Om CHE

Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet bildar tillsammans Centrum för hälso- och sjukvårdsetik, CHE. CHE:s verksamhetsområde är sjukvårdens, den förebyggande hälsovårdens och den biomedicinska forskningens etiska frågor.

Detta innefattar de etiska problem som uppstår i olika professioners yrkesutövning inom hälso- och sjukvården samt etiska frågeställningar i utveckling, användning och testning av teknik och metoder för prevention, diagnostik och behandling. Verksamhetsområdet innefattar vidare grundläggande beslut från samhällets sida beträffande satsning på hälso- och sjukvård. Inom sitt verksamhetsområde bedriver CHE forskning, forskarutbildning, kunskapsuppbyggnad, grundutbildning och information. Forskningen kommer att innefatta såväl tillämpade projekt som mera grundläggande projekt vilka syftar till en djupare förståelse av etiska problem av betydelse för hälso- och sjukvården och för biomedicinsk forskning.

Vid KTH finns en avdelning för filosofi där man sedan länge haft ett intresse för forskningsetiska och etiska aspekter på utvärderingen och tillämpningen av nya preventiva, diagnostiska och terapeutiska metoder. Vid KI finns inom institutionen Lärande, informatik, management och etik (LIME) en enhet för medicinsk etik. De berörda etikenheterna vid universiteten har sålunda ett gemensamt intresse i de filosofiska och etiska aspekterna på biomedicinska frågeställningar.

Medicinsk etik brukar definieras som en tvärvetenskaplig undervisnings- och forskningsdisciplin som analytiskt, kritiskt, historiskt och empiriskt studerar etiska aspekter inom hälso- och sjukvården samt medicinsk forskning. Tonvikten på de etiska undersökningar som genomförs på SU, KTH och KI varierar, där SU traditionellt har fokus på kritiska och analytiska aspekter medan KTH och KI generellt har haft en mer tvärvetenskaplig approach där även empiriska aspekter ingår. SU har länge deltagit i medicinetiska diskussioner kring såväl livets början som livets slut, KTH har varit engagerat i frågor som rör den etiska värderingen och tillämpningen av medicintekniska produkter och läkemedelsprövningar. På KI är man intresserade av forskning som rör sjukvården mål, patientens ställning i sjukvården och inom klinisk och biobanksbaserad forskning, där informerat samtycke är centralt.

Organisation

Centrum för hälso- och sjukvårdsetik utgörs av de tre universitetens etik- och filosofienheter och deras medarbetare. Centret har en daglig ledning och en styrgrupp.

Den dagliga ledningen består av ledarna för de respektive enheterna:

  • KI - Gert Helgesson
  • KTH - Sven Ove Hansson
  • SU - Greg Bognar

Styrgruppen som är utsedd av de tre universiteten består av två representanter från varje universitet:

  • KI - Nina Rehnqvist (ordförande), Peter Aspelin, Gert Helgesson, Niklas Juth
  • KTH - Björn-Erik Erlandsson, Annika Vänje, Barbro Fröding, Sven Ove Hansson
  • SU - Krister Bykvist, Greg Bognar

 

Annelie Jonsson
2024-03-06