Kunskapsprov för tandläkare med utbildning från länder utanför EU/EES

[Uppdaterad 2024-06-13] Karolinska Institutet ansvarar för att genomföra kunskapsprov för tandläkare som utbildats utanför EU och EES. Kunskapsproven genomförs på uppdrag av Socialstyrelsen.

Institutionen för odontologi genomför Kunskapsprov för tandläkare med utbildning utanför EU/ESS. Institutionen för odontologi har helhetsansvaret för utformning, genomförande och utveckling av proven, med administrativt stöd av Avdelningen för uppdragsutbildning.

Kort information om kunskapsprovet

Du som har tandläkarutbildning från ett land utanför EU och EES och har fått beslut från Socialstyrelsen har behörighet att genomföra kunskapsprovet. Kunskapsprovet ges på svenska och syftet är att säkerställa att den prövande har teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter som svarar mot kraven för svensk legitimation. Proven liknar till stor del de prov som används på tandläkarprogrammen i Sverige. Nivån för godkänt är satt för att motsvara de krav som ställs på legitimerade tandläkare.

Kunskapsprovet är uppdelat i en teoretisk och en praktisk examination som hålls vid olika tillfällen. Proven består av ett antal moment. Under det teoretiska provet mäts kunskap, förståelse och förmåga att tillämpa kunskapen på kliniska fall. Under det praktiska provet mäts färdigheter och förmågor, till exempel att kunna utföra olika uppgifter i en standardiserad klinisk situation.

Under provet gäller Socialstyrelsens regelverk för kunskapsprov.

Hela kunskapsprovet behöver slutföras inom 5 år från det datum man har deltagit i första provet.

Efter godkänt kunskapsprov rapporterar Karolinska Institutet slutresultatet till Socialstyrelsen som därefter fattar beslut om nästa steg. Om provdeltagaren blivit underkänd fem gånger på det teoretiska provet, tre gånger på det praktiska provet eller inte har genomfört godkänt teoretiskt och praktiskt delprov inom 5 år, rapporteras detta till Socialstyrelsen. Då kan deltagaren inte göra fler kunskapsprov, utan får ta ställning till andra vägar till svensk tandläkarlegitimation (Se Socialstyrelsens webbplats).

För samlad information samt bedömningskriterier, se dokumentet Fördjupad information kunskapsprovet.

Den nuvarande formen av Kunskapsprov för tandläkare med examen utanför EU/EES började tillämpas år 2017. Prov utförda efter 1 juli 2019 räknas som använda provtillfällen. För frågor kring dessa regler hänvisar vi till Socialstyrelsen.

Teoretiskt prov

Det teoretiska provet genomförs i datorsal på en anvisad dator. Provet är på svenska, och består av två delar. Skrivtiden är totalt 6 timmar plus rast.

I första delen är du fri att navigera fram och tillbaka i provet för att svara på frågor. Denna del består av patientfall som tillsammans omfattar olika odontologiska frågeställningar. Även angränsande ämnesområden ingår (farmakologi, anatomi, allmänmedicin mm). Första delen innehåller också en vetenskaplig artikel på engelska. Artikeln skickas ut före provet.
Andra delen är en MEQ (Modified Essay Question). I denna del kan du inte gå tillbaka och ändra dina svar när du gått vidare till nästa fråga. Denna del består av några mer omfattande patientfall.

Alla teoretiska prov genomgår en bedömning för att sätta gränsen för godkänt innan skrivningstillfället. Gränsen för godkänt varierar därför vid de olika skrivningstillfällena

Instruktion och information kring hur du använder plattformen Inspera för att skriva provet hittar du i dokumentet Information Inspera. För att du ska få en bild av hur en tentamen ser ut har vi lagt ut tidigare tentor, se avsnittet Resultat.

Datorsalarna är placerade både på KI Campus Solna och KI Campus Flemingsberg. Deltagarna kan inte påverka på vilken plats de ska skriva provet. Under provet kommer du att ha tillgång till papper att föra anteckningar på samt ”Nationella riktlinjer för vuxentandvård” i elektronisk version, se litteraturlista.

