Skip to main content

Hälsomått och ekonomisk utvärdering

Hälsoekonomi kan definieras som tillämpningen av ekonomiska teorier och metoder på hälsa och hälso- och sjukvård.

Hälsan och dess värde är ett område inom hälsoekonomi som bland annat omfattar upplevd hälsa, hälsoindex samt värdet av ett liv och är ett viktigt underlag för styrning av vården och utvärdering av dess utfall. Ett annat område är hälsans bestämningsfaktorer.

Forskargruppen Hälsomått och ekonomisk utvärdering bedriver forskning kring patientrapporterade hälsomått (PROMs) – hälsorelaterad livskvalitet – med fokus på mätning och värdering av hälsa samt studier kring hälsans bestämningsfaktorer och ojämlikhet i hälsa. Hälsoekonomi och etik har mycket gemensamt särskilt vad gäller värderingar av hälsa och ohälsa samt prioriteringar i hälso- och sjukvården. Vi samarbetar också med forskargruppen Equity and health policy vid institutionen för folkhälsovetenskap.

Vi har ett kontinuerligt samarbete med Stockholms läns landsting (SLL) och bedriver forskning genom uppdrag från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) till Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) vid enheten för hälsoekonomi inom Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS).

Forskargruppen

  Medlemmar

  Jenny Berg, Anknuten

  Shaofan Chen, Doktorand

  Peter Lindgren, Professor, adjungerad

  Jonas Lundkvist, Anknuten

  Ola Rolfson, Professor, Anknuten

  Fitsum Teni, Doktorand

  Mimmi Åström, Doktorand

  Forskargruppen är knuten till Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning vid Stockholms läns landstings sjukvårdsområde och samarbetar med forskargruppen Equity and Health Policy vid Institutionen för folkhälsovetenskap.

   Pågående projekt

   Uppdraget från HSF till SLSO kring patientrapporterade hälsomått – hälsorelaterade livskvalitet – syftar till att bidra till att öka kunskapen om mätning och värdering av hälsa samt att validera användningen av PROMs bland vuxna och barn, specifikt hälsorelaterad livskvalitet och kvalitetsjusterad överlevnad (quality-adjusted life years, QALYs). Vi bidrar med metodexpertis och stöd till implementering och ökad användning av PROMs.

   Patientperspektivet har blivit alltmer centralt vid utvärderingar inom hälso- och sjukvården. Inom SLL används det internationellt vanligen använda självrapporterade generiska hälsorelaterade livskvalitetsinstrumentet EQ-5D, för uppföljning och utvärdering (PROM, patient-reported outcomes measure) av förebyggande åtgärder, samt av behandling och rehabilitering inom hälso-och sjukvården. Instrumentet används också i befolkningsundersökningar för att följa befolkningens hälsa i relation till hälsans bestämningsfaktorer, liksom i studier av ojämlikhet i hälsa inom SLL. EQ-5D används även i öppna jämförelser av sjukvårdens kvalitet samt i kvalitetsregister och för forskning.

   Inom forskargruppen bedrivs utvecklingsarbete av EQ-5D-instrumentet för att öka dess värde i utvärdering av vården och dess resultat. För den vuxna befolkningen finns EQ-5D med både tre (EQ-5D-3L) och fem (EQ-5D-5L) svarsalternativ eller allvarlighetsgrader. Versionen där respondenten har fem svarsalternativ har utvecklats för att vara känsligare och fånga upp små skillnader och förändringar över tid i hälsorelaterad livskvalitet. För barn och ungdomar finns EQ-5D-Y (Y för youth, yngre) med tre svarsalternativ (EQ-5D-Y-3L) och fem svarsalternativ (EQ-5D-Y-5L). Inom ramen för uppdrag från HSF har arbetet med att utveckla en version med det utökade antal allvarlighetsgrader bedrivits inom ett internationellt samarbete.

   Ett värderingssystem, livskvalitetsvikter, för hälsotillstånd mätta med EQ-5D-3L baserat på värderingar från en svensk befolkning har tagits fram inom tidigare uppdrag. Värderingar för hälsotillstånd hos barn och ungdomar har hittills studerats i liten omfattning och utvecklingsarbete bedrivs inom forskargruppen. Sverige är bland de första länder i världen där ansatsen att basera värderingssystem för EQ-5D på värderingar från respondenter som befinner sig i hälsotillståndet ifråga har utvecklats, erfarenhetsbaserade värderingar, vilket har väckt stort intresse internationellt. Vi genomför forskning kring värderingar av hälsa både bland vuxna och bland barn, med kvantitativ såväl som kvalitativ metod.

   Befolkningsdata för barn och ungdomar, dvs analyser av EQ-5D-Y per åldersgrupp, kön och sociodemografisk klassificering har tidigare saknats i Sverige, liksom i andra länder. Inom forskargruppen, i samarbete med Region Örebro län, har nu för första gången befolkningsdata för EQ-5D-Y-3L, sociodemografiska faktorer och självrapporterad comorbiditet, för ungdomar tagits fram.

