Grundutbildning vid institutionen för odontologi

Vid institutionen för odontologi utbildas framtidens tandvårdspersonal, forskare och lärare.

tandhygienistprogrammet och tandläkarprogrammet, som är nybörjarprogram på grundnivå, har vi totalt cirka 530 helårsplatser. 

Den kliniska utbildningen genomförs främst på Universitetstandvårdens tandvårdskliniker på Karolinska Institutet. Dessa kliniker skriver i genomsnitt in ca 350–400 nya patienter per år och har även ett revisionsklientel på ca 1 700 patienter där tidigare utförda behandlingar följs upp och kontrolleras. Studenterna tränas i patientbehandling under handledning med hjälp av ett 70-tal tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor. På klinikerna finns modern teknisk utrustning, med t.ex. panorama, CBCT-teknik, simulator och användande av virtuella patienter i Web-SP.

En bredd av undervisnings- och lärandeformer används, som föreläsningar, studentaktiverade seminarier, demonstrationer, auskultationer, övningar samt klinisk färdighetsträning på patient.  Genom samarbete mellan tandhygienist- och tandläkarstuderande i behandlingssituationen tränas också studenterna i interprofessionellt arbete och teamsamarbete.

Tandhygienistprogrammet

Tandhygienistprogrammet är en treårig utbildning, med 40 platser plus överintag per antagningsomgång. Inom programmet utvecklar studenterna kunskaper om den orala miljön och den orala hälsan, med inriktning mot parodontologi och kariologi. Genom preklinisk och klinisk färdighetsträning av barn- och vuxenpatienter under handledning integreras teori och praktik. Den största delen av den kliniska träningen genomförs på Universitetstandvården, förutom på termin sex, där studenterna har verksamhetsförlagd undervisning (VFU) inom Folktandvården Region Stockholm med patienter som är barn- och ungdomar. 

Den första terminen lär sig studenterna att identifiera och beskriva friska orala förhållanden samt utföra enklare behandlingsmoment. Efter denna del kan studenterna förklara olika sjukdomssamband, tillämpa olika evidensbaserade undersöknings- och behandlingsmetoder på patient och därefter analysera behandlingsresultat samt utvärdera insatta åtgärder. I patientbehandlingen ingår även hälsosamtal om förebyggande åtgärder för att främja munhälsan. Studenterna ska också reflektera över patientarbetet i loggboksanteckningar. Under utbildningens gång lär sig studenterna att hantera tilltagande komplexa problemlösnings- och beslutsprocesser och de utvecklar ett reflekterande arbetssätt samt förmåga till handlings­beredskap. Den kliniska färdighetsträningen omfattar både vuxna, äldre, samt barn och ungdomar. Studenterna tränas i att på ett empatiskt sätt omhänderta patienten med beaktande av de mänskliga rättigheterna. 

Genom programmet löper en vetenskaplig strimma som genom tre enskilda kurser, samt integrerade delar inom andra kurser, leder fram till ett avslutande självständigt examensarbete. I kurserna utvecklas studenternas kunskaper om den forskning och evidens som finns inom ämnesområdet, samt om delar där beprövad erfarenhet är i fokus. 

Tandläkarprogrammet

Tandläkarprogrammet är en femårig utbildning, med 90 platser plus överintag per antagningsomgång. Under det första året är fokus främst på teoretiska basvetenskapliga och medicinska kunskaper om människan i hälsa och ohälsa. De basvetenskapliga ämnena integreras med odontologiska ämnen för att ge en tydlig koppling till tillämpningen av kunskaperna i utbildningen och professionen. Successivt ökar omfattningen av de teoretiska studierna inom odontologi och den prekliniska och kliniska färdighetsträningen. 

Under det andra året inleds färdighetsträning på främst modeller och genom egenreflektioner och terapidiskussioner med patienten i centrum. Den prekliniska utbildningen syftar till att utveckla studentens förmåga att självständigt formulera problem med klinisk anknytning, samt analysera och kommunicera dessa. Genom klinisk färdighetsträning med patienter från och med termin 4, som initialt sker under handledning och i samband med terapidiskussioner, fördjupas och utvecklas studentens kunskaper, färdigheter och förmågor. En viktig del av den kliniska utbildningen är reflektion, där studenten ställer patientbehandlingen i relation till relevant vetenskaplig litteratur, värderingar och etiska frågeställningar. Vetenskaplig evidens avseende prevention, diagnostik, orsakssamband och behandling kopplas till de frågeställningar som uppstår under färdighetsträningen. I senare delar av utbildningen ökar svårighetsgraden och studentens färdighetsträning sker mer självständigt och med större befogenheter och eget ansvar. Patientarbetet omfattar först vuxna patienter och sedan samtliga patientgrupper inklusive barn, äldre och kroniskt sjuka.  

Informationssökning, kritisk granskning samt värdering av vetenskap och beprövad erfarenhet introduceras på första terminen i en specifikt vetenskapligt inriktad kurs. Vetenskaplig metod integreras sedan i efterföljande teoretiska och kliniska kurser och studenten får träning i att tillämpa sina kunskaper. I slutet av utbildningen genomför studenten även ett självständigt vetenskapligt arbete inom huvudområdet parallellt med den teoretiska och kliniska undervisningen.

Påbyggnadsutbildning i oral hälsa, kandidatexamen

Påbyggnadsutbildningen är en ettårig påbyggnad för tandhygienister som har en tvåårig utbildning och som vill utöka sina kunskaper och färdigheter och få en kandidatexamen i oral hälsa.

Programmet är under avveckling och gavs sista gången HT22/VT23.

Kontakt