Träna på en demotenta i Inspera

KI har skapat en enkel demotentamen så att du kan testa Inspera innan du kommer till examinationen. Målet är att demotentan ska likna en riktig tentamen så mycket som möjligt, men finns det vissa skillnader: I skrivsalen kommer du att använda en speciell webbläsare, Safe Exam Browser, som låser möjligheten att komma ut på Internet. Vid din riktiga examination måste du logga in med ett användarnamn och lösenord, men i demotentan är du redan inloggad. På en riktig tentamen måste du lämna in ditt arbete. Det gör du med en knapp uppe till höger, där knappen 'Starta om' finns i demotentamen. Systemtexten och eventuella varningsmeddelanden kommer att visas på engelska på demotentan, på provdagen kommer dessa texter var på svenska.

Testa en tentamen där du kan navigera fritt både framåt och bakåt.

Bedömningskriterier

Bedömningskriterierna för godkänt resultat på det teoretiska provet finns i dokumentet Fördjupad information om kunskapsprovet

Anvisningar skickas ut till deltagarna med plats, tid, instruktioner och regler ca 1 vecka innan provet. Exempel på kallelse.
Under provet gäller Socialstyrelsens regelverk för kunskapsprov.

Praktiskt prov

En förutsättning för att genomföra den praktiska delen är att du först fått godkänt betyg på den teoretiska delen. Det praktiska provet syftar till att mäta din förmåga att agera som tandläkare i ett antal kliniska situationer. För den praktiska delen ges sökande maximalt tre försök.

Det praktiska delprovet genomförs i två delar; OSCE och prekliniska prov på fantompatient.

OSCE

Ett delprov genomförs i form av en OSCE-cirkel som består av 4 stationer. Provet genomförs på svenska. OSCE (Observed Structured Clinical Examination) är en examinationsform som är vanlig internationellt inom medicinska utbildningar, inklusive tandläkarutbildningar. OSCE testar provdeltagarens förmåga/färdigheter i områden som till exempel kliniskt resonemang, beslutsförmåga, kommunikation och beteende. OSCE kan också testa praktiska färdigheter. Detta sker genom att studenterna cirkulerar till olika stationer där man ska utföra en uppgift under en viss tid. Stationerna kan innehålla moment från alla delar av det odontologiska utrednings- och behandlingspanoramat. Till exempel kan det röra sig om allt från information till en patient om mediciners påverkan på munhälsan, där kunskap kommer från kurser i farmakologi och allmän medicin, till att exponera och att tolka en röntgenbild.

Läs mer om: OSCE som en del av kunskapsprovet

Preparations prov

Det andra praktiska delprovet är ett preparationsprov. Momenten innebär att du ska utföra klinisk behandling på fantompatient, såsom preparation, fyllning, endodontisk behandling etc. Provet utförs på fantompatient och tänder från Frasaco GmbH.

Läs mer om Material vid Preparationsprov

Bedömningskriterier

Bedömningskriterierna för godkänt resultat på det teoretiska provet finns i dokumentet fördjupad information om kunskapsprovet.

Praktisk information om OSCE och prekliniska provet skickas ut ca 1 vecka innan provet. Under proven gäller Socialstyrelsens regelverk för kunskapsprov.

Aktuell information

[Uppdaterad 2024–02–13]

Preklin byter namn till Preparationsprov

Delprovet Preklin byter namn till Preparationsprov. Provet förändras inte utan det är endast ett namnbyte. Under en övergångsperiod kommer viss information att innehålla det gamla namnet Preklin. Vi ber om ert tålamod under tiden vi genomför namnbytet i vår information på hemsidan och i våra utskick till er som deltar.

Nationella riktlinjer

Nya nationella riktlinjerna för tandvård är publicerade. De svenska nationella riktlinjerna för tandvård ger rekommendationer om att främja hälsa och förebygga sjukdomar, utreda och diagnostisera samt behandla och rehabilitera. Mer om riktlinjerna kan du läsa på Socialstyrelsens hemsida.

