Nytt kunskapsprov för tandläkare med utbildning från länder utanför EU/EES

Karolinska Institutet ansvarar för att genomföra kunskapsprov för tandläkare som utbildats utanför EU och EES.  Kunskapsproven genomförs på uppdrag av Socialstyrelsen.

Kort information om kunskapsprovet

Du som har tandläkarutbildning från ett land utanför EU och EES och har fått beslut från Socialstyrelsen har rätt att genomföra kunskapsprovet. Kunskapsprovet ges på svenska och syftet är att säkerställa att den prövande har teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter som svarar mot kraven för svensk legitimation. Proven liknar till stor del de prov som används på tandläkarprogrammen i Sverige, men nivån för godkänt är satt för att motsvara de krav som ställs på legitimerade tandläkare

Kunskapsprovet är uppdelat i två delprov som hålls vid två olika tillfällen, ett teoretiskt och ett praktiskt. Båda delproven består av ett antal moment som vart och ett ska vara godkänt vid samma provtillfälle för att hela delprovet ska vara godkänt. Under det teoretiska delprovet mäts kunskap, förståelse och förmåga att tillämpa kunskapen på kliniska fall. Under det praktiska delprovet mäts färdigheter och förmågor, till exempel att kunna utföra olika uppgifter i en standardiserad klinisk situation.

Under provet gäller Socialstyrelsens regelverk för kunskapsprov. 

Hela kunskapsprovet behöver slutföras inom 5 år från det datum man har deltagit i första delprov.

Efter godkänt kunskapsprov rapporterar Karolinska Institutet slutresultatet till Socialstyrelsen som därefter fattar beslut om nästa steg. Om provdeltagaren blivit underkänd tre gånger på det teoretiska provet, tre gånger på det praktiska provet eller inte har genomfört godkänt teoretiskt och praktiskt delprov inom 5 år, rapporteras detta till Socialstyrelsen. Då kan deltagaren inte göra fler kunskapsprov, utan får ta ställning till andra vägar till svensk tandläkarlegitimation (Se Socialstyrelsens webbplats).

För samlad information samt bedömningskriterier, se dokumentet Fördjupad information kunskapsprovet

Den nuvarande formen av Kunskapsprov för tandläkare med examen utanför EU/EES började tillämpas år 2017. De prov som du genomför fram till och med 30 juni 2019 räknas inte in i det totala antalet prov som du har på dig. Efter 1 juli 2019 kommer du ha totalt tre försök på det teoretiska respektive det praktiska provet att klara provet. För frågor kring dessa regler hänvisar vi till Socialstyrelsen.

Teoretiskt delprov

Det teoretiska delprovet syftar till att mäta att du har kunskap, förståelse och värderingsförmåga som är tillräcklig för att kunna verka som tandläkare i Sverige. Det teoretiska provet genomförs i tentamenslokal på dator som tillhandahålls av universitetet. För den teoretiska delen ges den sökande maximalt tre försök.

Det teoretiska delprovet genomförs under en dag. Det består av två delmoment som delas av med en kortare lunchrast. Delproven innehåller blandade frågetyper, exempelvis multiple choice och fritextfrågor. Skrivtiden är totalt 6 timmar plus rast.

Beskrivning teoretiska provet

Det teoretiska provet genomförs i datorsal på en anvisad dator. Provet är på svenska, och består av två delar:

I första delen är du fri att navigera fram och tillbaka i provet för att svara på frågor. Denna del består av patientfall som tillsammans omfattar olika odontologiska frågeställningar. Även angränsande ämnesområden ingår (farmakologi, anatomi, allmänmedicin mm). Första delen innehåller också en vetenskaplig artikel på engelska. Artikeln skickas ut före provet.
Andra delen är en MEQ ( Modified Essay Question). I denna del kan du inte gå tillbaka och ändra dina svar när du gått vidare till nästa fråga. Denna del består av ett mer omfattande patientfall.

Instruktion och information kring hur du använder plattformen Inspera för att skriva provet hittar du här. För att du ska få en bild av hur en tentamen ser ut har vi här lagt ut en tentamen. Klicka på delarna för att öppna tentamen Del 1 och Del 2

Anvisningar inför teoretiskt prov

Anmälan till det teoretiska delprovet öppnar cirka 1 månad före provtillfället. Observera att du behöver ange det diarienummer som du har fått av Socialstyrelsen. Anmälningsportalen kommer att stängas cirka 14 dagar innan provtillfället eller när provtillfället är fulltecknat. Socialstyrelsen kommer att granska anmälningslistan för att säkerställa varje individs behörighet att genomföra kunskapsprovet.

