansieringskällor.

Om en kinesisk student erhåller stipendium från CSC lämnar du och studenten in Ansökan om antagning till forskarutbildning på samma sätt som efter en vanlig doktorandrekrytering (se punkt 3 nedan).

2. Rekrytering

För information om rekryteringsprocessen vid NVS, kontakta Samordnaren för forskarutbildning. Du hittar också information om rekryteringsprocessen på KI:s centrala hemsida.

3. Beslut om antagning

Efter beslut om inrättande av doktorandplats, samt avslutad rekrytering, lämnas blankett "Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå" med obligatoriska bilagor i original till Catarina Cleveson. Då intyg på genomförd handledarutbildning vid KI (eller motivering till undantag) samt intyg på godkänd webbkurs (ej äldre än 5 år) lämnades in vid ansökan om inrättande av doktorandplats, behöver dessa intyg inte lämnas in igen.

OBS. För att verifiera sökande doktorands identitet måste en passkopia eller kopia av svensk ID-handling bifogas ansökan. Denna kopia ska vara verifierad av huvudhandledaren.

Vanligtvis är startdatum för doktorandens studier samma som datum för prefektens beslut. Om senare startdatum önskas måste information om överenskommet startdatum bifogas ansökan.

4. ISP och ISP-seminarium

Senast en månad från studiernas startdatum ska ett förslag till individuell studieplan (ISP) vara skapad i det digitala systemet (eISP). Den behöver dock inte sändas vidare till studierektor förrän efter genomfört ISP seminarium. Information om eISP-systemet och användarmanual finns på KI's centrala hemsida. Observera att det är huvudhandledaren som måste starta upp studieplanen i eISP-systemet, då den handledare som startar upp studieplanen automatiskt blir tilldelad rollen som huvudhandledare (går ej att justera i efterhand). Det är viktigt att doktorand och handledare meddelar om någon betydande ändring gjorts i forskningsplanen sedan beslut om inrättande av doktorandplats. Detta görs via meddelandeloggen i eISP-systemet.

Huvudhandledaren är ansvarig för att arrangera ISP-seminariet på sektionen. Sektionens FoUK-representant ska delta (inbjudan, med cc till Catarina Cleveson, sänds minst två veckor innan planerat seminarium), och om möjligt också den FoUK-representant från annan sektion som deltog i antagningsprocessen (information ges av Catarina Cleveson). Seminariet ska hållas på engelska och vara öppet för åtminstone alla sektionens medarbetare. För information om hur din sektion bokar ISP-seminarium kontakta din FoUK-representant.

Ett ISP-seminarium:

- FoUK-representanten hälsar välkommen och ger en kort presentation av KI, NVS och sektionen (med en Powerpointpresentation från Catarina Cleveson).

- Handledare och doktorand presenterar sig (med fokus på doktorandens presentation).

- Presentation av forskningsprojektet och övergripande planering av forskarstudierna enligt individuella studieplanen (ISP). 

- FoUK-representanterna och övriga seminariedeltagare bidrar genom diskussion och kanske goda råd, för huvudhandledaren och doktoranden att ta ställning till efter seminariet.

Enligt KI's instruktioner sker vid ISP-seminariet inte någon egentlig kritisk granskning av forskningsplanen, eftersom det redan gjorts vid inrättande av doktorandplats.

Efter genomfört seminarium:

- Huvudhandledare och doktorand ser till att den individuella studieplanen är korrekt och fullständigt ifylld och att samtliga obligatoriska dokument (inklusive påskriven blankett "bihandledarens åtaganden") finns uppladdade i systemet. Om betydande förändringar har gjorts i forskningsplanen ska detta meddelas studierektor i meddelandeloggen. Glöm inte att fylla i datum för genomfört ISP seminarium.

- ISP:n sänds vidare i systemet av doktorand och handledare. Senast tre månader efter studiestart ska alla doktorander ha en fastställd ISP

- Blanketten "Bihandledarens åtagande" postas eller lämnas med påskrifter i original till samordnaren för forskarutbildning (Catarina Cleveson).

- Doktoranden bokar tid för ett introduktionsmöte med samordnaren för forskarutbildning.

 

Har du frågor om antagningsprocessen är du välkommen att kontakta

Catarina Cleveson
Samordnare för forskarutbildningen vid NVS
E-post:catarina.cleveson@ki.se
Telefon: 08-524 868 32

Länkar