Riktlinjerna för tandvård används i den teoretiska examinationen. Vid varje examination följer en digital version av de nationella riktlinjerna för tandvård med som stöd.
Dokumentet är sökbart i examinationsplattformen. Det betyder att du som deltar kan söka på ord och korta meningar i dokumentet.

Dokumentet som alla deltagare har tillgång till under examinationen är - Nationella riktlinjer för tandvård - Stöd för styrning och ledning 2022

Nationella riktlinjer för tandvård - Stöd för styrning och ledning 2022

Förberedelse kunskapsprovet

Den kunskap och förståelse samt färdigheter och förhållningssätt som krävs för godkänt på kunskapsprovet motsvarar de krav som ställs vid grundutbildningen för svensk tandläkarexamen. Proven liknar till utformning och innehåll också de prov som används på tandläkarprogrammen i Sverige, nivån för godkänt är satt för att motsvara de krav som ställs på en legitimerad tandläkare. Det innebär att det är viktigt med goda förberedelser, både teoretiska och praktiska.

Sammantaget examineras de mål som anges i de nationella målen för tandläkarexamen. Se dokument Mål för tandläkarexamen.

Kurslitteratur

Rekommenderad litteratur inför kunskapsprovet är den litteratur som används på svenska tandläkarutbildningar. Fullständig kurslitteratur kan man ta del av på tandläkarprogrammets webbplats, där kurslitteratur finns angiven i varje enskild kursplan. Vi har även sammanställt en förkortad litteraturlista och övrig litteratur för att vägleda, denna finns här: förkortad litteraturlista.

Sveriges Tandläkarförbund

Du som har en tandläkarutbildning från ett land utanför EU och EES kan bli medlem i Sveriges Tandläkarförbund genom Studerandeföreningen. Bli medlem i Sveriges Tandläkarförbund.

Anmälan till teoretiska provet

Anmälan till det teoretiska provet är alltid öppen. Cirka fem veckor innan varje kommande provtillfälle stängs anmälningsperioden till det enskilda provet. Datum för stängning står i anmälan. Anmälningar som görs efter stängning avser då nästkommande teoretiska prov.

Alla som anmäler sig får en bekräftelse på sin anmälan. Innan vi bekräftar att du får skriva provet, granskar Socialstyrelsen anmälningslistan för att säkerställa varje individs behörighet att genomföra kunskapsprovet. Kontroll görs att anmälda inte gjort provet 5 gånger. Antalet platser på teoretiska provet är begränsat till 140, överstiger antalet sökande antalet platser utförs en prioritering av de sökande. Senast en vecka innan provdatum kommer du att få besked om du har fått plats på provet.

I anmälan uppger du dina personuppgifter och det diarienummer du fått av Socialstyrelsen. Du ska inte skicka in några papper eller intyg.

Avanmälan

Om du anmält dig till teoretiskt prov, men inte kan delta, vänligen informera oss i god tid innan provet så att eventuella reserver kan erbjudas en plats. Om en deltagare inte dyker upp utan att ha informerat oss kommer provtillfället att räknas som förbrukat.

Anmälan till kunskapsprovets teoretiska del i september 2024

Anmälningsperioden till det teoretiska provet i september 2024 stänger den 7:e augusti, kl. 09.00.

Anmäl dig till det teoretiska provet. 

 • Anmälningar som görs efter den 7:e augusti gäller nästkommande teoretiskt prov.
 • För avanmälan och frågor kring anmälningsformuläret kan du kontakta kunskapsprov@ki.se.
 • För övriga frågor om provet kontakta utand@dentmed.ki.se

Anmälan till praktiska provet

Anmälan till det praktiska provet är alltid öppen för anmälan. Cirka fem veckor innan varje kommande provtillfälle stängs anmälningsperioden till det enskilda provet. Datum för stängning står i anmälan. Anmälningar som görs efter stängning avser då nästkommande praktiska prov.

