Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen ansvarar för planering och försörjning av lokaler och inredning, risk- och skadehantering och verksamhetsförsäkring, arbetsmiljö och miljö, säkerhet, lås och larm, lokalbokning, AV-support, profilbutik och post.

Ledning och samordning

Rikard Becker Fastighetsdirektör

Lokalförsörjning

Lokalförsörjningsenheten ansvarar för att tillhandahålla, förvalta och utveckla attraktiva och effektiva lokaler för världsledande medicinsk forskning, och utbildning inom KI:s två campus i Solna och Flemingsberg. Vidare ansvarar enheten för att kartlägga lokalbehovet och upprätta långsiktiga planer samt sköter in- och uthyrning av lokaler för KI:s verksamhet. Lokalerna består bland annat av kontor, utbildningslokaler, labbverksamhet samt kommersiella lokaler omfattande ca 240 000 m2.

Medarbetare och kontaktuppgifter i enheten Lokalförsörjning.

Housing

Housingenheten ansvarar för att tillhandahålla, förvalta och bedriva uthyrning av bostäder till internationella forskare och studenter vid Karolinska Institutet. Housings bostadsbestånd består av 626 rum och lägenheter i fem olika områden i Stockholm och Solna. Våra två största bestånd, KI Residence Solna och KI Residence Flemingsberg, ligger på Karolinska Institutets campusområden i Solna och i Flemingsberg. Mer information om KI Housing

Säkerhetsenheten

Säkerhetsenheten ansvarar och/eller hanterar bl.a. KI:s krisledningsarbete, risk- skade- och incidenthantering, verksamhetsförsäkring, import- och exportkontroll, lagkrav och stöd inom laboratoriesäkerhet (kemikalie-, bio-, brand- och strålsäkerhet), lås, larm och passage. Passerkort för medarbetare och studenter samt utbildningar och kurser anordnas inom vissa områden.

Medarbetare och kontaktuppgifter i enheten Säkerhetsenheten.

Service

Service ansvarar och hanterar bl.a. konferens- och event i Aula Medica, lokalbokningssystemet TimeEdit, AV-support på våra Campus, vaktmästeri, posthantering, städupphandling, reception och profilbutiken.

Service ansvarar även för borttappade/kvarglömda saker i KI:s bokningsbara lokaler på campus.

Medarbetare och kontaktuppgifter i enheten Service.

Felanmälan

Vid fastighetsrelaterade fel i husen på KI:s campus görs felanmälan via nedan länkar till fastighetsägaren Akademiska hus. Från 1 november 2023 går det även att felanmäla via telefon till 010-557 24 24. 

Fastighetsrelaterade fel i NEO felanmäls till fastighetsägaren Hemsö 

Vid problem med access och passage med KI-kort, vänligen felanmäl till sakerhetsenheten@ki.se

Medarbetare och kontakt

Avdelningschef

Alla medlemmar i gruppen