Universitetsförvaltning

Karolinska Institutets verksamhet stöds administrativt av medarbetare vid institutionerna och universitetsförvaltningen.

Universitetsförvaltningens uppgifter är:

 • att stödja KI:s institutioner
 • att stödja KI:s ledning, fakultetsnämndens tre kommittéer
 • att svara för administrativt stöd och samordning för flera centrumbildningar och projektorganisationer

Katarina Bjelke

Universitetsdirektör

Catrin Främberg

Chefssekreterare

Strategiskt ledningsstöd

Strategiskt ledningsstöd stödjer KI:s ledning i verksamhetsövergripande frågor och bistår med underlag för styrning och utveckling av KI:s verksamhet.

Enheten är indelad enligt följande:

 • Development Office
 • Organisation och ledning
 • Planering och uppföljning

UF-stab

Inom universitetsförvaltningens stab handläggs bl.a. frågor rörande ekonomi, personal och lokaler för universitetsförvaltningen.

Enheten är indelad enligt nedan:

 • Ekonomi
 • Intendentur
 • Personal
 • Support Systems

Tomas Högberg

Head of administration

Helena Thomasson

Department administrator

Avdelningen för forskarstöd

Avdelningen är indelad i följande enheter:

 • Grants Office
 • Grants Management Office
 • Compliance & Data Office
 • External Engagement Office

Björn Kull

Head of office

Anne-Marie Windahl

Department administrator

Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Inom avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd samlas centrala stödfunktioner för utbildning på grundnivå, avancerad nivå, doktorsnivå och för uppdragsutbildning.

Avdelningen är indelad i följande enheter:

 • Antagning, examen och disputation
 • Stöd till program- och utbildningsnämnder
 • Studenthälsan
 • Student- och karriärservice
 • Utbildningsadministrativa system
 • Utbildningskansliet för läkar- och biomedicinprogrammen
 • Uppdragsutbildning

Åsa Nandorf

Head of office

Moa Borg

Department administrator

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen är en KI-övergripande funktion med ansvar för KI:s samlade ekonomiadministration.

Avdelningen är en stöd- och expertfunktion för KI:s ledning, institutioner och enheter, och ansvarar för ekonomisk rapportering till externa och interna intressenter. Målet för avdelningens arbete är en ekonomiadministration med hög kvalitet och effektivt resursutnyttjande.

Avdelningen är indelad i följande enheter:

 • Ekonomiservice
 • Inköp och upphandling
 • Redovisning och Controlling

Eva Tegelberg

Head of office

Anne-Marie Windahl

Department administrator

Fakultetskansliet och internationella relationer

Avdelningens uppdrag är att vara ett strategiskt och administrativt stöd till de tre verksamhetsstyrelserna samt avseende internationalisering även till KI:s ledning. I uppgiften ingår att på ett högkvalitativt och rättssäkert sätt bl.a. handlägga ärenden, bereda strategier samt genomföra utredningar.

I avdelningens ansvarsområden ingår vidare att samordna KI:s internationella verksamhet, att ge KI:s institutioner ett konsultativt stöd samt att ge information och service till samhället i frågor som rör avdelningens ansvarsområden.

Avdelningen är indelad i följande enheter:

 • Kansliet för forskning och forskarutbildning
 • Kansliet för hållbar utveckling och lika villkor
 • Kansliet för utbildning och lika villkor
 • Internationella kansliet

Susanne Maxeem

Department administrator

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen ansvarar för planering och försörjning av lokaler och inredning, risk- och skadehantering och verksamhetsförsäkring, arbetsmiljö och miljö, säkerhet, lås och larm, lokalbokning, AV-support, profilbutik och post.

Avdelningen är indelad i följande enheter:

 • Lokalförsörjning
 • Miljö och säkerhet
 • Service

Rikard Becker

Facilities director

HR-avdelningen

HR-avdelningen ska driva det övergripande HR arbetet inom KI, vara konsultativt stöd till organisationen och svara för vissa centrala PA-funktioner.

Avdelningen är indelad i följande enheter:

 • Förhandlingsenheten
 • Kompetensförsörjningsenheten
 • Löneenheten

IT-avdelningen

IT-avdelningens uppdrag är att lägga grunden för säker, tillgänglig och kostnadseffektiv informationsförsörjning för KI:s verksamheter.

IT-avdelningen är indelad i följande enheter:

 • IT Infrastruktur
 • IT Service
 • IT Utveckling

Joakim Winter

Head of office

Juridiska avdelningen

Juridiska avdelningen ansvarar för att säkerställa kvalitet i de administrativa processerna inom ramen för avdelningens uppdrag samt att säkerställa laglighet och riktighet i beslut som fattas.

Avdelningen är indelad i följande enheter:

 • Juridiska enheten
 • Arkiv och registratur

Anki Israelsson

Department administrator

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen har en strategisk funktion. Den ska skapa förutsättningar för intern och extern kommunikation som bidrar till att målen för Karolinska Institutet nås, nämligen att genom forskning och utbildning förbättra människors hälsa.

Avdelningen är indelad i följande enheter:

 • Digitala kommunikationskanaler
 • Kommunikationssamordning och varumärke
 • Press och redaktionellt innehåll

I kommunikationsavdelningen ingår även Akademiska ceremonier.

Anna Maria Böök

Head of office

Anki Israelsson

Department administrator