Alla som anmäler sig får en bekräftelse på sin anmälan. Innan vi bekräftar att du får skriva provet, görs en granskning för att säkerställa behörighet att genomföra kunskapsprovet. Antalet platser på det praktiska provet är begränsat till 75 platser, överstiger antalet sökande antalet platser utförs en prioritering av de sökande. Senast en vecka innan provdatum kommer du att få besked om du har fått plats på provet.

Endast deltagare som fått godkänt resultat på det teoretiska provet har behörighet att anmäla sig till det praktiska provet. Kontroll görs att anmälda inte gjort provet 3 gånger.

I anmälan uppger du dina personuppgifter och ditt diarienummer du fått av Socialstyrelsen. Du ska inte skicka in några papper eller intyg

Avanmälan

Från och med juni 2021 beräknas förbrukat provtillfälle per delprov som du deltagit i. Om du anmält dig till praktiskt prov men endast kan delta i ett av delmomenten, vänligen informera oss i god tid innan provet så att eventuella reserver kan erbjudas en plats.

Om du anmält dig till praktiskt prov, men inte kan delta, vänligen informera oss i god tid innan provet så att eventuella reserver kan erbjudas en plats. Om en deltagare inte dyker upp utan att ha informerat oss kommer provtillfället att räknas som förbrukat.

Anmälan till kunskapsprovets praktiska del 16:e - 17:e oktober 2024

Anmälningsperioden till det praktiska provet oktober 2024 stänger den 25 september kl. 09.00.

Anmäl dig till det praktiska provet

 • Anmälningar som görs efter den 25 september 2024 kl 09.00 gäller nästkommande praktiska prov.
 • För avanmälan och frågor kring anmälningsformuläret kan du kontakta kunskapsprov@ki.se.
 • För övriga frågor om provet kontakta utand@dentmed.ki.se

Anmälan till kunskapsprovets praktiska del januari 2025

Anmälningsperioden till det praktiska provet januari 2025 stänger den 11 december kl. 09.00.

Anmäl dig till det praktiska provet

 • Anmälningar som görs efter den 11 december kl 09.00 gäller nästkommande praktiska prov.
 • För avanmälan och frågor kring anmälningsformuläret kan du kontakta kunskapsprov@ki.se.
 • För övriga frågor om provet kontakta utand@dentmed.ki.se

Prioriteringsordning vid anmälan till Kunskapsprovet

Gäller från och med 1 juli 2023. Gjorda förändringar syftar till att utnyttja de platser vi har så effektivt som möjligt.

Teoretiskt kunskapsprov

 1. Den som ej tidigare deltagit i provet.
 2. Den som har haft högst resultat vid senaste teoretiska prov men ej uppnått godkänt resultat
 3. Vid lika prioritering enligt rangordningslista lottas platserna.

Praktiskt kunskapsprov

 1. Deltagare som har godkänt på något delmoment (OSCE / Preparationsprov) sedan tidigare.
 2. Den som har längst kötid prioriteras först.
  • För deltagare som har godkänt på teoretiskt prov (och inte tidigare deltagit i praktiskt prov) räknas kötiden från senaste teoretiska provdatum.
  • För deltagare som tidigare genomfört praktiskt prov men ej fått godkänt räknas kötiden från senaste praktiska provdatum.
 3. Vid lika kötid rangordnas sökande utifrån högsta resultat på tidigare genomfört teoretiskt delprov.
 4. Vid lika prioritering enligt rangordningslistan lottas platserna.

I händelse av återbud kallas reserver från rangordningslistan intill 7 dygn före provstart. Därefter inkallas inte fler reserver. 

Om du tilldelats plats men på grund av sjukdom inte kan delta vid ett praktiskt kunskapsprov

För att behålla din kötid vid praktiskt prov måste du avanmäla dig och skicka in sjukintyg från läkare. Deltagare som dyker upp på provet och är uppenbart sjuka kommer att avvisas och förlora sin kötid.