   Vi genomför studier med EQ-5D och EQ-5D-Y i olika sjukdomsgrupper och andra grupper. Vi samarbetar med kliniker inom SLL, exempelvis med Barn- och ungdomspsykiatrins (BUPs) heldygnsvård och Centrum för diabetes vid Akademiskt specialistcentrum, SLSO. Vi medverkar också i utvärdering av ett utökat hembesöksprogram till förstagångsföräldrar vid Rinkeby BVC, som sker i samverkan med socialtjänsten. Vi arbetar med att ta fram en somalisk version för EQ-5D och EQ-5D-Y genom översättning och kognitiva intervjuer med vuxna och barn i Sverige och Somalia.

   Samarbetspartners

   Vi samverkar med myndigheter, kvalitetsregister, kliniker, andra landsting, institutioner vid Karolinska Institutet och andra universitet, samt nationella och internationella forsknings- och kompetensnätverk, bl.a. EuroQol Group och Office of Health Economics (OHE), London, för att stärka metodutveckling och tillämpning. Flera av gruppens medlemmar är medlemmar i den internationella multidisciplinära forskargruppen EuroQol Group som är den vetenskapliga grupp som utvecklat EQ-5D och EQ-5D-Y och bedriver metodutveckling kring mätning och värdering av hälsa. Vi är medlemmar i Youth Special Interest Group och Inequalities Special Insterest Group.

   Se vår engelska hemsida för våra projekt och samarbeten i Kina och andra internationella samarbeten.

   Utvalda publikationer

   Rapporter

   Populationsdata om ungdomars hälsa baserat på EQ-5D-Y-3L−resultat uppdelat på sociodemografi och självrapporterad sjuklighet och funktionsnedsättning
   Mimmi Åström, Carina Persson, Kristina Burström
   Karolinska Institutet 2018.

   Populationsdata EQ-5D-Y − ålder och kön
   Mimmi Åström, Margareta Lindén-Boström, Carina Persson, Kristina Burström
   Karolinska Institutet 2016.

   EQ-5D-xL-Y − ett utvecklingsarbete av det hälsorelaterade livskvalitetsinstrumentet EQ-5D-Y
   Mimmi Åström, Ann-Charlotte Egmar, Kristina Burström
   Karolinska Institutet 2016.

   Utökat barnhälsovårdsprogram för förstagångsföräldrar – samverkan mellan Rinkeby BVC och föräldrarådgivare inom Rinkeby – Kista socialtjänst
   Anneli Marttila, Kristina Burström, Lene Lindberg, Bo Burström
   Karolinska Institutet 2015.

   Utvärdering av EQ-5D-Y − användbarhet och validitet bland barn och ungdomar med astma och barn och ungdomar med funktionsnedsättning
   Mimmi Åström, Kristina Burström, Ann-Charlotte Egmar
   CHIS 2014.

   Svenska erfarenhetsbaserade värderingssystem för hälsotillstånd mätta med EQ-5D-3L
   Burström, K., Sun, S., Gerdtham, U.G., Henriksson, M., Johannesson, M., Levin, L.Å., Zethraeus, N.
   CHIS 2014.

   Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Stockholms län - öppna jämförelser 2014.
   Burström B, Burström K, Corman D
   Stockholm: Stockholms läns landsting, 2014. Rapport 2014:3

   Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Stockholms län - öppna jämförelser 2010.
   Bo Burström, Tomas Hemmingsson, Kristina Burström, Diana Corman, Ahmed Farah, Annika Gustavsson, Janne Jensen, Sun Sun, Petra Sundlöf
   Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010.

   Utveckling av EQ-5D-Y - en barnvänlig version av det hälsorelaterade livskvalitetsinstrumentet EQ-5D
   Burström K, Egmar AC, Sun S, Eriksson M, Svartengren M
   Stockholm: Karolinska Institutets folkhälsoakademi, 2010. Rapport 2010:22

   Hälsa och livsvillkor bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper i Stockholms län
   Burström B, Schultz A, Burström K, Fritzell S, Irestig R, Jensen J, Lynöe N, Martilla A, Sun S
   Stockholm: Stockholms läns landsting, Centrum för folkhälsa, Enheten för Socialmedicin och Enheten för Hälsoekonomi, 2007. Rapport 2007:5

   Kvalitetsjusterade levnadsår och EQ-5D - en introduktion
   Henriksson M, Burström K
   Läkartidningen 2006;103:1734-39.

   Vetenskapliga publikationer

   Swedish experience-based value sets for EQ-5D health states.
   Burström K, Sun S, Gerdtham UG, Henriksson M, Johannesson M, Levin LÅ, et al
   Qual Life Res 2014 Mar;23(2):431-42

   Health-related quality of life 10 years after intracranial aneurysm rupture: a retrospective cohort study using EQ-5D.
   von Vogelsang AC, Burström K, Wengström Y, Svensson M, Forsberg C
   Neurosurgery 2013 Mar;72(3):397-405; discussion 405-6

   Development of the EQ-5D-Y: a child-friendly version of the EQ-5D.
   Wille N, Badia X, Bonsel G, Burström K, Cavrini G, Devlin N, et al
   Qual Life Res 2010 Aug;19(6):875-86

   Does income-related health inequality change as the population ages? Evidence from Swedish panel data.
   Islam MK, Gerdtham UG, Clarke P, Burström K
   Health Econ 2010 Mar;19(3):334-49

    Finansiärer