Vi gör en slumpmässig placering av provdeltagarna i datorsalarna. Deltagarna kan inte påverka på vilken plats de ska skriva provet. Anvisningar skickas ut till deltagarna med plats, tid, instruktioner och regler ca 1 vecka innan provet. Exempel på anvisning kan du se här.

Under provet kommer du att ha tillgång till papper att föra anteckningar på samt ”Nationella riktlinjer för vuxentandvård” i tryckt version, se litteraturlista. Under provet gäller Socialstyrelsens regelverk för kunskapsprov. 

Praktiskt delprov

En förutsättning för att genomföra den praktiska delen är att du först fått godkänt betyg i den teoretiska delen. Det praktiska delprovet syftar till att mäta din förmåga att agera som tandläkare i ett antal kliniska situationer. För den praktiska delen ges sökande maximalt två försök. Provet omfattar olika typer av kliniska situationer. Det innefattar till exempel anamnes, information, status, undersökningar, diagnostik, manuella åtgärder och interprofessionella interaktioner.

Beskrivning praktiska provet

Det praktiska delprovet genomförs i två delar; OSCE och prekliniska prov på fantom.

Det första praktiska delprovet genomförs i form av en OSCE-cirkel som består av 4 stationer. OSCE (observed structural clinical examination) är en examinationsform som blivit allt mer vanlig internationellt inom medicinska utbildningar, inklusive tandläkarutbildningar. OSCE innebär att framför allt olika kliniska färdigheter examineras. Detta sker genom att studenterna cirkulerar runt olika stationer där man ska utföra en uppgift under en viss tid. Stationerna kan innehålla moment från samtliga delar av det odontologiska utrednings- och behandlingspanoramat. T ex kan det röra sig om allt från information till en patient om mediciners påverkan på munhälsan, där kunskap kommer från farmakologi/allmän medicin-kurserna, till fyllningsterapi, där kunskap kommer från preparationslära.

Läs mer om: OSCE som en del av kunskapsprovet.

Prekliniskt prov

Det andra praktiska delprovet är prekliniskt prov. Momenten innebär att du ska utföra klinisk behandling på fantompatient, såsom preparation, fyllning, avtryck, endodontisk behandling etc. Provet utförs på fantompatient med tänder av plast.

Anvisningar praktiskt prov

De deltagare som klarat det teoretiska provet kommer erbjudas möjlighet att genomföra det praktiska provet. Anmälningsinformation skickas ut senast 2 veckor innan provet.

Praktisk information om OSCE och prekliniska provet skickas ut till de deltagare som anmält sig. Under proven gäller Socialstyrelsens regelverk för kunskapsprov. 

Förberedelse kunskapsprovet

Den kunskap och förståelse, de färdigheter och förmågor samt värderingsförmåga och förhållningssätt som krävs för godkänt på kunskapsprovet, motsvarar utbildning med svensk tandläkarexamen. Proven liknar till utformning och innehåll också de prov som används på tandläkarprogrammen i Sverige, men nivån för godkänt är satt för att motsvara de krav som ställs på legitimerade tandläkare. Det innebär att det är viktigt med goda förberedelser, både teoretiska och praktiska.

Sammantaget examineras de mål som anges i de nationella målen för tandläkarexamen. Se dokument Mål för tandläkarexamen

Kurslitteratur

Rekommenderad litteratur inför kunskapsprovet är den litteratur som används på svenska tandläkarutbildningar. Fullständig kurslitteratur kan man ta del av på tandläkarprogrammets webbplats, där kurslitteratur finns angiven i varje enskild kursplan. Vi har även sammanställt en förkortad litteraturlista och övrig litteratur för att vägleda, denna finns här.

Medlemskap i Sveriges Tandläkarförbund

Du som har en tandläkarutbildning från ett land utanför EU och EES kan bli medlem i Sveriges Tandläkarförbund genom Studerandeföreningen. Bli medlem i Sveriges Tandläkarförbund

Anmälan till teoretiska provet

Anmälan till det teoretiska delprovet öppnar cirka 1 månad före provtillfället. Observera att du behöver ange det diarienummer som du har fått av Socialstyrelsen. Anmälningsportalen kommer att stängas cirka 14 dagar innan provtillfället eller när provtillfället är fulltecknat. Socialstyrelsen kommer att granska anmälningslistan för att säkerställa varje individs behörighet att genomföra kunskapsprovet.

