Kompletterande utbildning för tandläkare

Kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES och Schweiz ges sedan 2010 vid Karolinska Institutet.

Programmet vänder sig till dig som har tandläkarexamen från tredje land och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk tandläkarlegitimation. Målet är att du som student efter godkänd utbildning ska visa sådan kunskap och förmåga som krävs för tandläkaryrket i Sverige, och efter prövning av Socialstyrelsen kunna ansöka om legitimation.

Utbildningen ges vid institutionen för odontologi i Flemingsberg, omfattar 1 års studier (60 högskolepoäng) och bedrivs på helfart. Utbildningen berättigar till studiemedel.

Undervisningen ges på svenska, men vissa utbildningsmoment på engelska kan förekomma. Den obligatoriska litteraturen är på engelska och svenska.

Under utbildningen varvas teoretiska studier med preklinisk/klinisk utbildning. De ämnesspecifika momenten innefattar teoretisk undervisning som underlag för den sjukdomsinriktade och rehabiliterande tandvården. Övriga kurser och moment som ingår i utbildningen är beteendevetenskap, etik, kommunikation och samhällsodontologi-författningskunskap. Höstterminen är mer teoretiskt inriktad och med preklinisk träning på Universitetstandvårdens kliniker på Karolinska Institutet. Vårterminen ägnas främst åt den kliniska färdighetsträningen vilken omfattar både vuxentandvård och barn- och ungdomstandvård. Från och med vårterminen 2024 ges den kliniska färdighetsträningen under termin 2 som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Folktandvården Region Dalarna.

Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz.

Antagning till kompletterande utbildning för tandläkare

Kontakt