Inför disputation eller licentiatexamen

Här kan du som är doktorand vid NVS läsa vilka rutiner som gäller på vår institution. KI:s övergripande regler hittar du på ki.se.

Bokning av datum för disputation/licentiatexamen

Kontakta Heli Vänskä, samordnare för forskarutbildningen vid NVS, för att kontrollera att ditt val av datum och tid inte kolliderar med någon annans disputation inom samma ämnesområde.

Påskrift av ansökan

Erik Sundström, studierektor för forskarutbildningen, granskar och godkänner din disputationsansökan.

Mejla din ifyllda ansökningsblankett till doctoraleducation@nvs.ki.se med CC till Erik Sundström och Heli Vänskä minst 5 arbetsdagar före sista inlämningsdatum till disputationskommittén. Varken din ansökan eller jävsdeklarationen behöver vara signerad i det här skedet. 

Bifoga följande bilagor till din ansökan:

  • LADOK – registreringsintyg, inklusive varje termins studieaktivitet. För att få med studieaktiviteten i intyget kan du kryssa i rutorna för ”Alla registreringar ordnade efter program” samt ”Studieaktivitet och -finansiering”. Studieaktiviteten registreras först i slutet av terminen vilket disputationskommittén tar hänsyn till. 
  • LADOK – resultatintyg. I den allmänna studieplanen finns en beskrivning av de obligatoriska kurser och andra lärandemoment som krävs för licentiat- och doktorsexamen. 
  • Protokoll från halvtidskontroll.
  • Delarbeten – bifoga samtliga publicerade artiklar och manus i sin helhet.
  • Etiktillstånd (ansökningsblankett inklusive projektbeskrivning, patientinformation och beslut). Du behöver inte bifoga bedömningsinstrument, intervjuguider, etc.

Erik Sundström återkopplar till dig och förklarar vilka delar av din ansökan du eventuellt kommer att behöva revidera. 

När du är klar med revideringarna ska du och dina handledare (e-)signera ansökan, göra en pdf-fil av den och skicka den till Erik Sundström. Han signerar din ansökan och skickar den sedan vidare till prefekten för godkännande. 

Du behöver inte skicka med några bilagor denna gång utan det räcker med själva ansökan.

Glöm inte att fylla i namn på de personer som ska e-signera, även Erik Sundströms och Maria Ankarcronas namn (D5-D7). Du behöver inte fylla i något datum då detta kommer att framgå av e-signeringen. 

Din ansökningsblankett skickas tillbaka till dig från prefektsamordnaren vid NVS. 

Ansökan till disputationskommittén

När du fått tillbaka din godkända ansökan lägger du till alla bilagor och skapar del 1 och del 2 av din ansökan. Då är den klar för att laddas upp till disputationskommittén.

Avhandling till forskarutbildningssamordnaren

Skicka ett exemplar av doktors- eller licentiatavhandlingen till:

 

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Att: Heli Vänskä, samordnare för forskarutbildningen

Karolinska Institutet

Alfred Nobels Allé 23, D2

141 83 Huddinge

Bokning av lokal

För bokning av lokal och andra praktiska arrangemang för disputation/licentiatexamen, kontakta din avdelningsadministratör för att ta reda på vilka rutiner som gäller vid din avdelning.

Annonsering

Den webbansvariga vid din avdelning annonserar disputationen i KI- och NVS- kalendern. Skicka spikbladet till hen 5-7 veckor innan disputationen äger rum. Om avdelningen saknar webbansvarig, kontakta  kommunikatören vid NVS i stället. 

Efter disputationen

Skicka blankett nr. 11, betygsnämndens beslut, i original till: 

 

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Att: Heli Vänskä, samordnare för forskarutbildningen

Karolinska Institutet

Alfred Nobels Allé 23, D2

141 83 Huddinge

 

OBS. Digital signering av blanketten är inte tillåten.

Mer information

På KI:s interna sidor finns samlad information om allt du behöver veta inför din disputation och licentiatexamen.

 

HV
Innehållsgranskare:
Heli Vänskä
2023-11-15