Anmälan till Kunskapsprovets teoretiska del den 30 maj är nu stängd.

Har du problem med att fylla i diarienumret?

Skriv enligt formatet 713-xxx/20xx.

Har du några frågor eller vill du rapportera något som inte fungerar, kontakta oss via utand@dentmed.ki.se

Anmälan till praktiska provet

Alla som fått godkänt resultat på det teoretiska provet har rätt att anmäla sig till det praktiska provet. 

Anmälan till Kunskapsprovets praktiska prov 12–14 juni har stängt.
 

Viktig information: Beslut att tillgodoräkna delresultat i praktiska provet har tagits i samråd med Socialstyrelsen. Beslut om tillgodoräknande av godkänt delresultat

Kommande prov

Teoretiskt prov  
Onsdagen 26 september  2018
Onsdagen 5 december                                                                                          2018
Praktiskt prov  
Tisdagen 15 januari - Torsdagen 17 januari                       2019  

Resultat

Nedan presenteras resultaten för genomförda prov.

Teoretiska prov

2017 Prov Deltagare, antal Godkända, antal (%)  
  Mars 55 6 (11)  
  Juni 23 2 (9)  
  September 39 13 (33)  
  December 45 14 (31)  
2018 Prov Deltagare, antal Godkända, antal (%)
  Mars          59 22 (37)

Praktiska prov

2017 Prov Deltagare, antal Godkända, antal (%)
  Juni       5 1 (20)
2018 Prov Deltagare, antal Godkända, antal (%)
  Januari 25 14 (56)

Tidigare teoretiska prov

Nedan finns tidigare teoretiska prov med facit. Proven består av del 1 och del 2.

År Prov Del 1 Del 2
2017 Mars 1703 (1) 1703 (2)
  Juni 1706 (1) 1706 (2)
  September 1709 (1) 1709 (2)
  December 1712 (1) 1712 (2)
2018 Mars 1803 (1) 1803 (2)

FAQ

Vad behöver man ta med sig till den teoretiska skrivningen?

Ta gärna med dig en penna/radergummi om du vill göra anteckningar, vi tillhandahåller med kladdpapper. Du får inte ta med eget papper. Ta gärna med dig något att dricka och något enklare att äta. Skrivningen pågår mellan kl. 9:00 och 15:30, lunchrast kl. 13:00-13:25. Öppettiderna kan variera på caféer och restauranger i närheten, vi kan tyvärr inte lova att de har öppet på skrivningsdagen.

VIKTIGT! Ta med ditt beslut från Socialstyrelsen samt giltigt ID-kort eller pass.

 

Vilka övergångsregler gäller om jag skrivit kunskapsprov tidigare?

Det är många som redan gjort delar av den tidigare versionen av kunskapsprovet. Eftersom provet genomgår omfattande förändring, kan inte tidigare genomförda och godkända delprov tillgodoräknas i det nya. För att kunna delta i det nya kunskapsprovet krävs att du har rätt till ytterligare provtillfälle och att du gör en ny anmälan.

 

Vart kan jag vända mig för att få hjälp med att förbereda mig för provet?

Vi som gör kunskapsprovet har endast uppdraget att examinera, inte att vägleda och utbilda. Vi försöker vara så tydliga vi kan med vilken kunskap som förväntas av den som deltar i provet, så att man kan förbereda sig på bästa sätt.
För dig som är inskriven hos Arbetsförmedlingen finns det möjlighet att få stöd med att planera din förberedelse inför provet - genom praktik och utbildningar. Tala med din handläggare.

Avanmälan

Reglerna för avanmälan är samma för teoretiska och praktiska provet. Du kan avanmäla dig fram till provdagen. Om du avanmäler dig i tid räknas inte detta som ett försök. Vi är tacksamma att ni avanmäler er i god tid. 

Kontakt

Mejla oss utand@dentmed.ki.se. Vi svarar så snart vi kan på era frågor. Det är viktigt att ni använder denna mejladress för kontakt kring Kunskapsprovet, så att ert mail kommer rätt och vi kan samla era frågor. 

Notera att du inte kan skicka frågor, intyg eller annan post som rekommenderad post – vi kan ej ta emot denna.

Länkar

ExamenTandvårdUppdragsutbildning