Det går att ångra sin anmälan utan krav på sjukintyg fram till den datum som provanordnaren angivit vid anmälan till kunskapsprov.

Den som står på reservlistan på ett prov kan tacka ja eller nej till erbjuden plats utan att förlora sin kötid. Då erbjuden plats på provet accepterats gäller samma regler som ovan om sjukintyg för att inte tappa köplats.

Kommande prov

Teoretiska provtillfällen
Teoretiska provtillfällen
4:e september Teoretiskt prov 2024 KI Campus Flemingsberg
20:e november Teoretiskt prov 2024 KI Campus Flemingsberg
Mars (datum planeras) Teoretiskt prov 2025 KI Campus Flemingsberg
Praktiska provtillfällen
Praktiska provtillfällen
16:e - 17:e oktober Preparationsprov och OSCE 2024 KI Campus Flemingsberg
Januari (datum planeras) Preparationsprov och OSCE 2025 KI Campus Flemingsberg

Resultat

Till och med juni 2023 har 874 personer deltagit i den teoretiska delen av Kunskapsprovet. Av dessa har 457 personer uppnått godkänt resultat. 410 personer deltagit i den praktiska delen av Kunskapsprovet. Av dessa har 243 personer uppnått godkänt resultat och har kunnat gå vidare och söka praktik.

Resultatrapportering

Ditt resultat registreras hos Socialstyrelsen och i Ladok, ett nationellt system som ger universitet och högskolor stöd i studieadministrativa processer. Besök denna sida om du vill få information om hur du själv kan logga in och se ditt registrerade resultat (studieintyg)

Teoretiska prov

Resultat teoretiska prov 2021
2021 Prov Deltagare (antal) Godkända
Mars 98 23
September 88 28
November 102 39
Resultat teoretiska prov 2022
2022 Prov Deltagare (antal) Godkända
Mars 122 37
September 109 15
November 100 45
Resultat teoretiska prov 2023
2023 Prov Deltagare (antal) Godkända
Mars 116 64
September 100 25
November 100 36
Resultat teoretiska prov 2024
2024 Prov Deltagare (antal) Godkända
Mars 124 38

Bedömningsunderlag teoretiska provet

2021 - 2022

Bedömningsunderlag 2021-2022 

2023

Mars

Mars Del 1      Mars Del 2

September        

September Del 1    September Del 2

November         

November Del 1      November Del 2

Fråga 17 i November Del 1 haft fel svar markerat som korrekt alternativ vid automatisk rättning:
Det mest lämpliga svaret ska vara ”Stabiliseringsskena”. 
Poäng på fråga 17 tilldelades deltagare som har angett antingen ”Stabiliseringsskena” eller ”Avslappningsövningar”.

2024

Mars

Mars Del 1    Mars del 2
 

Praktiska prov

Resultat praktiska prov 2021
2021 Prov Deltagare (antal) Godkända (antal %)
Juli / Augusti 80 32 (40)
Oktober - endast preparationsprov 25 12 (48)
Resultat praktiska prov 2022
2022 Prov Deltagare (antal) Godkända
Januari 82 20
Juni 92 43
Oktober - endast preparationsprov 30 13
Resultat praktiska prov 2023
2023 Prov Deltagare (antal) Godkända
Januari 68 21
Juni 92 25
Oktober - endast preparationsprov 35 6
Resultat praktiska prov 2024
2024 Prov Deltagare (antal) Godkända
Januari 68 8

Bedömningsunderlag praktiska provet

2024

Januari - Preparationsprov och OSCE

 


 

Kontakt

Mejla oss utand@dentmed.ki.se. Vi svarar så snart vi kan på era frågor. Det är viktigt att ni använder denna mejladress för kontakt kring Kunskapsprovet, så att ert mejl kommer rätt och vi kan samla era frågor.

Notera att du inte kan skicka frågor, intyg eller annan post som rekommenderad post – vi kan ej ta emot dessa brev!

Dokument

JD
Innehållsgranskare:
Jesper Dalum
2024-06-13